Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Extremismus

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,8 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

EXTREMISMUS Pojmem extremismus jsou označovány vyhraněné ideologické postoje, které vybočují z ústavních, zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance, a útočí proti základním demokratickým ústavním principům. Extremistické postoje mohou přejít v aktivity, které působí, ať již přímo nebo v dlouhodobém důsledku, destruktivně na stávající demokratický systém, tj. snaží se nahradit demokratický systém systémem nedemokratickým (totalitním nebo autoritářským režimem, diktaturou, anarchií). Zjednodušeně řečeno se jedná o projev chování a jednání obvykle menšinové části společnosti založené na politické nebo náboženské ideologii, které se staví proti demokratickým principům a lidským právům, je pro většinu společnosti nepřijatelné a může se projevovat až násilnými akcemi. NÁSTROJE historický revizionismus – snaha o nové hodnocení dějin často z politicky zideologizovaného; „revizionismus – hnutí usilující o přezkoumání nějakého souboru informací, teorií, období apod.sociální demagogii - demagogie – způsob získávání podpory pomocí slibů a zjednodušených nebo překroucených argumentůaktivismus - intenzivní prosazování určitých cílů z přesvědčení, z osobní motivace.podporu verbálního až fyzického násilí vůči oponentům a vůči předem definovaným sociálním skupinámkonspirační teorii – teorie o spiknutí PRAVICOVÉ SPEKTRUM Pravicový extremismus upírá práva určitým vrstvám obyvatelstva. Zpravidla vyčleňuje tyto vrstvy kvůlijejich etnickému či rasovému původu nebo příslušnosti k určité kultuře. Nacismus Do oblasti pravicového extremismu patří nacismus. Nacismus nebo též národní socialismus byl totalitní ideologií propagovanou NSDAP. Nacismus propagoval myšlenku lidového společenství řízeného všesjednocujícím státem v čele s vůdcem. Dokázal v sobě spojit zdánlivě protichůdné prvky, které mu zajistily politický úspěch – socialismus, antibolševismus, nacionalismus a antisemitismus. Prosazoval rasistickou doktrínu. Jednalo se o údajně odůvodněný boj ras a princip výběru, vůdcovský princip, úsilí o životní prostor. Národ byl v jeho pojetí nadřazen jednotlivcům. Na tuto ideologii v současnosti navazuje neonacismus. Jedná se o krajně pravicový ideologický směr propagující rasovou nesnášenlivost a popření demokratických principů. Pokouší se rehabilitovat nacistické hnutí. Neonacisté proklamují Nadřazenost bílé rasy, národní identitu, usilují o hnutí bílé rasy a oživení rasových střetů. Fašismus Fašismus byl dalším silným proudem pravicového extremismu. Jednalo se o totalitní ideologii. Vznikl ve 20. letech 20. století v Itálii. Podporoval silné postavení státu vedeného silným vůdcem. Odmítal liberální demokracii i stát určený k ochraně individuálních práv. Jádrem fašismu byl nacionalismus, antikomunismus a antidemokratismus. Veškerá činnost člověka byla podřízena státu. Heslem bylo „vše ve státě, nic proti státu, nic mimo stát.“ Na rozdíl od nacistické ideologie chápal národ jako výtvor státu. Neofašismus na tuto ideologii navazuje. PRAVICOVÝ EXTREMISMUS V ČR Blok proti islámu bylo českékrajně pravicovéprotiislámské hnutí.Spolek vznikl v roce 2015 ještě pod názvem „Islám v ČR nechceme“, v roce 2016 byl rozpuštěn. Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (zkratka SPD) je česképravicověpolitické hnutí, založené v roce 2015 poslanciTomiem Okamurou aRadimem Fialou, kteří odešli z hnutíÚsvit přímé demokracie. Hnutí samo sebe označuje zavlastenecké, v programu prosazujepřímou demokracii, omezeníimigrace, odvolatelnost politiků a obecné referendu včetně referend o mezinárodních otázkách (např. vystoupení zEU neboNATO). Skinheads je jedno z hnutí mládeže, které si vytvořilo svoji subkulturu charakteristickou odmítáním obecně uznávaných norem tolerance a respektování práv bližního, adorací síly a používáním násilí, přisvojováním práv zavádění pořádku vlastními silami bez ohledu na zákony. Vyznačují se silnou skupinovou identitou, potlačením individualismu a výraznou snahou odlišit se vnějším vzhledem a symbolikou od ostatní mládeže Ku-klux-klan je název řady bývalých i současných tajných a militantních organizací, původně pocházejících z jižních státůUSA. Tyto organizace prosazují nadvládu bílých,rasovou segregaci,antisemitismus,rasismus,antikatolicismus a odpor k nebělošskémupřistěhovalectví. K prosazování svých cílů využívali jejich členové iteroristické metody Levicové extremistické spektrum LEVICOVÉ SPEKTRUM Mezi krajně levicové se řadí: anarchismustrockismusradikální komunismuskulturně vyhraněné proudy, subkultur ní hnutí, ekologická hnutí atd. Anarchismus je ideový směr, později hnutí, které vystupuje s radikálním odmítáním jakékoliv formy vlády a organizace společnosti Komunismus je radikální kritikou kapitalismu. Jeho základem je myšlenka nastolení sociální rovnosti a beztřídní společnost, v níž není třeba státu jako utlačovatelské instituce. Trockismus - Trockého učení bylo uměle postaveno do plného protikladu k učení Leninovu. Ve skutečnosti netvoří žádný uzavřený systém, směr myšlení. Teprve jeho přívrženci, kteří se sami označovali za trockisty, vytvořili konsekventní teorii. Trockého myšlenky se týkají teorie permanentní revoluce, otázky strany a stalinismu. DALŠÍ FORMY Náboženský extremismus Ekologický extremismus Divácké násilí Různé populistické kampaně především na sociálních sítích EXTREMISMUS V ČR Všechny formy extremismus, malé skupiny, hnutí, radikální i umírněné. Politické strany SPD, KSČM. 26. EXTREMISMUS - DEFINICE - NÁSTROJE - PRAVICOVÉ SPEKTRUM + HNUTÍ V ČR - LEVICOVÉ SPEKTRUM - DALŠÍ FORMY - EXTREMISMUS V ČR

Témata, do kterých materiál patří