Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Osvícenství ve Francii a Rusku

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

O S V Í C E N S T V Í V E F R A N C I I A R U S K U Je to období 18.století. Vzniklo ve Francii, ale rozšiřuje se v Evropě i v zámoří, např. v anglických osadách v severní Americe. Je to světový názor nově nastupující buržoazie, který se projevuje jako kritika feudální společnosti a usiluje o jejich změnu, vyúsťuje v buržoazní revoluce, např. Velká francouzská buržoazní revoluce a předtím Americká revoluce. I 19.století je ovlivněno osvícenstvím (1830, 1848). Osvícentsví v Evropě se šíří díky napoleonským válkám a proniká i do Ruska. Je to první a také jediný myšlenkový směr, který zasáhl Rusko. Jeho základní znaky jsou: Racionalismus Mechanický materialismus Nacionalismus RACIONALISMUS Projevuje se jako kritika feudální společnosti- kritika šlechty a církve. Šlechta je kritizována za své výsadní postavení (Stavovská privilegia), jehož není hodna. Hlavním kritikem bylJEAN JACQUES ROUSSEAU. Bývá označován jako duchovní otec francouzské revoluce, který se jí ale nedožil. Zemřel pomatený. Není to původem Francouz, ale Švýcar. Pocházel z obyčejné rodiny. Nechtěl normálně pracovat. Živil se přepisováním not pro šlechtu a sbíráním bylinek. Měl pět dětí a i když je jedno po druhém dal do nalezince a nestaral se o ně, napsal knihuO výchově. Také napsal dílaSpolečenská smlouva aO původu nerovnosti lidí. Vyjadřuje zde osobitý názor na společnost. Název díla označuje Rousseaovo pojetí státu, který podle podle něj vzniká jako dohoda lidí, z nichž má každý určitá práva a povinnosti. Privilegovaná vrstva má zajišťovat poddaným bezpečí a klid pro práci (pro jejich povinnosti), za to má své výsady. Poddaní jsou povinni poslušností a pracovitostí, ale mají právo na život a na to, aby byli lidmi! Toto ale šlechta nedodržovala, bylo potřeba ji změnit. Rousseau je autorem revolučního hesla„Volnost, rovnost, bratrství.“ Kritizoval také církvi jako instituci bohatou a rozmařilou, která nejen vykořisťuje, ale záměrně udržuje lidi v nevědomosti, brání vzdělání, nutí lidi věřit zázrakům, protože s nevědomým člověkem se lépe manipuluje. Rousseau se také zabýval otázkami pedagogickými a citovými a je autorem dílaNová Heloisa. Je to sentimentální román v dopisech o vztahu vychovatele a vzdělané a krásné matky. JEAN MARIA AROUET = VOLTAIRE Celý svůj život zasvětil kritice církve, kterou vrcholně nenáviděl. Využíval k tomu všechny formy psaného slova- básně, eseje, romány, články, popěvky, vtipy, divadelní hry. Celý život psalpamflety, což jsou výsměšné, útočné verše. Za to měl zakázaný pobyt v Paříži, ale on chtěl žít jen tam. Musel žít na svém panství. Svůj vztah k církvi přenášel i za hranice Francie- korespondoval s významnými osobnostmi- s Josefem II. A ovlivnil jeho vztah k církvi. Je to druhý duchovní otec francouzské revoluce. DENIS DIDEROT Byl to novinář, kunzhistorik a organizátor osvícenství, který uveřejňoval v tisku pokrokové názory vědecké i politické, organizoval zpracováníEncyklopedie řemesel, věd a umění,která pojímala jednotlivá hesla kriticky a revolučně. Byl to první naučný slovník na světě. Všichni osvícenci byli vlastně encyklopedisté. Encyklopedie byla zakázána pro svůj revoluční obsah, byla vydávána tajně v Nizozemí, byla opisována. (Nakupoval obrazy na přání Kateřiny II. Potěmkinova vesnice) MECHANICKÝ RACIONALISMUS Osvícenství kromě kritiky církve odmítá i náboženské chápání božího stvoření světa, zdůrazňuje evoluční vývoj, i když nemá dosud dostatek vědeckých teorií, zaměřuje se právě na podporu rozvoje přírodních věd, biologie, fyziky a chemie (ta je nová). Osvícenci zdůrazňuje potřebu poznání a vzdělanosti a propagují proto 3 věci: školství, knihovny, studovny ve městech přístupné veřejnosti. NACIONALISMUS S osvícenstvím je spojen vznik novodobých národů, jejich uvědomování si společných znaků (jazyka, historie, kultury). Moderní státy 19.st. se vytvářely na tomto principu a dodnes nacionalismus má dvojí působnost – pozitivní (vlastenectví), negativní (nacionalismus,šovinismus = vypjatý nacionalismus. Nacionalismus se projevuje i ve sportu). Tento rys osvícenství se v českých zemích projevuje jako Národní obrození. O S V Í C E N S T V Í V R U S K U Osvícenství se dostává do Ruska přeneseným způsobem díky panovníkům: Petru Velikému, Kateřině II. Veliké. Petr Veliký usiluje o reformování zaostalé země a její přizpůsobení se v Evropě. Přináší a prosazuje v zemi změny vojenské, stavební, v životním stylu, vzdělanosti. Neexistovala spisovná ruština, takže vzdělání zajišťovali cizí učitelé a cizojazyčně- jazykem šlechty byla francouzština, 2. jazykem byla němčina. Kateřina II.Veliká založila 1. univerzitu v zemi a pověřila génia ruského národa, aby jmenoval představitele fakult a vytvořil spisovnou ruštinu a začaly být překládány základní vědecké spisy. Byl toMICHAIL VASILIJEVIČ LOMONOSOV. Po něm je pojmenována moskevská univerzita. Vystudoval v Prusku. Spolu s LaVoisierem byl zakladatelem chemie. Kateřina se původně snažila i o právní reformu, ale Pugačevovo povstání ji přimělo ustoupit do těchto změn, takže v Rusku přetrvává samoděržaví (absolutistická moc). Jakákoliv kritika je tvrdě trestána: 1. revolucionářem, kritikem poměrů v Rusku se stalALEXANDR RADIŠČEV.Byl to šlechtic, který také studoval v Prusku právo (Kateřina ho tam poslala). (Studoval s generálem Sudorovem- je to předchůdce Kutuzova). Je to 1. kritik ruského režimu, který byl poslán na Sibiř.

Témata, do kterých materiál patří