Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
16. Osobnost a její skladba

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (148,6 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

16. Osobnost a její skladba Temperament; schopnosti; inteligence; charakter; potřeby; zájmy; stresové situace a psychohygiena Osobnost = Souhrn biologických, psychických a sociálních znaků člověka. Zahrnuje psychické vlastnosti, procesy a stavy, které tvoří celistvou strukturu a dynamiku, individualitu konkrétního člověka. Na vývoj osobnosti mají vlivdeterminanty:Vnitřní(biologické) = vrozené uspořádání lidského organismuVnější(psychosociální) = vliv prostředí a výchovy Sigmund Freud Osobnost je uzavřeným systémem, který je složen ze tří propojených subsystémů, které se řídí protikladnými principy => subsystémy jsou v neustálém rozporuId(ono) =střed nevědomí– instinktů, pudů a sexuality, řídí se uspokojováním svých potřeb bez ohledu na druhé lidiEgo(já) =centrum vědomí, harmonizuje konflikty mezi pudy a morálkou (mezi Id a Superegem), převádí požadavky Id do reality a určuje vhodnost jejich uplatněníSuperego(nadjá) =svědomí – výsledek výchovy a morálního nátlaku Carl Gustav Jung Osobnost složena z:VědomíEga –já, vědomá mysl, odpovědná za identitu jedince a jeho chováníNevědomí – rozlišujeme na osobní a kolektivní, pro ego nepřístupné, objevuje se ve snech nebo umění Alfred Adler Charakterizuje osobnost podle životních cílů, které mají vliv na jeho chování a prožíváníPocit méněcennosti – ovlivňuje vývoj, plyne z určitého nedostatkyŽivotní styl– začlenění se do společnosti, konečný cíl Schopnosti = vlastnosti, které jsou obecným předpokladem pro úspěšné vykonávání určité činnosti Nejsou vrozené – vyvíjejí se na základě vrozených anatomicko-fyzických dispozicVlohy – tyto dispoziceObecné(obecná inteligence)aSpecifické(hudební, herecké, matematické…) Úrovně schopností: Nadání –souhrn schopností určitého druhu, umožňují nadprůměrné výkony v určité činnostiTalent – vysoce rozvinuté nadání, umožňuje vynikající výkony ve svém oboruGenialita – mimořádně rozvinutý talent, člověk je schopen vrcholných děl Dělení schopností podle typů činností: Smyslové –podle smyslů (zrakové, sluchové…), např. rozlišování barev, rychlý postřehPsychomotorické – pohybová rychlost, koordinace pohybůUmělecké – spojení smyslových a psychomotorických, např. hudební, výtvarnéIntelektuální – schopnost orientovat se v nových situacích a řešit problémy Inteligence = schopnost jedince učit se ze zkušenosti, přizpůsobovat se okolí, řešit problémy atd. Rozvoj inteligence závisí nadědičnostia vlivuvnějšího prostředí(výchova, vzdělání) Komplexní schopnost, v níž se uplatňují různí činitelé: Dobráorientace amyšlení (soudnost, přesné vyjadřování)Přesnévnímání apaměť (pohotové vybavování si informací)Schopnostkoncentrace Dva základní druhy: Fluidní –vrozená, neměnná, nezávislá na učení, např. vnímání, senzomotorické d.Krystalická – založena na zkušenostech, vědomostech získaných učením, např. slovní a početní úlohy Dělení podle oblastí, kde se inteligence uplatňuje: Teoretická –operace na úrovni znaků, lze měřit inteligenčními testyPraktická – operace s objekty, schopnost řešit každodenní problémySociální – operace se sociálními signály, schopnost rozumět sociálním vztahům a přiměřeně v nich jednat Inteligenční testy Alfred Binet –první test 1905Cílem bylo najít způsob, jak rozlišovat děti, které budou ve škole úspěšné a které neSoubor úloh, které byly pečlivě vybrány a vyzkoušeny, výsledky jsou statisticky zpracováványInteligenční kvocient (IQ) –hodnota, která vyjadřuje úroveň obecné inteligencePrůměr je 100, 120 je hranice nadprůměru, 70 hranice pro mentální defekt Emoční inteligence = znalost a zvládání vlastních emocí, schopnost se motivovat, vnímat emoce jiných… Temperament = vrozené psychické vlastnosti, které určují dynamiku prožívání a chování osobnosti Je vrozený, ale může se výchovou a sebevýchovou do určité míry měnit Typologie temperamentu: Nejstarší vypracoval ve starověkuHippokratesPřepracoval jiGalenos (130-200)Roztřídil lidi do skupin podle souvislostí temperamentu se stavbou a činností tělaU každého převládá určitá tělesná tekutinaSangvinik –převládá krev; je čilý, veselý, společenský, nestálýCholerik – převládá žluč; je rychlý, samostatný, dráždivý, vzteklý, snadno se rozčílí, ale rychle uklidníFlegmatik –převládá hlen; je klidný až lhostejný, netečný, pomalýMelancholik – převládá černá žluč; je vážný, svědomitý, zodpovědný, bojácný Ernest Kretschmer(1888-1964) Konstituční typologie– tělesný i temperamentový charakterPyknický typ –malý vzrůst, větší břicho, krátké končetiny, je otevřený, přizpůsobivý, srozumitelné a jednoznačné reakceAstenický typ –vyšší postava, štíhlý, malá hlava, dlouhé končetiny, je uzavřený, nepřizpůsobivý, obrácený do sebe, není vždy srozumitelný a jednoznačnýAtletický typ –sportovní postava se silnou kostrou a vyvinutým svalstvem, je důkladný, pomalý, nedostatek fantazie a tvořivosti Carl Gustav Jung Introvert –zaměřený do svého nitra, plachý, nejistý, málo průbojný, hluboké cityExtrovert –zaměřený na vnější svět, společenský, přístupný, otevřený, aktivní Hans Jürgen Eysenck(1916-1997) Navázal na starořecké pojetí temperamentuCharakterizoval temperament kombinací dvou dimenzí:introverze a extroverze (Jungovo pojetí) a k tomu přidalstabilitu a labilitu Charakter = psychické vlastnosti, které se projevují v mravní stránce lidského chování a jednání Kontroluje a reguluje jedincovo chovánípodle společenských (morálních) norem a požadavkůŘídící složka jedince –člověk jedná podle svého charakteruFormuje se působením výchovy a dalších společenských jevůJe těsně spjat s temperamentem, motivací a intelektemSvědomí – systém morální kontroly a autoregulacePřináší uspokojení, když jednáme ve shodě s morálními zásadami a výčitky, když zásady porušujeme Potřeby = stav nedostatku nebo nadbytku něčeho, co jedince vede k činnostem, jimiž tuto potřebu uspokojuje Dělíme na: Biologické– primární, vrozené, např. potřeba dýchání, potravy, spánkuSociální– získanéKulturní– vzdělání, kulturní životPsychické– radost, štěstí láska Abraham Harold Maslow(1908-1970) Autor hierarchického řazení potřeb, které organizoval p

Témata, do kterých materiál patří