Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekologie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (41,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

EKOLOGIE Automobilová doprava: Všechna auta se spalovacími motory poškozují životní prostředí, ale při rozumném řízení a pečlivé údržbě auta lze negativní dopady omezit. Ti, jimž na těchto věcech nezáleží, značnou měrou přispívají ke znečištění ovzduší a prostředí vůbec, snižují životnost auta a ohrožují i své vlastní životy. Starší auta bývají příčinou značně škodlivých a objemných emisí, ale ani majitelé sportovních vozů, kteří milují závodní rychlosti, nemyslí na ekologii. Problém s umělými hmotami: Když Leo Baekeland vynalezl v roce 1909 bakelit, asi si neuvědomil, jak dalekosáhlý dopad jeho vynález a další umělé hmoty budou mít na budoucnost zeměkoule. Umělé hmoty jsou pevné a prakticky nezničitelné materiály a právě tyto vlastnosti, pro které jsou tak užitečné, z nich zároveň udělaly takový problém. Potíž je v tom, že umělé hmoty se používají i na účely, k nimž se vůbec nehodí. Z umělé hmoty, dlouhotrvajícího materiálu, se vyrábějí předměty, které se po jednom použití zahodí. Ekologické problémy moderních domů: Většina lidí stráví dvě třetiny života v místnosti, z toho polovinu doma. Proto je domov tak důležité prostředí, materiál na stavbu domů a jeho vybavení mají přímý vliv na zdraví jeho obyvatel. Použité materiály také prostřednictvím průvodního znečištění a používání surovin ovlivňují okolí. Recyklování a kritická situace v ukládání odpadů: Topíme se ve smetí a tuhých odpadech. Jsou jich tuny. Vše se zhoršuje tím, že míst k uložení odpadů je stále méně. Když se odpady ukládají na skládky, může to způsobit různé problémy v přilehlé oblasti. Výluh ze skládek může otrávit podzemní vodu a půdu. Metan vznikající ve skládce může od nějaké jiskry vzplanout nebo vybuchnout. Problém s odpady, které naše společnost produkuje, se omezuje pouze na potíže se skládkami. Vše, co bez rozmyšlení odhodíme, bylo nutno vyrobit s vynaložením energie a surovin. Při této výrobě docházelo ke znečišťování vzduchu, vody a k jiným škodám na životním prostředí. Pokud bychom vše, co již nepotřebujeme, nějak využili, problém se skládkováním by se zjednodušil, což by platilo i pro jiné ekologické problémy. Ekologie tropických deštných pralesů: Jedním z nejvýznamnějších ekosystémů je tropický deštný prales. V těchto lesích mají svůj původ mnohé složky naší každodenní potravy. Když je úroda nějaké zemědělské plodiny ohrožena škůdcem nebo nákazou, hledají vědci často v tropických lesích vhodný rostlinný materiál ke křížení, jehož výsledkem je odolnější odrůda. Tropické deštné pralesy slouží i jiným ekologickým účelům. Obsahují značné množství zelené rostlinné hmoty, která v důsledku fotosyntézy spotřebovává oxid uhličitý a uvolňuje do ovzduší kyslík. Tím se snižuje obsah oxidu uhličitého v ovzduší a odvrací se hrozba globálního oteplování planety. Jestliže tropické lesy kácíme, koncentrace tohoto plynu v ovzduší naopak stoupá. Tropické lesy hrají také důležitou roly v lokálním koloběhu vody a chrání půdu proti erozi. Jejich vykácení může mít katastrofální následky. Vodu z vydatných srážek zejména v období dešťů tropický les zadrží a v suchých obdobích ji pomalu uvolňuje do povrchových toků a zabraňuje jejich vyschnutí. Tyto lesy tedy plní roly citlivého regulátoru, který zabraňuje záplavám i vysušení vodních toků. Přesto jsou tropické deštné pralesy na celé planetě vystaveny ničivému útoku. Jsou vypalovány s cílem získat novou půdu pro zemědělskou a pasteveckou produkci, i když se tato půda k žádnému z těchto účelů nehodí. Kácí se na palivové dříví a pro uspokojení nenasytné spotřeby výrobků ze dřeva v rozvinutých zemích. Každou sekundu je takto zničeno 0,6ha lesa. Ačkoli jsme již rozsáhlé plochy tropického deštného pralesa zničili, není ještě pozdě na jeho záchranu. Havárie v Černobylu: Černobyl, 26.duben 1986. Samotné slovo „Černobyl“ vyvolává představu pekla na zemi, jaké nastane, když se jaderná energie vymkne kontrole, dojde k vychrlení nebezpečných odpadů, a to nejen do blízkého okolí. Havárie ohrozila celou Evropu a měla celosvětové důsledky. Do ovzduší se uvolnilo značné kvantum radioaktivních látek. Odhady tohoto kvanta se různí a byly vysloveny dohady, že je možno radioaktivní zamoření srovnávat s následky výbuch v Hirošimě nebo dokonce s desíti takovými bombami. V prvních pár letech zemřelo několik desítek lidí. V následujících létech lze očekávat zvýšenou úmrtnost na rakovinu a leukemii, způsobenou radioaktivitou. Hlavní příčinou této nehody byly chyby v projektu elektrárny, neschopnost personálu a špatně vyprojektované ochranné systémy. Obhájci jaderné energetiky tvrdí, že taková souhra náhod se již nemůže nikdy opakovat. Věří tomu, že jaderná energetika nemůže životní prostředí ohrožovat tak, jako spalování fosilních paliv. K nehodě v Černobylu došlo, když technici prováděli bezpečnostní test. První velkou chybou byl špatně zpracovaný postup provedení tohoto testu. Postup totiž vyžadoval, aby během testu byl vypnut systém havarijního chlazení reaktoru. Tento systém havaroval, když se aktivní zóna reaktoru začala přehřívat. V reaktoru je ještě normální chladící systém, umožňující udržovat štěpnou reakci pod kontrolou. Havarijní systém má charakter zálohy. V průběhu testu se výkon reaktoru značně snížil. Vytažení několika regulačních tyčí mělo způsobit zvýšení výkonu. Štěpná energie se šíří od jednoho atomu uranu ke druhému pomocí neutronů. Regulační tyče, jsou-li zasunuty v aktivní zóně, neutrony pohlcují. Při regulačních zákrocích se pohybují uvnitř vodou naplněných trubek, procházející aktivní zónou. Když byly vytaženy, štěpná reakce zvýšila svoji intenzitu a voda v trubkách začala vřít. V tomto okamžiku se reaktor dostal do nestabilního režimu. Systém havarijního chlazení tomu měl automaticky zabránit, ale byl vypnut. Ve snaze snížit výkon reaktoru byly regulační tyče zasunuty zpět do reaktoru. Tyče jsou účinné až jsou určitou délkou zasunuty do aktivní zóny. První metr nemá požadovaný efekt. Tyč vytlačuje z trubky vodu, která má chladící účinek. Tyče tedy v počáteční fázi zasouvání měli opač

Témata, do kterých materiál patří