Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
8) Mezinárodní spolupráce a trh

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (89,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

8. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A TRH - k mezinárodní spolupráci docházelo v masové míře především po2. světové válce - byl to jeden z projevů globalizace - hlavnídůvody byly ekonomická krize ve 30. letech - snaha zabránit jejím následkům - potřeba užší spolupráce a zkušenosti s ní SVĚTOVÉ EKONOMICKÉ ORGANIZACE Mezinárodní měnový fond (MMF) - vznik roku 1944 (USA), činnost zahájil 1946 - sídlo: Washington - původně byl cíl poválečná spolupráce a obnova - cíle dnes: udržovat stabilitu měnových kurzů poskytovat úvěry členským zemím k překonání deficitů (ze členských příspěvků) podmínkou jsou úsporná opatření snížení importu, zvýšení exportu atd… Světová banka (WB) -vznik: spolu s IMF, činnost zahajuje 1946 -sídlo: Washington - někdy je označována jakoSkupina Světové banky, protože v sobě zahrnuje více organizací (složek) - hlavní složky: IBRD(Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj) IDA (Mezinárodní sdružení pro rozvoj) – podpora hospodářství v rozvojových zemích - cíle: poskytuje dlouhodobé úvěry zemím, které je nemohou získat u komerčních bank -kritika nepodařilo se odstranit chudobu v rozvojových zemích, chudé státy dál chudnou, nejchudší státy se neustále zadlužují (nesplácejí ani úroky); málo se v projektech zohledňuje ŽP Světová obchodní organizace (WTO) -vznik: 1995 -sídlo: Ženeva; 132 členů včetně ČR -hlavníorgány: Konference ministrů financí a Generální rada -cíl: liberalizace a rozvoj obchodu odstraňování cel - navazuje na Všeobecnou dohodu o clech a obchodu (GATT- 1947) Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) -vznik: 1961 -sídlo: Paříž - mezinárodní vládní organizace - sdružuje ekonomicky vyspělé demokratické státy s tržním hospodářstvím (státy Evropy včetně ČR, USA, Kanada, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Mexiko, Jižní Korea) - produkují 2/3 světové produkce zboží - vytváří analýzy ekonomické situace států + rozbory úrovně školství a kultury -cíl: pomoc při zachování životní úrovně a zaměstnanosti koordinace hospodářské politiky vědecko-technického rozvoje a podpora mezinárodního obchodu Asijsko-pacifické hospodářské společenství (APEC) -vznik: 1989 - sídlo v Singapuru - ekonomická spolupráce zemí 4 (popř. 5) kontinentů (Asie, Austrálie, S. aj. Amerika, Rusko) - 21 členů (Austrálie, Japonsko, Brunej, USA…) -cíl: zlepšit ekonomické a politické vztahy mezi členskými státy Středoevropská zóna volného obchodu (CEFTA) -vznik: 1992 - sdružuje postkomunistické státy za cílem zlepšení obchodních podmínek - ČR, SR, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko Podle dosaženého ekonomické stupně integrace se rozlišuje: Zóna volného obchodu - nejnižší stupeň integrace - členské státy odstraňují tarifní (cla) a netarifní (předpisy) bariéry výměny zboží mezi státy - EFTA, NAFTA, CEFTA Celní unie - vyšší stupeň - platí to stejné co pro zónu volného obchodu - navíc členské státy vůči jiným uplatňují společná cla (MERCOSUR) Společný trh - volný pohyb zboží a celní unie - volný pohyb pracovních sil a kapitálu (Evropské společenství do vzniku EU) Hospodářská unie a měnová unie - navíc společná měnová politika - velmi úzká koordinace hospodářské politiky - vrcholem je společná měna, ale ta není podmínkou ani podstatou - příkladem je EMU (Evropská měnová unie) OBCHODNÍ PRÁVO - řeší vztahy mezi podnikateli - odvětví soukromého práva - hlavní pramen: obchodní zákoník občanský zákoník Obchodní společnosti - musí být zapsány v obchodním rejstříku, který je evidován u krajského soudu - vznikají společenskou smlouvou OSOBNÍ - není povinný základní vklad, ale je povinná osobní účast zakladatelů - nejsou moc časté 1.veřejná obchodní společnost– minimálně 2 společníci, za dluhy ručí společně 2.komanditní společnost – má určité rysy kapitálové společnosti, ale považuje se za osobní KAPITÁLOVÉ - musí mít počáteční kapitál - není nutná osobní účast zakladatelů - nutný zápis v obchodním rejstříku 1. společnost s ručením omezeným (s. r. o.) všichni společníci ručí za dluh společně, základní vklad je minimálně koruna o činnostech firmy rozhoduje Valná hromada společníků 2.akciová společnost (a. s.) minimální kapitál jsou 2 miliony základní kapitál rozdělen do akcii (cenný papír vyjadřuje podíl na společnosti) akcie přináší dividendy, ze kterých máme podíl na majetku v čele stojí představenstvo a dozorčí rada, kteří jsou voleni Valnou hromadou akcionářů vrcholný orgán řeší dividendy každý akcionář má počet hlasů dle počtu vlastněných akcií rozhoduje o vyplácení podílu na zisku (= dividenda) Družstva - vznikají za účelem podnikání nebo podpory svých členů - vznikají přijetím stanov - minimálně 3 osoby - při vstupu nutný členský vklad Konkurence mezi firmami - tzv. nekalá soutěž = zakázané způsoby konkurence mezi firmami - ze zákona je zakázána - posuzuje Úřad na ochranu hospodářské soutěže klamavá reklama podplácení parazitování na pověsti OBČANSKÉ PRÁVO - hlavní pramen: občanský zákoník - nachází se v něm většina právních vztahů mezi občany a státem - od roku 2014 označován jako Nový Občanský Zákoník (NOZ) - je nový, velmi složitý SUBJEKTY PRÁVA A) Fyzická osoba - každý člověk - každý má přirozená, vrozená práva - každá fyzická osoba má dvojíprávní způsobilost: právní osobnost(= způsobilost mít práva a povinnosti, i před narozením) svéprávnost(= způsobilost vstupovat do právních vztahů, dosahuje se zletilostí) – existuje tzv. „přiznaná svéprávnost“ od 16 let + souhlas rodičů + soud – v některých zákonech je přímo řečeno zletilost – když člověk není způsobilý (postižení atd..) soud určí opatrovníka nezvěstnost fyzické osoby (prohlašuje soud, prohlášení za mrtvého, zánik manželství) B) Právnická osoba - uměle vytvořený pojem - např. škola, firma - má právní subjektivitu a je zastoupena fyzickou osobou - každá právnická osoba se zapisuje do určitého veřejného rejstříku firma obchodní rejstřík škola seznam středních škol, vede jej MŠMT - korporace (firma, spolek); fundace (fond GML); ústavy C) Věc -majetek, vlastnictví - zvíře není vnímáno jako věc -HMOTNÉ = movité (nábytek) nebo nemovité (pozemky,

Témata, do kterých materiál patří