Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Veřejná správa

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (148,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

VEŘEJNÁSPRÁVA I/Základnívymezenísprávníhopráva A/ Vymezení pojmu správního práva, jeho význam pro veřejnousprávu Správní právo je základem právního řádu veřejné správy. Je jedním z nejvýznamnějších subsystémů českého právního řádu. Jeho úkolem je upravovat postavení a chování subjektů práva ve vztazích, které vznikají a uskutečňují se v souvislosti s realizací výkonné moci ve státě - ve sféře veřejné správy. Správní právo je souhrnem právních norem, zahrnuje právní předpisy: - o výkonné státní moci - o veřejné správě -----> tj.o organizaci a činnosti státního administrativního aparátu, - a o územní samosprávě. Státní administrativní aparát tvoří - ústřední orgány státní správy, např.ministerstva, - orgány místní správy a samosprávy,např.obecní úřady. Působnost orgánů státního administrativního aparátu se týká rozmanitých oblastí života společnosti, které spolu navzájem málo souvisejí, např. oblast školství, zdravotnictví, veřejného pořádku, stavebnictví, sociální péče, občanských záležitostí, péče o životní prostředí apod. Z toho je patrné, že správní právo je souhrnem velkého množství různorodých právních předpisů. Pro správní právo je charakteristické, že je takovým subsystémem právního řádu, který je realizován - nařizovacím způsobem - a z mocenských pozic. Posláním správního práva je vytvářet podmínky pro realizaci obsahu zákonů, které jsou akty moci zákonodárné. Pro správní právo jako právo veřejné je charakteristické,že: - chrání veřejný zájem - upravuje vztahy mezi nerovnými subjekty - konkretní obsah jeho realizace je určován úřední mocí - umožňuje správní donucení. V podmínkách soudobého evropského pojetí právního státu je správní právo, v návaznosti na princip ústavnosti, důsledně ovládáno zásadami - legality - tato zásada vyjadřuje vázanost veřejné správy zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy, jež se vydávají na základě zákonů a k jejich provedení, - legitimity - je vyjádřením ústavního a následně zákonem specifikovaného oprávnění správních orgánů k vý- konu příslušného zaměření činnosti a rozsahu veřejné správy. II/Základnívymezeníveřejnésprávy A/ Obecné pojmové vymezení veřejné správy V pojmu veřejná správa je nutné nejprve vysvětlit podstatu pojmu s p r á v a.Tímto pojmem rozumíme činnost, Poznatky z praxe, získané při aplikaci právních předpisů orgány vykonávajícími veřejnou správu, jsou mnohdy impulsem nebo důvodem přípravy nových zákonů a jejich přijetí. Jde o nutnost tzv. "dolaďovat " žádoucí vývoj společenských vztahů a jevů. Pro veřejnou správu je typický vztah k moci zákonodárné, který je zaměřený na realizaci cílů a úkolů stanovených zákonodárným orgánem. Posláním orgánů veřejné správy je zákony, resp. další obecně závazné právní předpisy provádět a vykonávat při použití různých forem činnosti, tedy i odvozené normotvorby. C/ Veřejná správa vykonávaná státem V rovině státní činnosti lze veřejnou správu nejsrozumitelněji vymezit tzv. n e g a t i v n ě - jako tu státní činnost, kterou stát vykonává vedle zákonodárství a vedle soudnictví, tj. tu státní činnost, která ze státní činnosti zbývá po odečtení - činnosti (moci) zákonodárné a činnosti (moci) soudní. Od zákonodárství,které představuje tvorbu a přijímání zákonů zákonodárnými orgány, se veřejná správa liší tím, že realizuje výkon zákonů. Postavení orgánů státu, vykonávajích veřejnou správu, je charakterizuje jako orgány výkonné. Zjednodušíme-li, pak zákonodárstvím se zákony vytváří, veřejnou správou se zákony provádějí. Od soudnictví se veřejná správajako výkon zákonůlišíjiným způsobem. Základní rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že soudnictví představuje nalézání práva, a to jak ve sféře veřejných, tak soukromých zájmů, zatímco veřejná správa je takový výkon zákonů, při kterém se realizují zájmy jen veřejné a v mezích práva. Významnou roli zde hraje i jejichrozlišení organizační: - Soudnictví je uskutečňováno orgány, jež jsou si vzájemně rovny, a které i přes hierarchické uspořádání jejich soustavy jsou na sobě, ve smyslu vztahů nadřízenosti a podřízenosti, naprosto nezávislé,soudce je při výkonu zákonů nezávislý. - Soustava orgánů veřejné správy je naproti tomu přísně ovládána a provázána vztahy podřízenosti a nadřízenosti,správníorgán je vázán příkazy odpovídajících výše postavenýchsprávních orgánů. K úplnému objasnění vnitřní strukturovanosti současné veřejné správy v ČR účinně přispívápohled ústavněprávní: Ústava ČR je založena na trialistické teorii dělby moci na moc zákonodárnou, výkonnou a moc soudní. Jednoznačně obecné měřítko pro definování výkonné moci však,na rozdíl od moci zákonodárné a moci soudní, neposkytuje.Jde o tzv. " zbytkový " přístup k moci výkonné, která představuje vše z veřejné moci, co již nespadá do sféry moci zákonodárné nebo mocisoudní. Z hlediska subjektůÚstava ČR pod výkonnou moc ( hlava 3 ) zahrnuje - prezidenta republiky (čl.54-66),jako hlavu státu, vládu (čl.67-78) jako vrcholný orgán výkonné moci a dále pak další orgány výkonné moci, mezi kterými uvádí ministerstva a jiné správní úřady (čl.79) státní zastupitelství (čl.80), nakonec zcela samostatně zařazuje orgány územní správy (hl.7, čl.99-105 ). Z toho lze odvodit, že veřejná správa ve funkčním pojetí je tedy výkonnou činností státu, jako základního veřejnoprávního subjektu. Veřejná správa jako správa státu ( tedy správa veřejných záležitostí ve státě ) se č l e n í - na státní správu - na samosprávu - vykonávanou příslušnými správními orgány,které mají postavení orgánů veřejné správy.Veřejná správa jako správa státu Státní správaSamosprávaD/ Státní správa a její charakteristické rysy. Státní správa je veřejnou správou uskutečňovanou státem, kdy v každé společnosti zorganizované ve stát je státní správa nazastupitelnou součástí veřejné správy, v tomto smyslu je státní správa základem, neboli jádrem veřejné správy. Státní správa představuje jednu z forem činnosti státu,a to formu, jejímž posláním je realizace výknonné moci státu, při tom svou povahou je organizující a mocensko-ochrannou činností státu, která v sobě

Témata, do kterých materiál patří