Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Veřejné právo

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

V E Ř E J N É P R Á V O Státní, správní, hospodářské, trestní právo S T Á T N Í P R Á V O Je obsaženo ve 2 základních dokumentech: Ústava ČR z 1. 1. 1993 Listina základních občanských práv a svobod Ústava Vymezuje pravomoci nejdůležitějších orgánů a institucí státu. Má 8 hlav. Týkají se moci zákonodárné, výkonné a soudní, dále České Národní Banky, Nejvyššího kontrolního úřadu, Územní samosprávy, Státních symbolů. M o c z á k o n o d á r n á =parlament. Dělí se na poslaneckou sněmovnu a senát. Poslanecká sněmovna: 200 poslanců jsou voleni od 21 let jsou voleni poměrným volebním systémem jsou voleni na 4 roky do poslanecké sněmovny se dostanou pouze ty strany, které ve volbách získají nad 5% Senát: 81 senátorů jsou voleni od 40 let jsou voleni většinovým volebním systémem jsou voleni na 6 let, po 2 letech se 1/3 obmění většinový volební systém je dvoukolový- pol. Strana ve volebním obvodě navrhuje kandidáta (popř. nezávislý kandidát- Václav Fischer), 1. Kolo- počty hlasů určí 2 kandidáty, 2. Kolo- rozhoduje se mezi těmi 2 kandidáty - senát nemůže kontrolovat vládu Obě komory volí prezidenta (nepřímá volba). M o c v ý k o n n á =vláda aprezident Vláda je volena na 4 roky, sestavuje ji vítězná politická strana z parlamentních voleb.Rozlišujeme 3 způsoby vzniku: vláda většinová- 1 strana by musela získat víc než 50% (víc než 100 poslanců ve sněmovně) vláda koaliční- spojení více stran. Musely by se koaličně spojit strany tak, aby dosáhly přes 50% vláda menšinová Vláda řídí rezorty, vymezuje zákony a dohlíží na jejich plnění- Skládá se z předsedy vlády (= premiér) a 2 místopředsedů. Prezident je volen nepřímo (oběma komorami parlamentu), na 5 let. Musí mít víc než 45 let. 1 člověk může kandidovat pouze 2x po sobě. prezident reprezentuje republiku tím, že vykonává a přijímá státní návštěvy jmenuje velvyslance a přijímá jmenovací dekrety cizích velvyslanců jmenuje vládu a ministry přijímá demise vlády a ministrů spolupodepisuje zákony uplatňuje právo veta (vracení zákonů do parlamentu) uděluje milost vyhlašuje amnestii uděluje řády a vyznamenání jmenuje rektory vysokých škol a generalitu (armádu) je nejvyšším velitelem branné moci vyhlašuje mobilizaci člen Rady obrany státu M o c s o u d n í ČR usiluje o to být právním státem = existence nezávislých soudů (je stanoven princip imkompatibility = neslučitelnost fce soudce s fcí prezidenta, soudci bez politické příslušnosti, politické strany a osobnosti nesmějí zasahovat do vyšetřování a soudních procesů). Dalším znakem soudního státu je pružnost soudů, rychlé a spravedlivé projednávání případů, dodržování zákonů, dohled nad ochranou lidských práv,... Soustava soudů: Nejvyšší soud Vrchní soudy (Praha, Olomouc) Krajské soudy Okresní soudy Ústavní soud- sídlí v Brně, není součásti soustavy soudů (je absolutně nezávislý, nekonkuruje Nejvyššímu soudu). Zabývá se výhradně teorií (zda byl či nebyl porušen zákon) Nejvyšší správní soud- také nepatří do soustavy soudů Listina základních občanských práv a svobod Vymezuje svobody, práva a povinnosti občanů. Obsahuje 44 článků a je v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv (mezinárodní listina) přijatou OSN r. 1945. Povinnosti: dodržovat zákony bránit vlast vykonávat funkce, do kterých je občan zvolen Práva: na život a občanství- na ochranu životního prostředí na vzdělání- na tlumočníka na ochranu zdraví- na soudní proces na soukromé i osobní vlastnictví majetku- na odměnu na nedotknutelnost osoby a obydlí- na dovolenou na sociální pojištění a zabezpečení ve stáří- petiční právo = právo stěžovací Volební právo všeobecné:aktivní právo = právo volit, od 18 let pasivní právo = právo být volen, věková hranice je různá (21 let nejnižší, 45 let nejvyšší) rovné: každý hlas má stejnou váhu tajné: volí se za plentou, tajně přímé: nemůžeme nikoho pověřit, aby volil za nás Svobody: projevu (zákaz propagace fašismu, Marxismu-leninismu) tisku shromažďování pohybu (za hranice) podnikání víry T R E S T N Í P R Á V O Zabývá se tresty za porušování zákonů. Na realizaci trestního práva se podílejí rezorty ministerstva vnitra a ministerstva spravedlnosti. Trestní právo je obsaženo v trestním zákoníku (a v procesním řádu) a lze ho rozdělit do 2 částí: trestní právo hmotné- vymezuje skutkovou podstatu trestných činů a přečinů (Vražda je úmyslné zabití jiného člověka. Zabití je neúmyslné zbavení života jiného člověka. Krádež je přisvojení si cizího majetku). Trestní právo hmotné obsahuje 12 hlav. trestní právo procesní- zahrnuje vyšetřování a soudní projednávání (vymezuje pravomoci vyšetřovatele, práva obviněného, činnost obhájce, státního žalobce, soudce, senátu, svědků,...). Státní zástupce (žalobce)- obžaluje, navrhuje tresty. Při vyšetřování nesmí být použito násilí. Každý musí být považován za nevinného, dokud se neprokáže jeho vina. TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ Pachatel = fyzická osoba, která porušila zákon, je obviněna a posuzována z různých hledisek: věk úmysl (úmyslný trestný čin = vyšší sazba) nedbalost příčetnost (ne-) duševní zdraví pověst pachatele (jde- li o první čin; recidiva = opakování činu) následkem požití drog (omamných látek) není osoba pachatele zvýhodňována Trest = sankce. Je to opatření s cílem buď varovat nebo potrestat pachatele za porušování, takže tresty plní jak preventivní tak represivní úlohu, jsou velmi rozmanité. Záleží na soudu, které použije.Existují různé typy trestů: nepodmíněné (peněžité pokuty, zákazy pobytu, zákazy výkonu povolání, zákazy činností, propadnutí věci, odnětí řádu a vyznamenání, odnětí svobody, odnětí občanských práv) podmíněné- tresty s odkladem. Vztahují se téměř vždy k odnětí svobody. Beztrestnost = trestní právo stanoví 5 okolností, které zbavují pachatele trestu: věk krajní nouze (není- li jiná možnost) nepříčetnost (prokazatelná duševní porucha- osoba je zbavena trestu, ale musí se jít léčit) oprávněné použití zbraně nutná sebeobrana Trestné činy = jsou definovány v trestním zákoníku a rozděleny do 12 skupin (hlav). Každá hlava trestního zákoníku obsahuje paragrafy, v nichž j

Témata, do kterých materiál patří