Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ZSV - filosofie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (31,3 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Úvod do filosofie Filein – přítelsofia – moudrost Předmět: soustava kritických názorů a uvažování o problematice člověka, světa, přírody Není vědou, i když na vědecké poznatky reaguje Základní otázky Jak vznikl svět?Vznik přírody, člověka?Smysl života?Vznik vesmíru?Spravedlnost? Svoboda? Láska? Štěstí?Uspořádání ideální společnosti? Vznik filosofie Na přelomu 6. – 7. stol. v ŘeckuPýthagoras – zakladatel, autor pojmu filosofie → představena jako souhrn veškerého vědění tehdejší dobyDo 6. – 7. století bylo veškeré vědění součástí mytologie a jednotlivých národů nebo náboženské víry Filosofické disciplíny ve starověku a s nástupem středověku filosofie zahrnovala veškeré poznatkys rozvojem poznání se z filosofie vydělují jednotlivé vědy: matematika, geografie, dějepisectví, fyzika, biologie,… Disciplíny současné filosofie: Ontologie - on = je, existuje; problematika bytí, existencí hmoty, času, prostoruGnozologie- gnósis = poznání; problematika poznávání světa, objektivnost a pravdivost poznatků; smysl poznáváníLogika - logos = slovo, způsob, jak postupovat; popisuje proces správného uvažování, vhodné postupy v procesu myšleníEtika - ethos = mrav, obyčej, vliv; morálka, pravidla, rozdíly v morálce lidského vývojeFilosofická antropologie - anthropos = člověk; vývoj člověka a jeho místo v příroděEstetika- éshétos = krása; hodnocení, působení jednotlivé jevy na člověka z hlediska krásy a ošklivostiSemiotika - sémeion = znak, značící; vztah mezi myšlením a jazykem, významy slovFilosofie jazyka – filosofické zkoumání jazyka, vztahu mezi jazykem a myšlením, jazykem a skutečnostíMetafyzika – zkoumá jsoucno a bytí, nezkoumá přírodní zákonyFilosofie náboženství – zabývá se náboženstvím s filosofickými problémy (důkaz, vyvrácení Boha) →teismus– existence 1 a více bohů →deismus – Bůh je stvořitelem světa, ale dále do něj nezasahuje →agnosticismus – existence božstva nemůžeme dokázat ani vyvrátit →ateismus – popírání existence božstva Filosofické pojmy Bytí – základní vlastnost jsoucna = všechno, co je, existujeSkutečnost – vše, co existuje, je v protikladu zdáníJev – to, co se člověku jeví v procesu vnímáníPohyb – jakákoliv změnaČas – plynutí z minulosti přes přítomnost do budoucnostiKvalita – souhrn vlastností předmětu, jevu;vnější x vnitřní; primární (měřitelná),sekundární(neměřitelná)Kvantita – množství předmětu a jevuCelekČást – k celku se chová dvojím způsobem; po vyjmutí části z celku může existovat samostatně nebo neProstor – místo, ve kterém se nacházejí tělesa, věcí, předmětyObecné – shodné, společné vlastnosti určité skupiny, předmětu, jevuJednotlivé – odlišné vlastnosti mezi předměty a jevy jedné skupinyObjektivní – nezávislý k určitému objektuSubjektivní – individuální k určitému objektuDogmatismus – způsob myšlení, teorie se stane neměnitelným závěremHermeneutika – teorie interpunkce, vysvětlování, učí jak porozumět a chápat textMonismus – učení, které vychází z jednoho principu, výklad světaDualismus – vychází ze dvou rovnocenných, protikladných principů –jin jang - síla, energie, světlo klid, něha, země Pluralismus – nekonečné množství principůSkepse – pochybováníKriticismus – postoj umožňující tvořivý způsob myšleníA posteriori – poznání ze zkušenosti, empirickéA priori – předem, předsudkySolipsismus – existuje pouze moje vědomí a nic jinéhoMaterialistické pojetí světa – hledá, jeho podstatu a zákonitosti uvnitř, závislý na idejích a duchuMaterialismus – jediná věc, která existuje, je hmota, neuznává žádný duchovní ani posmrtný životIdealismus – všechny filosofické směry, společným znakem = idejím připisují bytí, vládnoucí postavení Dějiny filosofické myšlení Starověk 3000 př. n. l. – 5. st. n. l.Oblast: Indie a Čína Indie Historie: 2000 př. n. l. – příchod Arjů, národa ze S → postupná kolonizace Indie → zakládání měst, nositelé vzdělanosti a kultury →Hinduismus (obyvatel Indie) Hinduismus – polyteistické náboženství –Bráhma – nejvyšší bůh –Dharma – univerzální řád světa –Athman – já, moje duše, část Bráhmy –Karma – skutek, zákon příčiny a následku činů –Reinkarnace – převtělení –Mókša – koloběh rození, vysvobození ze samsáry – cíl: osvobodit se z koloběhu rození – posvátná zvířata: kráva, slon, opice, had, býk, buvol –Varny (kasty) – uzavřená společenská vrstva, dědí se, zrušeny v r. 1949 Bráhmani – kněžíKšatrijové – válečníciVaišové – obchodníciŠúdrové – nevolníciMimo kasty →párjové – nedotknutelní Buddhismus – 6 př. n. l. – Severní Indie;Siddharta Gautama (z královské rodiny) → 29 let opouští palác, putuje po Indii a hledá řešení pro lidské utrpení → po 7 letech nachází řešení →osvícení → jméno Buddha (probuzený) → zemřel v 80 letech Znaky: 1)Dharma – Buddhovo učení, obsažené veTřech koších písma –TRIPITAKA 2) základním učením = konstatování o 4 pravdách ušlechtilých: a) život je utrpení, strast b) příčinou utrpení je touha po životě, žádostivost, chtivost c) odstranit utrpení je možné odstraněním pravdyb d) cesta je možná splněním tzv.osmidílné stezky →pochopení, zamyšlení, mluvení, jednání, živobytí, úsilí, všímavost, soustředění = nezabíjet, neubližovat, nelhat, nekrást, neužívat opojné látky, být sexuálně zdrženlivý, vzdělávat se a meditovat Víra v reinkarnaci a samsáruPo splnění osmidílné stezky může přijítnirvána = osvobození z utrpení a koloběhu života Mandra – sled slabik, zvuková vibrace, účel = vysvobození Tantra – meditace, rituál, identifikace s cílem Buddhových nauk, s probuzením Čína Historie: 3000 př. n. l. – kulturní izolovanost až do 19. století, specifický jazyk a písmoVynálezci: střelného prachu, hedvábí, kompasu, bankovek, papíruVypracovaný systém pěstování plodinSpecifický druh uměníCísařské dynastie2 rozvinuté filosofické systémy:učení o Jin a Jang→konfucianismus, taoismusJin a Jang–Kniha proměn (I’ting) → principy Jin a Jang → základem = 64hexagramů (6 čar) – plná čára Jang – přerušovaná čára Jin → tvoří podstatu světa, obsaženy všude a ve všem → protikladné, neoddělitelné principy → symbolizují určité vlastnosti → pokud jsou principy v rovnováze, svět funguje

Témata, do kterých materiál patří