Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika České republiky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

17. EKONOMIKA ČESKÉ REPUBLIKY Přechod české ekonomiky k tržnímu hospodářství Ekonomika České republiky je od roku 1989 na složité cestě přechodu od direktivně řízené, centrálně plánované ekonomiky, založené na převažujícím státním vlastnictví výrobních zdrojů, k ekonomice tržní = tato přeměna je označována jakoproces transformace ekonomiky. Úspěšná transformace předpokládá cílevědomou a komplexní realizaci celé řadyekonomických i mimoekonomických opatření, např.: demokratizace veřejného a politického života vytvoření legislativních (právních) podmínek pro podnikatelskou a obchodní činnost deetatizace (odstátnění) a privatizace podniků (přeměna státního vlastnictví na vlastnictví soukromé) liberalizace cen (uvolnění cen od zásahů státu) a obchodu, včetně zahraničního obchodu přestavba daňové soustavy vybudování soustavy bank odpovídající potřebám tržní ekonomiky přechod ke konvertibilní (volně směnitelné) měně zřizování institucí nezbytných pro fungování tržní ekonomiky (např. živnostenské úřady, finanční úřady, hospodářské komory, burzy) Privatizace –je jedním z klíčových opatření transformace ekonomiky = přeměna státního majetku na majetek soukromý (soukromé vlastnictví je jedním ze základních pilířů tržní ekonomiky) může probíhat v různých formách : restituce (návrat majetku dřívějším vlastníkům) přímý prodej celých podniků nebo jejich částí formou veřejných aukcí přeměna státních podniků na akciové společnosti a prodej akcií těchto společností kupónová privatizace (jde o naši specifickou cestu, jejíž podstatou je rozdělení části státního majetku mezi obyvatelstvo prostřednictvím zvláštních investičních kupónů) Výkonnost české ekonomiky – celkovou výkonnost ekonomiky charakterizujeme pomocímakroekonomických ukazatelů: Hrubý domácí produkt- HDP(GDP = Gross Domestic Product) - charakterizuje výkonnost národního hospodářství jako celku - představuje objem vyrobených statků a poskytnutých služeb v ekonomice určitého státu za určité období (zpravidla za 1 rok) Hrubý národní produkt-HNP (GNP= Gross National Product) představuje v penězích objem vyrobených statků a poskytnutých služeb výrobními zdroji, které jsou ve vlastnictví občanů a společností určitého státu (tedy doma i v cizině) - HDP a HNP je vyjadřován nejen v národních měnách jednotlivých států, ale pro srovnatelnost také v amerických dolarech hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele– vyjadřuje lépe výkonnost ekonomiky než celkový objem HDP - v r. 2002 činil HNP ČR zhruba 51mld. USD, což nás řadilo na 49.místo ve světě - HNP přepočítaný na jednoho obyvatele činil za stejné období asi 11 950 USD a umístil nás na 54. místo Tempo růstu ekonomiky- souvisí přímo s HDP a HNP - schopnost ekonomiky vytvářet více statků a služeb (vytvářet větší HDP) Česká ekonomika v období transformace je poznamenána poklesem objemů produkce některých výrobků. Svůj vliv sehrávají především přeměny struktury naší ekonomiky (omezování těžkého průmyslu, zbrojní výroby,..), změna forem vlastnictví, ale také rozpad bývalých trhů, stejně jako rozdělení bývalé ČSR. HDP u nás v posledních letech klesl → v r. 1993 1994 došlo k jeho zastavení - v současné době se ČR podařilo stabilizovat tempo růstu v kladných hodnotách, poslední průzkumy hovoří zhruba o 3-4%. Míra nezaměstnanosti= podíl nedobrovolně nezaměstnaných na ekonomicky aktivním obyvatelstvu, vyjádřený v % -vyjadřuje schopnost nebo neschopnost ekonomiky využít disponibilní (upotřebitelný, k dispozici) zdroje práce Míra inflace– patří k ekonomickým indikátorům, tj. k veličinám, které souhrnně charakterizují vývoj, stav a úroveň ekonomiky v určité zemi ČR si donedávna vedla v obou těchto ukazatelích velice dobře. Zatímco se však míra inflace udržela v přijatelných mezích a naopak se mírně zlepšovala, zaznamenala míra nezaměstnanosti v posledních letech prudký nárůst. Míra inflace byla v r. 1996 v ČR 8,8%, zatímco v r. 2002 už jen 4,6% ( pro srovnání, míra inflace v USA za r. 2000 byla 3,3%). I u míry nezaměstnanosti lze použít podobné srovnání. V r. 1996 byla v ČR míra nezaměstnanosti pouhých 3,5%, v r. 2000 to bylo již 8,5% a současné statistiky hovoří již o 10,9%. V r. 2004 byla míra inflace přibližně 3%. Vývoj obchodní a platební bilance obchodní bilance– shrnuje objem vývozu do zahraničí a dovozu ze zahraničí v penězích platební bilance – shrnuje objem plateb do zahraničí a ze zahraničí (základem jsou platy z obchodu, ale přibývají k nim platy spojené s cestovním ruchem, dopravními a jinými službami) saldo obchodní či platební bilance = rozdíl obchodní nebo platební bilance –aktivní – vývoz převyšuje dovoz či platby ze zahraničí jsou vyšší než platby do zahraničí –pasivní – pokud je saldo platební bilance státu opakovaně pasivní, vzniká státní dluh do zahraničí (ten dosahuje v současnosti v ČR astronomické hodnoty 350 mld. Kč) a jeho velikost či jeho vývoj je také ukazatelem výkonnosti ekonomiky určité země Úloha státu v řízení tržní ekonomiky – trh sám o sobě není výhradní a všemocnou složkou; v určitých oblastech je proto nutné jeho částečné usměrňování státem, takovými oblastmi jsou: Obecně užitečné veřejné statky – školství, zdravotnictví, obrana státu, policie, komunikace aj. Ochrana životního prostředí (především kontrola dodržování norem ochrany živ. prostředí) Hospodářská politika – stát zde má úlohu jakéhosi stabilizátoru, jehož úkolem je snaha minimalizovat některé průvodní jevy (nezaměstnanost, inflace atd.) Do této složky lze rovněž zařadit dohlížecí úlohu státu ve formě důsledného dodržování protimonopolních zákonů. Postavení české ekonomiky ve světě V rámci světového postavení české ekonomiky musíme podotknout, že ČR je členem několika významných ekonomických institucí a organizací: Všeobecná dohoda o clech a obchodu – GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) - v současnosti je jejím signatářem více než 120 zemí světa, které se podílejí více než 90% na celosvětovém obchodu - úkolem je všeobecná podpora mezinárodního obchodu Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund) –fond po

Témata, do kterých materiál patří