Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 16 - Právo soukromé

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (97,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

16) Právo soukromé založeno na principu rovnosti a nezávislosti subjektů občanské společnosti, které vstupují do vzájemných vztahů vztahy mezi účastníky vznikají na základě vůle svobodně projevené prostřednictvím smlouvy Občanské právo upravuje vzájemné vztahy mezi občany navzájem, fyzickými a právnickými osobami a mezi nimi a státem stanovuje pravidla vlastnických poměrů, pravidla plynoucí ze závazkového práva a vztahy vyplývající z práva na ochranu osobnosti základní pramen: občanský zákoník ! nyní nově – lze požádat o přiznání zletilosti již v 16 letech (je třeba přesvědčit soud) vlastnické, dědické, závazkové právo vlastnická (věcná) práva vztahy k věcem → právo vlastnické, právo držby, věcná práva k věcem cizím zaručuje vlastníkovi oprávnění předmět svého vlastnictví držet, užívat, používat jeho plody a užitky a nakládat s ním (prodat, darovat, zničit) nejvyšší ústavní ochrana vlastník má právo naochranuproti tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně zasahuje (a sám musí respektovat vlastnictví ostatních) vlastnictví věci lze nabýtkupní,darovací, nebojinou smlouvou,děděním kdo najde ztracenou věc, je povinen ji odevzdat vlastníkovi nebo obci pokud vlastní věc více lidí, jedná se opodílové spoluvlastnictví (spoluvlastníci se podílejí na právech a povinnostech, které ze spoluvlastnictví plynou) majetek, který nabyli manželé jespolečným jměním (rozvod – majetkové podíly obou manželů jsou stejné) vlastnictví nemovité věci může být omezeno tzv.věcným břemenem(vlastník je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat) dědická práva (dědění) řeší přechod majetku zemřelé osoby (zůstavitel) na pozůstalé osoby (dědic) dědí se dvěma způsoby ze závěti může být napsána vlastní rukou (vlastnoručně podepsaná) zřízená za účasti svědků či ve formě notářského zápisu ustanoví se jí dědici, příp. podíly, věci a práva, které jim mají připadnout (nyní nově – různé podmínky – např. majetek po studiu) nezletilí potomci musí zdědit alespoň tolik, kolik jim přiznává zákon zletilí potomci aspoň polovinu dědického podílu ze zákona závěť se ruší pozdější platnou závětí, odvoláním závěti, zničením listiny zůstavitel musí být v okamžiku sepisování způsobilý k právním úkonům ze zákona (pokud neexistuje závěť) – postupně ve čtyřech skupinách: rovným dílem – manžel; děti (příp. děti dětí – vnuci) polovina – manžel/partner; rodiče; ti, kteří s ním žili alespoň rok před smrtí ve společné domácnosti sourozenci; ti, kteří s ním žili ve společné domácnosti prarodiče, příp. jejich děti (nyní nově – sestřenice, bratranci,…) je možné za určitých okolností někohovydědit neposkytl-li zůstaviteli v rozporu s dobrými mravy potřebnou pomoc v nemoci nebo ve stáří neprojevuje-li trvale o zůstavitele opravdový zájem byl-li odsouzen pro úmyslný trestní čin k odnětím svobody nejméně na jeden rok vede-li trvale nezřízený život dopustil-li se úmyslného trestného činu na zůstaviteli či jeho rodině závazková práva vzniká z právních úkonů, zejm. ze smluv z platného závazku je dlužník povinen něco dát, konat, něčeho se zdržet, nebo něco trpět a věřitel je oprávněn to od něj požadovat závazky zanikají řádným splněním uplynutím doby, po kterou závazek platil dohodou obou stran pokud je nemožné jeho plnění smrtí dlužníka, pokud je omezen pouze na jeho osobu smlouvy kupní smlouva prodávajícímu vzniká povinnost odevzdat kupujícímu předmět koupě kupujícímu vzniká povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu darovací smlouva – bezúplatné přenechání daru, slib smlouva o dílo smlouva o půjčce smlouva o výpůjčce nájemní smlouva smlouva o úschově smlouva o ubytování smlouva o přepravě osob a nákladů smlouva o vkladu pojistná smlouva pojistitel se zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li stanovená nahodilá událost (např. dopravní nehoda,…) pojištěnec je povinen zaplatit pojistné pojistit lze majetek, fyzickou osobu, odpovědnost za škodu cestovní smlouva pracovní smlouva – fyzická osoba a zaměstnavatel uzavírají pracovní poměr → nyní nově seznam předmanželských smluv občanské soudní řízení právem upravená postup, zejm. při rozhodování sporů v soukromoprávní oblasti upravuje je občanský soudní řád účastníci: navrhovatel (žalobce) – ten, kdo uplatňuje svá práva odpůrce (žalovaný) – ten, po kom je požadováno splnění povinností zásady: dispoziční – soud rozhoduje o návrhu tak, jak jej žalobce uplatnil důkazní povinnost – účastníci každý účastník má možnost vyjádřit se náklady na řízení nesou účastníci rozhodnutí soudu:rozsudek/usnesení opravné prostředky řádné odkladné účinky dokud je soud neprojedná, nemůže nabýt rozhodnutí právní moci odvolání mimořádné uplatňují se obvykle po vyčerpání řádných opravných prostředků, když již rozhodnutí nabylo právní moci dovolání (řízení přezkoumá Nejvyšší soud) žádost o obnovu řízení (pokud se objevily nové skutečnosti, důkazy) stížnost pro porušení zákona žaloba za zmatečnost (pokud soudní řízení neproběhlo v souladu se zákonem) Rodinné právo upravuje vznik a zánik manželství, vztahy mezi manželi, rodiči, dětmi a dalšími příbuznými a právní vztahy při náhradní výchově dětí rodina nejstarší lidská instituce právo upravuje jádro rodiny – žena, muž, děti (žijící obvykle ve společné domácnosti) v širším smyslu – všichni pokrevní příbuzní manželství trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem, jehož hlavním účelem je založení rodiny a řádná výchova uzavírá se svobodným souhlasným prohlášením muže a ženy musí být učiněno veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků uzavřené manželství se zapisuje do matriky vznik manželství občanský sňatek prohlášení před státním orgánem (starosta/primátor, pověřený člen zastupitelstva/obce) církevní sňatek orgán státem registrované církve podmínky: společné příjmení/dosavadní příjmení/příjmení obě; které bude příjmením společných dětí předem musí poznat charakterové vlastnosti a zdravotní stav a prohlásit, že jim nejsou známy okolnosti vylučující manželství (např. příbuzní,…) musí být starší 18 let

Témata, do kterých materiál patří