Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kultura

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,65 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

KULTURA Kultura je nezbytnou podmínkou lidského života ve společnosti. Za kulturu se považuje vše,co nevyrůstá samosebouz přírody, vše,co vzniká činností člověka a společnosti.Kultura jako jev je kultura v daném okamžiku v dané podobě a jako proces je proměnlivá, neustále se vyvíjí.Mimo společnost neexistuje, jsou to všechny projevy sociálního života KULTURA zahrnuje vše, s čím se člověk nerodí, ale… * Není vrozená – kulturní zkušenosti a chování získáváme během života, je naučená * Je to výsledek působení celé společnosti * Zachovává si návaznost, dědí se z generace na generaci * Je schopná se přizpůsobovat na základě činnosti lidí vnitřním a vnějším změnám,… * Podléhá neustálému zdokonalování, rozvíjení * Jejím základem je vytváření hodnot, vyjadřuje vztah člověka k okolnímu světu, k přírodě, ke společnosti HMOTNÁ KULTURA Základní oblast kultury, zahrnující celou sféru materiální činnosti lidí a její výsledky (pracovní nástroje, obydlí, předměty denní potřeby atd.) DUCHOVNÍ KULTURA Obsahuje všechna pravidla a všechny normy chování v dané společnosti (náboženství, jazyk, písmo, gesta, umění, církve, soudnictví, rodina atd.)Umění filosofie, náboženství, věda, ideje SPOLEČENSKÁ KONVENCE je nějaká společenská dohoda či pravidlo NORMATIVNÍ KULTURA Postihuje oblast morálky a práva stanovují jak se lidé mají chovat (morálka- co je dobré, co špatné, právo a etika – slušné chování)- tradice, zvyky, zásady chování MORÁLKA představuje jednání ve společnosti týká se závažnějšího chování, ale není právně postižitelná ETIKETA Etiketa je součástí společenského mravu, nikoli morálky a etiky. Její pravidla jsou původně nepsaná.Etiketa je vysoce konvenční záležitost a je tedy v každé společnosti a v každém prostředí odlišná. Soustřeďuje se na několik hlavních okruhů: (držení těla a gest, oblečení, chování při jídle, pozdravu, řeči, chování vůči osobě druhého pohlaví). FUNKCE KULTURY Socializační– má za úkol začlenit člověka do společnostiPoznávací(cílem je poznat svět kolem nás ať už přírodní nebo společenský se všemi normami, které mu náleží)Výchovná (formuje naší osobnost)Kompenzační = zábavná (umění) – spojená s odreagováním se, s odpočinkemAkumulativní (zásobárna poznatků)Humanizační –člověk se stává člověkem – má za úkol člověk zcivilizovat KULTURA NÁRODNÍ A ETNICKÁ Kultury národní Francouzská a USA – je dána historickým vývojemKultury etnické Kultury s dnes ještě nevyhraněným národem v dnešním slova smyslu KULTURNÍ TRADICE Tradice znamená předávání poznání, schopností, obyčejů a mravů kultury nebo skupiny.Tradice je z tohoto pohledu kulturním dědictvím, které se předává z generace na generaci. Pod toto pojetí spadá i vědecké poznání, umění, rituály, morální pravidla a recepty na přípravu jídel (Vánoce, Velikonoce). OBLASTI KULTURY Umění, kulturně výchovná činnost, kulturní památkyVěci církve a náboženských společnostíVěci periodického i neperiodického tisku a jiných informačních prostředkůRozhlasové a televizní vysíláníKnihovnictví a muzejnictví SUBKULTURA Vyjadřuje existenci kultur v rámci širšího sociálního systému (národ, stát).Jedná se o kulturu menšinové populace. Tito lidé si přinášejí vlastní hodnoty, normy a vytvářejí si vlastní subkulturu. Lidé se řídí jinými etickými hodnotami a vyznávají jiný způsob života (rock, punk, funky atd.)Aby subkultura byla skutečně subkulturou, musí jejich příslušníci alespoň v obecných rysech přijímat hodnoty většinové populace (hodnoty kultury, která v daném státě převažují). VĚDA = fakta, rozum, zkoumání, abstraktní myšlení přináší konkrétní data Věda je systematický způsob poznání skutečnosti. Předmětem vědeckého poznání mohou být objekty a procesy živé i neživé přírody nebo lidské společnosti.Věda zkoumá: kvantitativní a časo-prostorové vztahy (např. matematika, geometrie), živou a neživou přírodu (přírodní vědy), jevy společenského života (duchovní vědy, historická věda, filologie, sociologie, politologie aj.). UMĚNÍ – pro umění je důležitá tvořivost, pohled a názor Umění je součást lidské kultury, v širokém slova smyslu užitečná dovednost, kterou neovládá každý a které je případně třeba se naučit. Umění v tomto smyslu se od starověku dělí na umění výtvarná, která vytvářejí trvalá vizuální umělecká díla (například malířství, sochařství, architektura), a umění múzická či performativní, kde umělec sám vystupuje před publikem (například tanec, zpěv, hudba, divadlo).

Témata, do kterých materiál patří