Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Právo NSZ

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (680,35 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Právo I + II - národní srovnávací zkoušky I. Základy teorie práva II. Ústava ČR III. Listina základních práv a svobod IV. Trestní právo V. Občanské právo VI. Dědické právo VII. Pracovní právo VIII. Obchodní právo I. Základy teorie práva Právo:právo je souhrn předpisů, norem a pravidel, podle kterých se organizuje a řídí život lidské společnosti. Dodržování těchto předpisů je vynutitelné státní moci. Pojem právo používáme ve dvojím smyslu: Objektivním – je-li soubor pravidel lidského chování jež jsou státem vynutitelné (každý je povinen se jimi řídit, jinak na ně dopadnou prostředky státního donucení za porušení normy), nebo obecně závazná (každý tato pravidla musí respektovat, přestože má na správnost či nesprávnost chování jiný názor). Subjektivním – čili nárok člověka účastnit se právního vztahu a chovat se dle stanovených pravidel. a) Právo soukromé – (obchodní + občanské + rodinné + pracovní) – je soubor právních norem, které se týkají jednotlivců, kteří zde mají zásadně rovné postavení b) Právo veřejné (trestní + správní + ústavní) – vyznačuje se tím, že jeden subjekt vystupuje z pozice silnějšího a jeden subjekt je podřízen druhému Právo a stát: - právo a stát tvoří jednotu, stát jako forma lidské společnosti a právo jako nástroj této organizace - historicky se právo vyvíjelo od nepsaných právních obyčejů až k současné písemné formě právního předpisu. Tuto podobu získalo právo až se vznikem státu - stát prostřednictvím svých řídících orgánů vydává všeobecně závazná pravidla, jimiž usměrňuje chování obyvatelstva, různých organizací a státních orgánů - tato pravidla jsou právem příslušného státu, souhrn všech právních předpisů je právním řádem státu - stát pomocí administrativního aparátu a ozbrojené moci vynucuje dodržování svého právního řádu Znaky právního státu: A) Suverenita lidu – nositelem moci ve státě jsou občané, jejíž zájmy, či potřeby zajišťuje veřejná moc B) Zákonnost – dodržování právního řádu všemi subjekty včetně státu C) Garantování základních práv a svobod – právní řád musí poskytnout ochranu základních práv a svobod, kterých se občan může domoci jen pomoci nezávislých soudů D) Právní jistota – vyjadřuje stabilitu právního řádu, umožňuje předvídat postup právních orgánů ve vztahu k občanům, zahrnuje princip působení zákonů do budoucnosti, nikoliv zpětně E) Omezení zásahu do svobody jedince – jedinci je dovoleno vše, co není zákonem zakázáno. Státní orgán může jednat pouze pokud je to nezbytné a je-li to v mezích zákona F) Dělba a kontrola moci – moc ve státě je rozdělena na moc: a) zákonodárnou b) výkonnou c) soudní G) Legitimita státní moci a demokrat. činnosti státních orgánů – veřejné funkce jsou obsazovány v souladu s právními normami, výkon veřejné moci je uskutečňován na demokratických principech Právní řád: - právní řád tvoří všechny právní předpisy ve státě. Tvoří ho právní normy, které upravují různé oblasti společenských vztahů, je uspořádán stupňovitě podle důležitosti jednotlivých druhů právních předpisů - jejich důležitost, čili právní síla přímo záleží na tom, který státní orgán jej vydal a jak se nazývají - právní norma – vyšší právní síly nesmí odporovat normě nižší právní síly - právní řád každého státu tvoří uspořádaný celek, ve kterém všechny právní předpisy spolu souvisejí, navazují na sebe, doplňují se a nesmí mezi nimi být rozpory - vrcholem právního řádu je Ústava a ústavní zákony, na ně navazují ostatní zákony a zákonná opatření - všechny tyto základní předpisy vydávají nejvyšší zastupitelské státní orgány - nižší předpisy může vydat vláda, její členové a nižší orgány státní správy Charakteristické rysy právního řádu: a) právní řád tvoří uzavřený myšlenkový celek odlišný od právních řádů a jiných států b) právní řád představuje soustavu PN, z nichž každá je ve vztahu s ostatními a tvoří s nimi logický celek c) logická jednota právního řádu se uskutečňuje tím, že všechny normy jsou projevem jedné vůle, tj. legislativních orgánů státu Právní řád představuje systém jež je: a) otevřený – neustále do něj vstupují nové právní normy a jiné vystupují nebo přestávají platit b) dynamický – vztahuje se jen k určité osobě c) cílený – zkouší přizpůsobit společnost změnám podmínek k nimž dochází životním stylem Pyramida právního řádu I. Ústava a ústavní zákony II. Mezinárodní právní normy III. Zákony a zákonná opatření IV. Vládní nařízení V. Vyhlášky ministrů VI. Vyhlášky nižších státních orgánů - ústava a ústavní zákony jsou vrcholem právního řádu - zákony zákonná opatření vydávají nejvyšší zastupitelské státní orgány – parlament - nižší podzákonné předpisy (IV,V,VI) vydávají nižší orgány státní správy + vláda Právní normy: právní normy jsou všeobecně závazná pravidla chování, která mají státem stanovenou nebo uznanou formu a jejich dodržování je vynutitelné státní mocí Znaky právní normy: a) Normativnost – norma stanoví příkaz, zákaz nebo oprávnění nějak se chovat b) Právní závaznost – každé pravidlo nemusí být vždy závazné. Norma může být i doporučením. Právní norma se od ní liší tím, že je závazná c) Obecnost – právní norma je obecně závazná – vztahuje se na neurčitý počet případů, ne na jeden konkrétní d) Státem stanovená nebo uznaná forma – aby byla právní norma platná, musí mít určitou, státem stanovenou formu (př. Ústava, zákon, vyhláška) e) Vynutitelnost stát. donucením – zabezpečuje plnění právní normy v případě, že právo není respektováno. Zvláštním druhem státního donucení je sankce (trest odnětí svobody) Druhy právní normy:  podle způsobu vymezení rozlišujeme: a) zavazující – buď ukládají povinnost k aktivnímu jednání (placení daně) a označují se jako normy přikazující nebo jako normy zakazující, jež zakazují určitou činnost b) opravňující – umožňují volbu některého způsobu chování Podle závaznosti se rozeznávají normy: a) donucující (kogentní) – jsou typické pro veřejné právo a pro právní subjekty jsou neměnitelné a nepřipouští žádné odchylky b) podpůrné (dispozitivní) – jsou relativně nezávazné, stanoví pravidlo chování, které právní subje

Témata, do kterých materiál patří