Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Dědická daň - Seminární práce

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Ondřej Štěpán V1.A Seminární práce z předmětu ZAP – Dědická daň SEMINÁRNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU ZÁKLADY PRÁVA 1. TÉMA: DĚDICKÁ DAŇ Přehled právních norem, které se vztahují k dani dědické: Zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Dědická daň Předmět daně: Předmětem daně dědické je nabytí nemovitého a movitého majetku děděním (dědictví ze závěti či ze zákona). Pro stanovení předmětu daně dědické je důležité státní občanství a trvalý pobyt zůstavitele v den jeho smrti. Byl-li zůstavitel občanem ČR s trvalým pobytem na našem území, vztahuje se daň na veškerý jeho movitý majetek (v ČR i cizině) a na nemovitosti na území ČR. V případě, že zůstavitel nebyl občanem ČR nebo neměl na jejím území trvalý pobyt, vztahuje se daň pouze na movitý majetek v tuzemsku. Stanovení předmětu daně podle vztahu zůstavitele k České republice vztah k České republice movitý majetek v: nemovitý majetek v: občanství ČR trvalý pobyt v ČR ČR cizině ČR cizině ano ano ano ano ano ne ano ne ano ne ne ne ne ano ano ne ne ne Dědická daň je spolu s daní darovací a daní z převodu nemovitostí také nazývána daní převodovou. Jedná se o jednorázovou majetkovou daň, které podléhá bezúplatné nabytí majetku na základě dědictví ze závěti nebo dědictví ze zákona. Kdo daň platí? Daň platí každý jednotlivý dědic. Za den nabytí dědictví se považuje den smrti zůstavitele. V případě, že dědictví připadne dvěma nebo více dědicům do spoluvlastnictví, má každý z dědiců povinnost uhradit část daně odpovídající jeho dědickému podílu. Daň pak platí jak dědic, kterému připadl zanechaný majetek, tak dědic, který nabyl oprávnění na výplatu dědického podílu v hotovosti. Poplatník daně: Poplatníkem daně je jednotlivý dědic, který nabyl dědictví na základě rozhodnutí příslušného orgánu v řízení o dědictví. Poplatníci daně jsou rozděleni do tří skupin podle příbuzenského vztahu mezi zůstavitelem a dědicem: I. příbuzenská skupina manželé příbuzní v přímé řadě - děti, vnoučata, rodiče, prarodiče II. příbuzenská skupina příbuzní v řadě pobočné - sourozenci, tety, strýcové, neteře, synovci manželé dětí a rodičů osoby žijící déle než 1 rok ve společné domácnosti III. příbuzenská skupina fyzické osoby bez příbuzenského vztahu právnické osoby Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani dědické do 30 dnů od skončení dědického řízení. Právnické osoby osvobozené od daně (např. obecně prospěšné společnosti, církve, nadace) mají povinnost podat daňové přiznání o bezúplatně nabytém majetku po uplynutí pololetí. Z čeho se daň platí? V rámci dědické daně se zdaňují zděděné nemovitosti (včetně bytů a nebytových prostor), movitý majetek, cenné papíry, peněžní prostředky v české i cizí měně, pohledávky, majetková práva a další majetkové hodnoty. Pro stanovení předmětu daně u konkrétní osoby je důležité občanství a trvalý pobyt zůstavitele majetku v době smrti. Z čeho se daň neplatí? Daň se neplatí z nemovitostí, které se nacházejí v zahraničí. Dále se daň neplatí z té části, která je od daně osvobozena. Výše osvobození od daně dědické skupina Majetek Osvobození I. Movité věci osobní potřeby neomezeně Peněžní hotovost, vklady na účtech, cenné papíry neomezeně II. Movité věci osobní potřeby 60 000 Kč Peněžní hotovost, vklady na účtech, cenné papíry 60 000 Kč III. Movité věci osobní potřeby 20 000 Kč Peněžní hotovost, vklady na účtech, cenné papíry 20 000 Kč Základ daně Základem dědické daně je cena majetku nabytá jednotlivým dědicem snížená o některé odečitatelné položky. Ty se vztahují k celému dědictví. U jednotlivých dědiců se snížení uplatní ve výši odpovídající poměru jimi zděděného neosvobozeného majetku k celkové hodnotě jimi zděděného majetku. Základem dědické daně je cena majetku nabytá jednotlivým dědicem snížená o níže uvedené položky: cenu majetku osvobozeného od dědické daně přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele odměnu a hotové výdaje notáře pověřeného soudem k úkonům v řízení o dědictví a cenu jiných povinností uložených v dědickém řízení dědickou dávku prokazatelně zaplacenou jinému státu z nabytí majetku děděním v cizině, je-li tento majetek též předmětem daně dědické v tuzemsku. Tato snížení se vztahují k celému dědictví, u jednotlivých dědiců se snížení uplatní v odpovídajícím poměru. Další snížení představuje osvobození, které je diferenciované na základě příbuzenského vztahu mezi dědicem a zůstavitelem (daň se vybere pouze z částky nad osvobozený limit). Sazba daně Sazby daně jsou diferencované podle zařazení poplatníků do skupin dle míry příbuzenského vztahu. Daň je oproti dani darovací poloviční. První příbuzenská skupina nemusí uplatňovat osvobození v daňovém přiznání. U druhé a třetí skupiny v případě neuplatnění v daňovém přiznání nárok na osvobození zaniká. Další podmínkou osvobození je, že majetek nesmí být součástí obchodního jmění zůstavitele (osvobozeny tak nejsou například vklady na podnikatelských účtech). Sazby daně: Hodnota dědictví v Kč Sazba daně od do II. skup. III. skup. 0 1 000 000 5,0 % 3,5 % 1 000 000 2 000 000 1,75 % 4,5 % 2 000 000 5 000 000 2,0 % 6,0 % 5 000 000 7 000 000 2,5 % 7,5 % 7 000 000 10 000 000 3,0 % 9,0 % 10 000 000 20 000 000 3,5 % 10,5 % 20 000 000 30 000 000 4,0 % 12,5 % 30 000 000 40 000 000 4,5 % 15,0 % 40 000 000 50 000 000 5,25 % 17,5 % 50 000 000 a více 6,0 % 20,0 % Daňové přiznání Osoby zařazené do 1. skupiny příbuzenského vztahu nemusí podávat daňové přiznání. Ostatní občané musí podat daňové přiznání příslušnému správci daně do 30 dnů ode dne, kdy pravomocně skončilo dědické řízení. Daňové přiznání musí podat, i když je celý zděděný majetek osvobozen od dědické daně. Vyměření a placení daně Občan pouze v daňovém přiznání uvede skutečnosti rozhodné pro vyměření daně a doloží případný nárok na osvobození. Správce daně pak daň vypočte a vyměří tzv. platebním výměrem. Tato daň se pak musí zaplatit do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Podle § 40 zákona č. 337/1992

Témata, do kterých materiál patří