Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Osobnost

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1007,35 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Obsah Osobnost2 Pojem2 Definice2 Struktura osobnosti2 Psychické vlastnosti2 Schopnosti3 Rysy osobnosti4 Temperament4 Typologie osobnosti4 Hippokrates4 Hans J. Eysenck5 E. Kretschmer6 Charakter7 Vztahy charakteru7 Psychické jevy7 Psychické procesy7 Psychické stavy11 Druhy12 Pozornost12 Dílčí vlastnosti osobnosti12 Osobnost Pojem V psychologii mluvíme o osobnosti žáka, dospívajícího,… Definice Všechny charakteristiky jsou navzájem propojené Struktura osobnosti Je tvořena uspořádáním psychických vlastností a rysů osobnosti Psychické vlastnosti např. inteligence, schopnosti,… Schopnosti Schopnosti nejsou vrozené Genialita – mimořádně rozvinutý talent, vrcholná díla Senzomotorické – přiměřená koordinace pohybů a vjemů Inteligence Intelektová schopnost Měření W. Stern vytvořil inteligenční kvocient IQ mentální věk IQ = --------------------- X 100 chronologický věk Řada kritiky o neobjektivitě Tvořivost Vztah mezi inteligencí a tvořivostí – ne všichni inteligentní lidé jsou tvořiví, ale všichni vysoce tvořiví lidé bývají vysoce inteligentní Rysy osobnosti extraverze X introverze dominance X submise stabilita X labilita rozhodnost X nerozhodnost sebeovládání X nedostatek sebeovládání Buď dány vrozenými charakteristikami nebo výchovou a učením Temperament v průběhu života vlivem socializace může docházet k posunům temperamentu (nelze je však zcela změnit, z extroverta introverta neuděláme) Typologie osobnosti Hippokrates – melancholik, cholerik, sangvinik, flegmatik podle tělesných tekutin Hans J. Eysenck Svislá osa (S-L) vyjadřuje stabilitu (S) a labilitu (L). osy je oproti horní polovině ve vztahu klad – zápor. V dolní části (0-6) se nacházejí klidní, nevzrušiví lidé, které hned tak něco nevyvede z rovnováhy. V blízkosti bodu označeného nulou to budou jedinci až neteční, pomalu reagující až pasivní. V horní polovině osy (8-14) mají své místo osoby emočně vzrušivé. Mohou to být lidé vitální, dynamičtí, vznětliví až impulzivní, ovládaní afekty. Druhou možnost představují lidé zvýšeně vnímaví, citliví až přecitlivělí, prožívající niterně každou maličkost, emočně zranitelní a málo psychicky odolní. Podobně jako extroverze, introverze, problém přináší krajní hodnoty. Přílišná nevyrovnanost vede k vnitřním či vnějším konfliktům. Krajní stability zavání již spíše lhostejností, nemotivovaností, pasivitou. Člověk s maximálním počtem bodů na této ose by se měl zamyslet nad otázkami duševní hygieny, režimu práce a odpočinku. E. Kretschmer Vztah mezi tělesnou konstitucí a znaky člověka Typy maniodepresivními stavy trpí schizofrenními stavy (rozpad osobnosti) zvýšený sklon k duševním nemocem není zřejmý Charakter Formuje se výchovou a společenskými vlivy Vztahy charakteru K druhým lidem (společnosti, prostředí, tedy i příroda) (K práci („K tomu, aby člověk měl rád ostatní lidi, musí mít rád a respektovat sám sebe.“ Psychické jevy Tvoří propojený systém psych. systému Psychické procesy Krátké i delší trvání, mají konec i začátek Poznávací Vliv mají postoje, emoce, zkušenosti (např. když mám hlad, místo zeleného míčku, vidím Televize je taky klam, jde jen o sérii statických obrazů uzavřenosti – jestliže schází část tvaru, máme tendenci ji doplnit Halucinace Způsobeny špatným stavem metabolismu, organismu (působení opiátů – marihuana, LSD,…) Myšlení srovnávání Řeč Poruchy řeči spojeny s poškozením řečových center v mozku (foniatrie, logopedie) Řeč těla Přicházející člověk ležérní postoj, opírá se o něco – okázalý nezájem, uvolnění, relaxace Ženy Více si všímají detailů Muži Mnohem raději se předvádějí před osobou, která je zaujme Velmi časté situace pro muže i ženy Hlazení brady: přemýšlení Děti Mají větší potřebu hmatových dotyků než ženy a muži Gestika Posunky Proxemika – postoj při komunikaci, vzdalování se a přibližování, zacházení s prostorem kolem sebe. Procesy paměti = soubor psych. procesů, vlastností, které umožňují si zapamatovávat zkušenosti a vybavit si zapamatované Fáze paměti Zapomínání (přirozený proces) Dělení z hlediska doby Dlouhodobá Druhy (ne)záměrná Rozvíjíme je cvičením,(básně, pexeso,…) motivací Poruchy HypomnézieHypermnézie (nadměrné, nepřiměřené zapamatování si materiálu) Motivační procesy Motivační struktura čl. se během života mění (vliv sociálního prostředí – pozitivní/negativní) Citové Potřeba znát své emoce a umět je regulovat Volní Volní vlastnosti- cílevědomost, trpělivost, vytrvalost, píle, soustředěnost, tvrdohlavost,… Motivace = souhrn činitelů, který jedince podněcuje, aktivizuje, dodává mu energii k určité činnosti nebo např.jí člověk jen tehdy, má-li hlad (ozve-li se vnitřní potřeba potravy)? Z běžného života víme, že nikoli. Člověk dostane chuť na něco lákavého, o čem se mluví, a on právě tohle jídlo má tak rád (to jsou vnější pobídky, které potřebu potravy probouzejí). všechny jednotlivé potřeby jsou propojeny (propojenost ((estetika) a s přáteli (sociál.)) Maslowova pyramida potřeb Zájmy Vliv na volbu profese každý má svoji hierarchii hodnot (čemu dáváme přednost) Psychické stavy jsou ovlivnitelné např. biorytmy, vnitřním a vnějším prostředím (události,…) Druhy poruchy pozornosti – rozptýlenost (neschopnost udržet pozornost v daný moment), roztržitost (neschopnost dlouhodobé koncentrace pozornosti), ADHD (hyperaktivita) Pozornost (ne)rozhodnost – souvisí s volními procesy Dílčí vlastnosti osobnosti Rysy osobnosti

Témata, do kterých materiál patří