Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Občanský zákoník, rodinné právo, vlastnictví

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (50,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Občanský zákoník - od 2014 označován jako Nový Občanský Zákoník (NOZ) - je nový, úplně přepracovaný - je velmi složitý - má asi 3000 paragrafů Novelizace - změna některých paragrafů Rekodifikace - zrušení celého zákoníku, vytvoření nového Obsah 1. Základní informace právnické a fyzické osobyzastoupení člověkacenné papíry 2. Rodinné právo manželstvírozvodpéče o dětipěstounská péče 3. Absolutní majetková práva vlastnictvídržbadědictví 4. Relativní majetková práva závazkysmlouvy (kupní, nájemní, darovací…) 5. Závěrečná ustanovení Základní informace A) Fyzická osoba - každý člověk - každý má přirozená, vrozená práva právní osobnost – každý člověk je způsobilý mít práva a povinnosti i před narozením svéprávnost – způsobilost vlastním jednáním a rozhodnutím vstupovat do právních vztahů – plná svéprávnost se dosahuje zletilostí – nebo tzv. “přiznaná svéprávnost” - od 16 + souhlas rodičů + soud – v některých zákonech přímo řečeno od 18 let, nikoliv zletilost OMEZENÍ - lidé s mentálním postižením nebo mentální poruchou - soud na 3 roky + soud určí opatrovníka nezvěstnost fyzické osoby– prohlašuje soud – po určité době soud může prohlásit za mrtvého – i zánik manželství B) Právnická osoba - uměle vytvořený pojem - např. škola, firma, polostrana - zákon říká, že právnická osoba má právní osobnost => má práva a povinnosti - od vzniku do zániku (vyškrtnutí) - každá právnická osoba se zapisuje do určitého veřejného rejstříku, seznamu - např. pro: pro firmy obchodní rejstřík pro polostrany seznam stran, které vede ministerstvo vnitrapro školy seznam středních škol, vede MŠMT - každá právnická osoba musí být zastupována alespoň 1 fyzickou osobou (= statutární orgán) škola => ředitel DRUHY: 1) korporace - politická strana - spolek - firma - občanské sdružení - seskupení lidí 2) fundace - nadační fondy (nadační fond GML) 3) ústavy - výzkumný ústav vzdělávací - podstatou věci je společensky prospěšná nebo hospodářská činnost C) Věc - zvíře dnes není vnímáno jako věc - dělí se na: 1) Hmotné movité (nábytek)nemovité (domy, pozemky) - dnes je možné koupit dům i pozemek jen od jednoho vlastníka 2) Nehmotné (autorská práva, patenty, licence) PROMLČENÍ - po určité době se promlčí právní nároky např. vymáhání dluhů - můžeme se obrátit na soud PREKLUZE - propadá jakýkoliv právní nárok, včetně vztahu - např. reklamace vadného zboží Rodinné právo - vznik a zánik manželství - práva a povinnosti členů rodiny - náhradní rodinná péče - určování otcovství - rodinný závod VZNIK MANŽELSTVÍ -pouze svazek muže a ženy - stejné pohlaví má registrované partnerství - civilní nebo církevní sňatek - církev musí mít povolení oddávat - 2 svědci - oddávající - prohlášení, že znají svůj zdravotní stav, upraveny majetkové poměry - dohoda o příjmení a příjmení dítěte - nejsou jim známy okolnosti bránící vzniku manželství okolnosti bránící vzniku manželství - jiné trvající manželství (překážka bigamie) - věk (může se požádat o dřívější zletilost) - nesvéprávnost - příbuzenský vztah (sourozenci, ani adoptivní sourozenci) - dítě + pečující osoba (poručenec + poručník) PRÁVA A POVINNOSTI MANŽELŮ, RODIČŮ A DĚTÍ - manželé se mohou v běžných záležitostech zastupovat - ale doporučený dopis se na poště manželovi/manželce nedá - mají rovná práva a rovné povinnosti zákon – povinnost být si věrni a tvořit příjemné rodinné prostředívzájemná vyživovací povinnostiprávo na stejnou životní úroveň – když jeden vydělává víc POVINNOSTI A PRÁVA RODIČŮ VŮČI DĚTEM - právo zastupovat děti do 18-ti let - vyživovací povinnost - trvá do osamostatnění (dokud se dítě nedokáže samo živit) - u postižených dětí - do konce života MAJETEK V MANŽELSTVÍ - společné jmění manželů majetek koupený až v manželství (nepatří sem dědictví a dary) - rozdělení společného jmění u notáře tzv. předmanželská smlouva - může být i v manželství tzv. manželská smlouva (taky u notáře) - na poště – doporučené dopisy – zařízení průkazu zmocnitele - po rozvodu (pokud je smlouva), dělení majetku podle smlouvy - pokud není smlouva, majetek se dělí na půlku nebo dle dohody ZÁNIK MANŽELSTVÍ 1) úmrtí 2) rozvod 3) prohlášení za mrtvého – v případě neštěstí, katastrofy, rozhodne soud rozvod - vždy řeší soud a) klasický rozvod (sporný) - zjišťují se příčiny rozvratu - spory před soudem - spory o majetek a děti - různé důvody k rozvodu b) zjednodušený (nesporný) - vše předem dohodnuto - soud jen o děti - soud je spíše formalita, rodiče tam ani nemusí dojít - neřeší se proč? kdo? c) komplikovaný - jednomu z manželů nebo dítěti by vznikla závažná újma - soud nepovolí rozvod - po 3 letech odděleného života může nastat rozvod - manžel musí platit výživné na děti i partnera (výživné je podle příjmu) => např. postižené dítě s celodenní péčí Péče o děti: - svěření do péče 1 z rodičů - střídavá péče - společná péče NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE 1) adopce = osvojení - lze adoptovat i dospělého - po právní stránce je to stejné, jako kdyby se dítě v rodině už narodilo zrušitelná - na žádost osvojitelů, nebo zletilého osvojence lze zrušit - v matrice zůstávají jména původních rodičů nezrušitelná - nedá se zrušit - v matrice jsou jako rodiče zapsáni osvojitelé - u dítěte staršího 12 let je třeba jeho souhlas - souhlas biologického rodiče - do 5 let se musí dítěti říct, že je adoptované souhlas rodičů - jsou to tzv. právně volné děti neznámí rodiče dlouhodobý nezájem 2) pěstounská péče - dávají se do ní děti, které nelze adoptovat (rodiče nesouhlasí s adopcí) - je to jen výchova do 18 let (při studiu déle) - děti nejsou právně volné - o důležitostech rozhodují biologičtí rodiče (pas, škola, VŠ) - příspěvek od státu tomu kdo vychovává - individuální - v rodině -kolektivní SOS vesničky - je tam matka pěstounka a stará se o několik dětí - Brno – Medlánky 3) svěření do výchovy - spíše krátkodobější záležitost - dítě se poté může vrátit do původní rodiny - například když jsou rodiče ve vězení, odjedou na dlouho do ciziny = dítě je u babičky nebo u zletilého sourozence atd… 4) poručnictví - pokud: a) rodiče zemřeli b) byli zbave

Témata, do kterých materiál patří