Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vladař - filozofický rozbor knihy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Vladař – Niccolo Machiavelli Situace ve FlorenciiNiccolo MachiavelliJeho díloVladař „Lidé téměř vždy kráčí po cestách prošlapaných jinými a napodobují ve svých skutcích cizí vzory. Ale nemohou se těchto cest držet ve všem a nemohou ani dostihnout proslulosti těch, jejichž činy napodobují.“ „Kdo se jen dík šťastné náhodě povznesli z nízkého stavu k vladařské moci, nabudou ji zcela sice snadno, ale uchovají si ji jen s velkou námahou“ „Vladař tedy nemá mít jiný cíl a jinou myšlenku a nemá plýtvat vlohami na nic jiného než na válku, na vojenská pravidla a kázeň. Je to jediné umění slušící tomu, kdo vládne.“ „Proto rozumný panovník se vždy vystříhá takového vojska a raději prohraje armádu s vlastní armádou, než aby ji vyhrál s cizí, protože ví, že vítězství dobyté cizími zbraněmi není skutečné vítězství.“ „Člověk, který chce být za všech okolností dobrý zcela určitě pohoří mezi ostatními, kdo dobří nejsou. Je proto nezbytné, aby se vladař pro vlastní spásu naučil, že nemusí být vždy dobrý, ale podle potřeby někdy ano, někdy ne. „… a proto musí být tak rozumný a vystříhat se těch špatných vlastností, pro které by mohl přijít o vládu, a vyhýbat se pokud možno i těm, které ho oni připravit nemohou.“ „Lidé se méně rozpakují uškodit tomu, koho milují, než tomu, koho se bojí.“ „Přeji si, aby moje kniha přinesla čtenáři užitek, a soudím proto, že je vhodnější vylíčit pravdu skutečnou, a ne pravdu zdánlivou.“ Situace ve Florencii roku 1115 vznikla vzpourou florentských měšťanů proti Markrabství toskánskémuFlorentská republikav republice se svářelo několik skupin patriciů, které na sebe postupně strhávaly mocroce 1434 se dostali k moci Medicejští a udrželi si ji až do roku 1494.Giovanni di Lorenzo de' Medici (pozdější papež Lev X.) opět ovládl Florentskou republiku roku 1512 a roku 1527 byli Medicejové vyhnáni podruhédefinitivně se rod Medicejů zmocnil vlády nad městem roku 1531 po jedenáctiměsíčním obléhání. Následujícího roku byla republika zrušena a papež Klement VII. jmenoval Alexandra Medicejského dědičným vévodou Niccolo Machiavelli italský politik, filosof, diplomat, spisovatel a historik a je považován za zakladatele politologienarodil se 1469 ve Florencii do nepříliš bohaté rodiny, jeho otec byl právníkemvystudoval florentskou univerzitu1498 se stal sekretářem a 2. kancléřem Florentské republikyzúčastnil se mnoha diplomatických misí – Francie (Ludvík XII.), SŘŘ (Maxmilián I.)1512 – po tom, co se ujali vlády Medicejští, vyloučen z veřejného života, obviněn ze spiknutí, mučen a na krátkou dobu uvězněnnávrat ke své rodině na statek, píše Vladaře – snaží se získat přízeň Medicejských1520 – stává se jejich oficiálním dějepiscem a je pověřen sepsat dějiny Florencie1527 – se snaží stát sekretářem, ale nepovede se mu to; onemocněl a zemřelzažil vzestup a pád Cesara Borgii, vévody z Romagne a intriky papeže Julia II. – které poté používá jako příklady ve svém díle Jeho dílo Rozpravy nad prvními deseti knihami Tita Livia(1513-1519)–pojednává o republice – vzorem je římská republika, rozebírá Dějiny Tita Livia velmi obsáhlé dílo, které se zabývá otázkami vzniku, udržení a vývoje republik cituje zde z každé kapitoly prvních deseti knih Dějin Tita Livia a následně tento text rozebírá a hodnotí jeho význam Římská republika je pro Machiavelliho velkým vzorem pro jeho současnost. Tvrdí, že stát může založit pouze jeden člověk, který ji vtiskne počáteční zákony a řád, příkladem jsou Romulus a Remus. Dále říká, že republika musí mít velké štěstí a silnou nezkaženost svých občanů, aby se mohla udržet a rozvinout. Státy, ve kterých je živá vzpomínka na svobodu republiky, je ale prý obtížné později pokořit. Bez ohledu na autoritu a minulost viníka, je nutné ho spravedlivě potrestat, pokud se skutečně provinil. Úspěch římské republiky přisuzuje vhodnému balancování mezi třemi typy vlád – demokracie, autokracie a oligarchie patricijů. V tomto střetu vidí motor, který Řím hnal kupředu.Úvahy o umění válečném(1516-1520)Florentské letopisy(1520-1525)– velmi podrobně rozebrané dějiny městského státu Florencie a částečně též celkový vývoj Itálie od rozpadu římské říše po Machiavelliho současnostMandragora(1512-1520)– satirická divadelní hra Vladař kniha je rozdělena do 26 kapitol, radí zde panovníkovi jak vládnoutkniha byla napsána v roce 1513, ale vyšla až po autorově smrti roku 1532katolická církev zařadila roku 1559 toto dílo naIndex zakázaných knih, kde bylo uváděno až do konce 19. stoletíje věnována Lorenzu Medicejskému – snaha zavděčit se; podpora monarchismu navzdory tomu, že Machiavelli byl republikánna začátku knihy Machiavelli dělí státy narepubliky aautokracie, ale nadále se zabývá pouze autokraciemiZabývá se zde především způsoby, jak lze moc získat a jak si ji udržetVladařství dělí na dědičná, nová a smíšená (když není nový stát samostatný, ale je přičleněn k jinému)Nabýt nového vladařství, lze podle něj několika způsoby: vlastními zbraněmi a osobní zdatností citát 1 nový panovník musí mít buďto vynikající schopnosti nebo štěstí výhodou například je, že nemá žádnou jinou možnost než se usídlit zde příklady – Mojžíš, Kýros, Romulus, Théseus s cizím vojskem a štěstím citát 2 tím, že se k ní neumějí vlastními schopnostmi dostat, nemají dostatek schopností, aby si ji udrželi získají stát za peníze nebo jim ho někdo daruje v Řecku za Dareia, někteří římští císaři zločinem Agathokles na Sicílii, Oliverotto z Ferma z vůle ostatních spoluobčanů z přízně prostého lidu nebo boháčůpojednává také o církevním státě a tom, jak církev dosáhla světské mocicitát 3 – podle Machiavelliho je válčení prostředkem, jak si moc získat, ale i jak ji udržetvojsko dělí na několik druhů námezdná jsou nebezpečná nekázní – nevěrná, zbabělá a drahá pomocná jsou nebezpečná kázní, když zvítězí stává se ten, kdo je povolal, zajatcem toho, komu patří vlastní citát 4 nejlepší a nejspolehlivější smíšenáspolu s vojskem jsou důležitým prostředkem k udržení moci takédobré zákonydále pojednává o tom, jak se má vladař chovat k poddaným a spojencům

Témata, do kterých materiál patří