Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
9.a) Sociologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,39 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

9.a) Sociologie - vzniká z filozofie v pol. 19.st. v období průmyslové revoluce⇒ zakladatelem je AugustConnte – věda, která usiluje o výklad fungování společnosti, vztazích a procesech, zkoumá společnost, tj. sociální život jedince, skupin. Věda o jednání lidí ve společnosti, o struktuře spol., o soc. interakcích, o soc. skupinách, o společenském systému, o soc. změnách … na rozhraní 2 epoch⇒Tradiční společnost ( pevný řád, stabilní ve vojenské, hospodářské oblasti…) xModerní společnost ( společnost permanentních změn)⇒člověk si společnost neuvědomoval, dokud v ní neproběhla změna - Sociologie se snaží popsat nově vzniklou společnost. - společnost = Organizovaná skupina lidí zakotvená místem a časem a mezi jejími členy se tím vytvářejí mocenské , hospodářské a kulturní vztahy - Praktická sociologie = mikrosociologie - je disciplína sociologie, zabývající se každodenními interakcemi malých skupin lidí. Paradigmata sociologického chování PARADIGMA = Vzorem chování = „ Důvody proč žít ve společnosti“⇒ různý názor - ustálení 3 paradigmat: 1. KONSENZUÁLNÍ TEORIE = lidé existují ve společnosti na základě dohody ( společenské smlouvy) = Smluvní teorie⇒ stoupencem Thomas Hobbes + John Locke + J.J.Rousseau. - základní problém je udržení řádu x dnes má dohoda formu ÚSTAVY- 2. TEORIE KONFLIKTU - společnost funguje na základě třecích ploch jednotlivých skupin – ve společnosti existuje mnoho sociálních skupin⇒ soupeřící spolu o dosažení svých cílů⇒ nebýt toho napětí - společnost se nevyvíjí ani nedrží u sebe⇒ stoupenci marxisté. 3. INTERPRETATIVNÍ TEORIE - společnost funguje na základě tradice a zvyku a lidé jsou zvyklý chovat se ustáleným způsobem⇒ zkoumá problém KAŽDODENNOSTI – všední život jedince. Funkce sociologie 1. zkoumá sociální jevy 2. zkoumání společnosti jako celku, prostřednictvím jednotlivých výseků společnosti. 3. prognóza společenského vývoje - Zkoumána v kontextu s ostatními jevy - Sociologie je pozitivní věda – zkoumá jak společnost funguje – rozebírá současný, minulý stav⇒ pak závěry pro budoucí vývoj x Normální vědy – stanovuje ideální stav. - Sociologie čerpá – z filozofie, psychologie, etiky, politologie a historie. Socializace = proces začleňování jednotlivce do systémů společenských vztahů, příjmání norem - z biologické bytosti se stává bytost společenská - během socializace se člověk učí- řeč, určité formy chování, diferencovat a zvládat své city, přijímat a odmítat určité jevy - Cílem socializace je připravit jedince na společenské změny - je schopen adaptovat se na změny… ⇒ tradiční s. ⇒ moderní společnost , diktatura ⇒ demokracie - Proces socializace počíná od narození (prenatální věk) – trvá celý život. - dělí se na:​primární - v rámci rodiny sekundární - v rámci přátel a)záměrnou -výchova(rodina, škola,…) b)bezděčnou (nezáměrnou) -knihy, filmy Průběh socializace - rodina - škola (skupina vrstevníků) - pracovní kolektiv Mechanismy socializace = prostředky, které se na socializaci podílejí ( nástroje, způsoby průběhu) 1, Sociální činnosti – HRA – ( nejvíce pro děti – naučí se sociální kontakt) = do společ. UČENÍ PRÁCE - způsob začlenění do společnosti + imitace, identifikace ( záměrná ( rodiče, sourozenci) x bezděčná ⇒ silný motiv. - ⇑ regresivní . zpětná 2, sugesce – akutní přijímání norem Činitelé = subjekty socializace = kdo se na socializaci podílí.. - nejvíce rodina( 90 %), škola, sociální skupiny… média ( i negativní vliv) – televize – BBC, CNN Objekty socializace - social.jedinec = předmět. Sociální učení - socializace se uskutečňuje prostřednictvím tzv. sociálního učení -napodobení, imitace - činnost, řeč, pohyby, úsměv... -identifikace- volba určitého vzoru chování a jednání,jeho převzetí a ztotožnění se s ním - přebírání určitých úloh a rolí -citová nákaza- přebírání citových stavů jiných lidí s nimiž jsme v bezprostředním kontaktu -sugesce- nekritické přebírání názorů a postojů bez zdůvodnění jejich správnosti d) resocializace = např. u vězňů, skupin, kde došlo k neoptimální socializaci – nastupuje nová, pokus o zařazení člověka do společnosti nebo př. změna povolání Typy společností 1.- Nejstarší společnost 2.Tradiční společnost - Život byl určen předen, umřeli, kde se narodil, obdělávali stejnou půdu nebo ovládali stejné řemeslo jako jejich předci -> minimální sociální mobilita (postupnost vrstev) - stabilní řád rozvrstvení společnosti - pomalejší běh času 3.- rozvrstvení společnosti - třídy 1. proletariát (dělnická třída) 2. buržoazie (kapitalisté) - uniformita času - jasně daný rozvrh událostí -Horizontální mobilita-Vertikální mobilita- vyšší sociální mobilita - nerovnost společnosti určena majetkem (kapitálem) - Urbanizace - nárůst horizontální mobility - Typické pro 19. století - Anonymita - V tradiční společnosti se člověk potkával s lidmi, které znal, ve městě jsou téměř všichni cizinci - Následkem došlo k rozvoji kriminality, chudoby a prostituce 4.Postmoderní společnost 5.- Typická je globalizace (=propojování světa a sbližování částí světa) - Symbolem globalizace je McDonald - Mezinárodní jazyk – angličtina Struktura společnosti -Vertikální struktura – Rozdíly mezi skupinami, rozdílné pozice. Sociální žebříčky – např. podle výše platu, vzdělání -Horizontální struktura – Skupiny mezi sebou nemají rozdíly, jsou v jedné lajně. Rozdělené dané např. Místem bydliště - sociální nerovnost – nerovné postavení mezi jednotlivými lidmi, jejich osobními zkušenostmi a pozicemi - sociální rovnost – rovné postavení mezi jedinci teorie rovnosti - křesťanství – všichni jsou si před Bohem rovni - osvícenství – zdůraznění role rozumu jak v běžném životě tak při zkoumání skutečnosti, odmítali nadpřirozená vysvětlení přírodních i společenských jevů, víra v dokonalou poznatelnost světa. Rovnost k lidské přirozenosti. - liberalismus – Rovnost před zákonem teorie nerovnosti - stratifikační – odkazuje k nerovnostem celých sociálních skupin - třídní – najdeme třídy vymezené vlastnictvím výrobních prostředků, propustné - kasty – Indie, kasty do nichž se člověk rodí a jsou ne

Témata, do kterých materiál patří