Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Náboženství - seminární práce

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (35,78 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Hlavní světová náboženství Seminární práce ze semináře společenských věd Praha 2019 Helena Šlehoferová Obsah Úvod JudaismusKřesťanstvíIslámHinduismusBuddhismus Závěr Úvod Od pradávna se lidé zabývají otázkami jako kdo stvořil vesmír, odkud člověk pochází, jaký je smysl našeho života, či co je po smrti. Takto se vytvořila představa o nadpřirozených silách, které ovlivňují náš život. Náboženství se pokouší odpovědět na otázku smyslu našeho žití. Jedná se o víru v něco svatého, co určuje a dává smysl světu a našemu životu. Je úzce spjato s historií a kulturami, mýty a rituály, mění se společně s kultovními formami a duchovními hodnotami. Ke světovým náboženstvím se všeobecně počítá pět náboženských směrů: křesťanství, islám, judaismus, buddhismus a hinduismus. Většina náboženství se vztahuje k duchovním bytostem, podle kterých rozlišujeme podoby náboženství na: manismus – uctívání kultu předkůtotemismus – víra v totem (zvíře nebo rostlina) s nadpřirozenými vlastnostmianimismus – víra v duchyateismus – popírání existence bohateismus – víra v boha, či bohy teismus se dále rozděluje na: Monoteismus – označuje víru v jednoho boha (monos = samotný, jediný) a vylučuje uctívání jiných bohů. Nejstarší je židovství (judaismus). Poté je to například křesťanství, či islám.Polyteismus – označuje víru ve velký počet bohů a bohyní, kteří mají nadpřirozené vlastnosti a jsou nesmrtelní. (poly = mnoho, theos = bůh). Některé proudy v rámci hinduismu jsou polyteistické. Také sem patří náboženství starých Řeků, Římanů, Slovanů a Germánů.Deismus – věří, že bůh stvořil zemi, ale do běhu světa již nezasahujePanteismus – zastává názor, že Bůh je ztotožněn s přírodouJudaismus Nejstarší známe monoteistické náboženství, v jehož centru stojí víra v jediného boha (Boha, Jahveho), který vše stvořil. Vzniklo v 2. tisíciletí př. n. l. na území dnešního Izraele. Důležitou součástí židovské víry je naděje v příchod mesiáše. Mesiáš je Posel Boží, který na zemi nastolí Království Boží. Křesťanství a islám mají své kořeny v judaismu. Křesťanské náboženství pramení z židovské víry v mesiáše. Příslušníci jsou nazýváni Židé. Spojují je tradice a zvyky. Jazykem bohoslužby a modliteb je hebrejština. Symbolem judaismu je Davidova hvězda.Jako centrum Židů je považován Chrám v Jeruzalémě, založil jej král Šalamoun. Tento Chrám byl vypálen, znovu vystavěn, znovu zničen Římany r. 70 n. l., a poté následovala židovská diaspora – rozptýlení židů do celého světa. Abraham Důležitou roli hraje postava Abrahama. Je považován za praotce izraelského národa, o jehož životě je psáno v Bibli. Existuje spoustu archeologických výzkumů, které historicky dokazují určité příběhy. Žil cca před 3500 lety. Abraham dostal příkaz od Boha opustit svoji vlast v Mezopotámii a vydat se do země, kterou pro něho vybral Bůh. Tato země se v Bibli jmenuje Kanaán. Bůh uzavřel s Abrahamem smlouvu: daroval Abrahamovi a jeho potomstvu zemi a oni, jako národ Bohem vyvolený, ho za to měli uctívat jako svého jediného a pravého Boha. Ačkoli byli Abraham a jeho žena Sára bezdětní, porodila Sára ve vysokém věku syna Izáka. Izákova žena Rebeka porodila dvojčata: Jákoba a Ezaua. Jákob dostal od Boha jméno Izrael, což znamená: Bůh zápasí. Od té doby nesou Jákobovi potomci jméno národ Izraele – izraelský lid. Jákob měl dvě ženy, Leu a Rachel, a stal se otcem dvanácti synů. Od jména jeho čtvrtého syna Judy, po němž byl pojmenován jeden izraelský kmen, je odvozeno pojmenování Jehudi, jímž Židé nazývají sami sebe. Přes latinu přešlo toto označení v různě upravených podobách do většiny světových jazyků a také do češtiny. Potomci Jákobových synů, dvanáct kmenů, tvoří základ židovského národa. Židovské rituály, tradice Mezi židovské rituály patří mužská obřízka, specifické svatební a pohřební obřady, košer kuchyně (vymezení povolených jídel, zákaz kombinace maso – mléko),Bar Micva – slavnost, kdy ve 13 letech se židovský chlapec stane plnoprávným členem společenství. Při ní čte chlapec poprvé hebrejsky z Tóry. V moderních židovských obcích existuje obdobná oslava pro dívky, které dosáhnou dvanácti let – bat micva. Dalšími svátky jsou například Roš hašana, Sukkot, či Pesach. Modlitba se nazývá Šema Jisrael. Je to vyznání židovské víry. Obsahuje nejdůležitější princip židovského náboženství, který říká, že existuje pouze jediný Bůh. Při modlitbách nosí muži malá kožená pouzdra se svitky pergamenu, na kterých je napsán text Šema Jisrael. Z úcty k Bohu nosí muži při modlitbách také pokrývku hlavy. Typickou se stala malá kulatá čepička kipa (jarmulka), nosí se též černý klobouk nebo baret lemovaný kožešinou. Nosí také talit, což je modlitební šála s třásněmi na obou koncích. Bible Základním posvátným spisem judaismu je Tóra (Pět knih Mojžíšových) která spolu s Neviim (Proroky) a Ketuvim (Spisy) tvoří Tanach – hebrejskou bibli (v křesťanství odpovídá Starému zákonu). Talmud je výkladová kniha Tanachu, vysvětluje a dodává poznámky k Tóře. Talmud je spolu s Biblí základem judaismu. Tóru a Talmud pečlivě studují rabíni. Jsou to židovští učitelé a duchovní vůdci židovských obcí. Ti vysvětlují věřícím, jak mohou uplatnit přikázání v běžném životě a jak mají porozumět příběhům v Tóře. Jsou to náboženští učitelé, kteří vystudovali židovskou vysokou školu. Důležité pojmy Důležitými pojmy v židovské kultuře jsou GHETTO – uzavřená část města, kde byli Židé shromažďováni, ANTISEMITISMUS – nenávist vůči příslušníkům židovského národa, které vyvrcholilo ve 20.st. HOLOCAUSTEM – systematické vyvražďování Židů za 2.sv.války, v koncentračních táborech zahynulo přes 6 milionů Židů. Křesťanství Nejpočetnější náboženství na světě s více než 2 miliardami věřících. Nejvíce je katolíků s cca 900 miliony následovníků. Má kořeny v judaismu. Křesťané věří v jednoho všemohoucího Boha, kterého uctívají také Židé a muslimové. Vzniklo před 2 tisíci lety v Římské říši v provincii Judea a v Galileji. Tyto oblasti se nachází dnes na území dnešní Izraele. Židé se s cizí nadvládou nikdy nesmířili a byli Římany krutě utlačová

Témata, do kterých materiál patří