Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 5 - Jedinec a společnost

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (105 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

5) Jedinec a společnost společnost =obecné označení pro sociální skupiny, nebo skupiny lidí =soubor osob žijících ve skupinách, které jsou vzájemně propojené v rámci národních států, nebo v rámci menších teritoriálních celků (např. regiony, města, obce, vesnice,…) -ve srovnání s ostatními biologickými druhy lidé žijící ve společnosti mají kulturu, kterou s ohledem na geografickou blízkost buď sdílejí nebo se jí odlišují sociologické uspořádání společnosti: archaická společnost první společností, nejstarší fází kultury období vývoje člověka před neolitickou revolucí tradiční společnost počátek v období dovršení neolitické revoluce charakteristické: existence měst, dělba práce, sociální rozvrstvení (kasty, stavy) základní vysvětlující princip:náboženství většina populace pracuje v zemědělství a obživu organizuje v rámci domácností moderní společnost stojí v opozici k tradiční společnosti vznik – historicky podmíněn (ustavuje se na přelomu 18. a 19. stol. v důsledku pádu tradiční společnosti a její sociální struktury) charakteristické: proces modernizace (složený s industrializace a urbanizace), sekularizace (tj. zesvětštění, vniknutí světských hodnot do náboženské společnosti), přesun větší části populace ze zemědělství do průmyslové výroby, zrovnoprávnění všech lidí, nové třídní rozdělení postmoderní společnost vzniká -nezamýšlený důsledek procesu modernizace -historicky podmíněno (v Z Evropě a S Americe od konce 60. let 20.stol., v ČR až v 90. letech 20.stol.) do služeb, fenomén globalizace(viz otázka č. 8), nové ekonomické rozdělení světa společnost, ve které žijeme dnes: postindustriální nejdůležitější je plánování velkou roli hrají informace, věda, vědění → kladen důraz Daniel Bell (1919 – 2011) 1973 –teorie postindustriální společnosti (charakteristický je posun těžiště od výroby ke službám, rostoucí význam vědy, který způsobuje jiné sociální rozvrstvení společnosti) díloKonec ideologie (mluví o vyčerpání velkých ideologií 19. století) Alain Touraine (nar. 1925) přední francouzský sociolog společnost v jeho pojetí není nezávislou entitou na jedincích, ani ji nelze redukovat na její funkce, ale je neustále redefinovaným výsledkem konfliktů, v nichž proti sobě stojí společenské třídy či sociální hnutí společnost volného času konzumní společnost práce → výrobky → spotřeba → práce (začarovaný kruh) etapa konzum z vyšší společnosti na střední třídu etapa konzum v celé společnosti (auta, TV,…) – pořizujeme si věci proto, abychom ukázali, že je má, ne proto, že je opravdu chceme a potřebujeme etapa hyperkonzumní nakupujeme to, co chceme – zaměřeno na farmacii (léky na psychiku,…) narcistní společnost Christopher Lasch (1932 – 1994) cíl: varovat americkou společnost před konzumerismem a tzv. „kulturou narcismu“ → díloKultura narcismu (zde napsal, že struktura industriální společnosti po 2.sv.v. začala formovat tzv. narcistické osobnosti, které mají nejistou identitu a nejsou schopny se veřejně angažovat) kritik liberalismu vytváříme dojem, nemáme vlastní názor recept na úspěšnost – je třeba umět dobře vycházet s lidmi riziková společnost hrozba (přírodní) x riziko (společnosti – nižší a střední třída) 3. vrstvy společnosti (vyšší, střední, nižší) Socializace proces, který se jedinec začleňuje do sociální skupiny, osvojuje si skupinové normy, hodnoty, učí se sociálním rolím lze ji chápat jako postupnou přeměnu člověka jako biologického tvoru ve společenskou bytost → vrůstání do společnosti nejintenzivnější – první roky života (není tímto obdobím omezen → probíhá během celého života v rámci každodenního sociálního života jedince)zajišťuje kontinuitu společenského vývoje (umožňuje předávání duchovních a materiálních hodnot, které vytvořily předcházející generace) porozumění kultuře dané společnosti, přejímání prvků této kultury dítě si neosvojuje pouze jazyk, ale také specifické vidění světa, názory, postoje, přesvědčení a hlavněidentitu cíl: zespolečenštit člověka tak, aby byl schopen vycházet z druhými lidmi, aby mohl existovat ve společnosti úspěšně socializovaný člověk se v soukromí chová tak, jak by se choval na veřejnosti → není nevypočitatelný, jeho chování lze očekávat v tomto procesu hrají podstatou úlohu sociální skupiny, nejprve tzv.primární skupina (nejbližší příbuzní vzhledem k dítěti) →viz sociální skupiny resocializace pozdější roky života, ve kterých si člověk rovněž osvojuje způsoby chování přijetí nových norem a hodnot, obvykle spojených s novým sociálním postavením, které člověk získává (např. když se stává rodičem, vojákem, zaměstnancem,…) sociální přizpůsobení se ve středních letech a stáří (životní etapy spojené s opuštěním určitého životního stylu, hodnot a přestav) → přijetí nového stylu života, spojeného s jinou hodnotovou a názorovou orientací zprostředkovatelné socializace: rodina nejvýznamnější role po narození dítěte ještě dlouhou dobu dítě nedokáže přežít bez cizí pomoci → rodiče pomáhají, vedou a učí dítě základním rysům naší kultury dítě si osvojuje normy, hodnoty, pravidla chování, zjišťuje, jaké je jeho místo ve světě ochranná, ekonomická, výchovná funkce proces socializace neprobíhá ve všech rodinách stejně → rodiče s vyšším socioekonomickým postavením vedou děti spíše k tomu, aby byly originální, individuální →rodiče s nižším socioekonomickým postavením směřují děti spíše ke konformitě a udržování společenského řádu (i za cenu potlačení vlastní individuality) vrstevnická skupina v současnosti – považována za konkurenci rodiny v procesu socializace skupina kamarádu, která může (ale nemusí) vyznávat odlišné hodnoty, jednat podle odlišných norem, než jaké si dítě osvojilo v rodině dítě pak stojí na křižovatce → co si zvolit? masmédia(viz otázka č. 8) přenášejí informace a vědění velkému počtu lidí ovlivňují názory a postoje, formují hodnoty a způsoby chování knihy, noviny, časopisy, filmy, rádio, televizi,internet škola státní či soukromá organizace, jejímž cílem je vzdělávat a přenášet hodnoty a vědění z jedné generace na druhou → ovlivňuje chování a jednání c

Témata, do kterých materiál patří