Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3) Dialektika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (54,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3. DIALEKTIKA FILOSOFIE pojem dialektika v současné filosofii nabyl tolika významů, že jej nelze obecně charakterizovatpochází z řeckého dialektiké techné – rozmlouvatdva základní významy:původně umění rozhovoru čidiskuze – vyvracení nesprávných neobhajitelných mínění v souladu s pravidly logikyoznačujeboj protikladů – proměnlivost světa Herakleitos z Efesu - zakladatel dialektiky - zapralátku považovaloheň - oheň je pro něj ztotožňován s logem (ve významu rozum nebo řád) - základnímprincipem vzniku všeho je oheň - náš svět se zrodil v ohni a v ohni zase zahyne, pak se objeví další a další - představacyklického pojetí času (my jsme zvyklína lineární pojetí času) - říká, že svět jakoby neskončí, nemá ani konec ani začátek - podle něj jsouprincipem světa protiklady, které sevzájemně potřebují protiklad dobra a zla – nepoznali bychom dobro bez zla, vzájemně se přitahují a odpuzují -„Dvakrát nevstoupíš do téže řeky“ →skutečnost, kterou vnímáme pomocí smyslů, podléhá změnám - ovlivnil Fichteho a Hegela (jejich teze, antiteze, syntéza) Elejská škola = Eleaté - Xenofanés, Parmenidés, Zenón - byli proti Hérakleitovi –odmítali pohyb a změnu, prosazovalineměnnost bytí - důraz na rozum Xenofanés - básník, pěvec, zakladatel eleatské školy - kritika řeckého náboženství bohové mají lidské vlastnosti - kritizoval i Homéra (skandál) - navážel se i do lidské společnosti a jejich způsobu života - byl idealista, odmítal peníze - naznačil myšlenku vývoje (Trilobité, fosílie) - podle něj je Bůh jen jeden, je věčný, nepoznatelný - Bůh nemá s lidmi nic společného Parmenidés -otec racionalismu - řekl, že JSOUCNOje aNEJSOUCNO není -jsoucno je jakési JEDNO(existující, podstata celého světa, jakýsi božský princip) věčnéje neproměnlivé, stáléje bez pohybu -NEJSOUCNO jsme my my jsme neexistujícívše, co vidíme, slyšíme, všechny smysly jsou nejsoucí, protože podléháme změnámnejsme věční, v průběhu života se proměňujeme i svět kolem násjsme v neustálém pohybunarodili jsme se a zemřeme - za podstatu celého světa považuje právě to JEDNO - JEDNO nevnímáme pomocí smyslů, takže nějak nevypadá, je to rozumová spekulace -jsoucno je poznatelné rozumem anejsoucno je vnímatelné smysly - smysly nám nedávají pravdivé poznání (např. rovná hůl ve vodě zlomená ale přitom rovná) - náhoda je vyloučena =>determinismus (vše je určeno, řád světa je neměnný) - nehledá arché,podstatou světa je bytí Zenón - Parmenidův žák - zjistil, že Parmedinovi nikdo nerozumí - jsou snímspojeny aporie (= rozpor smyslů a rozumu) - snažil se jimi dokázat, že Parmenides má pravdu - aporiemi chtěl dokázat, že skutečně neexistuje v JEDNU pohyb (že je tam jen klid) - říká nám, že pravda je jen to, co zjistíme na základě rozumu, a ne to co zjistíme pomocí smyslů - nejznámější aporii jeAchilles a želva - závod Achilla a želvy - vychází z představy, že rozum nám dává pravdivé poznatky, ale smysly nikoliv - rozum zde pracuje s představou nekonečné dělitelnosti dráhy, kterou oba poběží - v případě, že želva dostane náskok a ta dráha je do nekonečna dělitelná, tak ji vlastně Achilles nebude do nekonečna schopen dohnat - on se jí bude o do nekonečna menší kousíčky přibližovat, ale nikdy ji nedožene - má i více aporii, další jeLetící šíp stojí - i když my vnímáme, že šíp letí, tak na základě rozumu Zenon došel k tomu, že letící šíp vůbec neletěl - byl v klidu, protože když ho v nějakém okamžiku zastavíte, tak v tom daném okamžiku bude v klidu -dá se to ale vyvrátit tím, že si zvolíme dva body a dva časové okamžiky a když bude ve dvou různých časových okamžicích na dvou různých místech, tak je v pohybu) PLURALISTÉ - pluralisté = hledají více počátků jsoucna - eklektik = přebírá myšlenky od ostatních filozofů a spojuje je do vlastního systému - předchůdci atomistů - můžeme zařadit stručně Herakleita a Nietzeho (bude ráda) Nietzhe - svět se stále opakuje - počátek a konec ve stejném bodě - potom jede všechno na novo Herakleitos - doplňuje jejich nauku - pralátka = OHEŇ - ten je počátek a konec všeho - dává všemu řád - nemluví o tom, že se svět musí opakovat pořád stejně Empedoklés - zastával demokratické názory - spáchal sebevraždu skokem do Etny - obhajuje smyslové poznání - svět seskládá ze 4 základních živlů: oheň, voda, země a vzduch - veškeré věci a změny vznikajíslučování a odlučováním těchto látek - 2 síly působící na živly (uvádějí je do pohybu) láska (spojuje)nenávist (rozděluje) Anaxagorás - 500 – 428 př. n. l. - první filozof, který přinesl filosofii doAthén - tvrdil, že hmota je věčná a neměnná - napočátku byly zárodky všech věcí (semena všech věcí) -světvznikl z počátečního chaosu semen - principem je rozum - materialista a pluralista - hybným principem je světový duch Nús ten dává vznikání a zanikání věcí řád ANTROPOLOGICKÝ OBRAT - je topřechod k sofistům - je to jakopřechod od mýtu k logu -přechod od arché (pralátek) k člověku a jeho životu - zabývá sečlověkem a jeho problémy - nezabývá se vznikem světa Sofisté -NENÍ to žádnýucelený filozofický směr - potulní učitelé - různí lidé i cizinci - byliprakticky založeni - byli toučitelé moudrosti - vyučovalirétoriku, jak ovlivnit dav, jak přesvědčit dav - vyučovali za peníze - zákony jsme si vytvořili sami nazákladě společenské smlouvy, abychom mohli žitspolu ve společnosti - zavedli kultivované tresty, přestalo platit „oko za oko, zub za zub“ - tvrdí, že existuje rozpor mezi dobrem člověka FYSIS a danými zákony obce NOMES - relativismus poznání - objektivní pravda neexistuje, je jen SUBJEKTIVNÍ - proti sofistům se vymezoval SOKRATES! (oni brali peníze, on ne) - význam sofistů: rozvoj logikydůraz na možnost lidského poznáníkritika polis, myšlenka rovnoprávnosti všech SOFISMATA = PREMISA - rétorické kličky = záměrně kladný úsudek, logicky schopný úsudek, ale za účelem přesvědčovat Co jsi neztratil, to máš.Neztratil jsi rohy.Jsi rohatý. Protagoras -mluvčí athénské demokratické strany, byl vyobcován z Athén -„Mírou věcí je člověk“→pravda je subjektivní -morální je to, co je výhodné a prospěšné obci → ovlivnil pragm

Témata, do kterých materiál patří