Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Komunikace

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Komunikace Co je to komunikace? Komunikace je proces vzájemného předávání informací v sociálním kontaktu pomocí různých prostředků, zahrnující i sdílení (prožívání a hodnocení této situace).Schopnost komunikace je nejdůležitější životní dovedností pro kohokoliv, avšak pro manažera je naprosto nezbytná. Význam komunikace: Komunikace mezi lidmi patří mezi nejdůležitější dovednosti a schopnosti. Díky komunikaci dochází k mnoha konfliktům a nedorozuměním. Každý z nás vnímá přesný význam slov prostřednictvím svého sebehodnocení. To znamená, že každý z nás vyhodnocuje svým individuálním pohledem, který získává na základě zkušeností a znalostí. Správná komunikace mezi lidmi umožňuje správný rozvoj celého lidstva. Druhy komunikace: Komunikace mezi lidmi může mít různou formu, obvykle se rozlišujeverbální (pracuje se slovy a jejich významem) anonverbální způsob komunikace (představuje další složky). Nonverbální komunikace je to, co děláme a jací jsme. V komunikaci má nonverbální komunikace daleko větší význam, než pouhá slova. Slova tvoří asi 10% z komunikace, hlas (zvuky, tóny, hlasitost) 30% a největší podíl má právě řeč našeho těla 60%. Verbální nebo vokální? Verbální komunikacevyužívá slova a písmena.Vokální komunikacese zabývá používáním slov a písmen ve verbální komunikaci: VÝŠKA HLASU (vyslovením stejné věty různě vysokým hlasem, se mění význam slov) MODULACE HLASU (monotónní projev znamená, že posluchači se nemusí soustředit na obsah našich slov) ZDVOŘILOST (sami sobě bychom měli stále připomínat, abychom byli zdvořilí ke všem lidem, s nimiž jednáme - jak k rodinným příslušníkům, tak ke spolupracovníkům) TÓN HLASU (pomocí vhodného tónu můžeme zdůraznit význam svých slov) SROZUMITELNOST (čím jistější jsme si svou věcí, tím srozumitelněji ji také budeme schopni vyjádřit) TEMPO ŘEČI (projev získá na dynamice, střídáme-li různé tempo řeči. Zpomalení zdůrazní určitý okamžik projevu, zrychlení dodá řeči na důrazu a vzrušení. Střídání tempa dodá projevu švih a energii) VÝSLOVNOST (na výslovnost si musíme dát pozor. Je třeba hovořit zřetelně, aby nedošlo k nedorozumění)NAČASOVÁNÍ (správné načasování je důležitým faktorem verbálního projevu) NONVERBÁLNÍ: tedy komunikace „beze slov“, zahrnuje zejména gesta a mimikuNaše neverbální signály vychází z našeho podvědomí a souvisí s našimi návyky, hodnoty a emocemi.K nonverbální komunikaci patří: ŘEČ PODVĚDOMÍ (emoce, postoje, návyky) ŘEČ TĚLA (gestikulace, mimika, kontakt očí) ŘEČ OBJEKTŮ (vlasy, oblečení, šperky, prostor kolem nás) ŘEČ PROSTORU (zóny podle vzdálenosti) ŘEČ TĚLA GESTIKULACE = především pohyby rukou a držení hlavy. Čím silněji jsou oslovovány city, tím výraznější je také gestikulace.MIMIKA = všechny projevy, které lze pozorovat v lidském obličeji. Obzvláště pohyby obličeje, obočí a křivka úst.KONTAKT OČÍ - oči jsou jedním z nejdůležitějších smyslových orgánů lidského těla, které jejich prostřednictvím přijímá 80% svých informací o vnějším světě. Délka pohledu závisí také na oboustranném zájmu. Také to, jak jsou oči otevřeny, má charakter sdělení. Zvláště velký význam má tzv. signál zorniček. Naše zorničky reagují nejen na informace o světle nebo tmě, ale také na to, zda je něco sympatické nebo nesympatické. Signály zornic jsou nejen nevědomě vyzařovány, ale také jsou nevědomě přijímány. PROXEMIKA je druh neverbální komunikace, spočívající ve vyjádření vztahu mezi lidmi prostřednictvím vzdálenosti, kterou k sobě komunikující subjekty zaujímajíZ teorie proxemiky vyplývá dělení načtyři základní zóny:intimní zóna - vzdálenost komunikujících je do 60 cmosobní zóna - vzdálenost komunikujících je od 60 cmdo 1,2 mspolečenská zóna - vzdálenost komunikujících jeod 1,2 m do 2 mveřejná zóna - vzdálenost komunikujících je od 2 m dále POSTURIKA Vnímá postoj člověka při komunikaci a ovlivňuje celkový projev a vystupování člověka.Postoj dokáže člověka odhalit jaký je (např. má založené ruce-negativní přístup, přešlapování-nervozita…) HAPTIKA je kontakt hmatem.Jedná se o způsob sdělení, které se tlumočí bezprostředním tělesným kontaktem s druhým člověkem (např. podání ruky, poplácání po ramenou či zádech či nabídnutí rámě). KINEZIKA Patří do nonverbální komunikace a zabývá se pohyby těla.Kinetika rozeznává pohyby pravé (autentické) a nepravé (parakinetické).Zaměřuje se také na to jakou měl pohyb akceleraci a na jakém místě nastala změna směru pohybu. Pokud jsou dva lidé spolu v kontaktu můžeme u nich pozorovat soulad nebo nesoulad, koordinaci či diskoordinaci a také jejich harmonii nebo disharmonii. PROSTŘEDKY KOMUNIKACE Elektronická komunikace bývala označována také slovem telekomunikace (např. telefon, telegraf, dálnopis ,internet - ICQ, Skype, e-mail, sociální sítě, SMS)Masová komunikace – jedná se např. o televizi, rozhlas, internet, tisk atd. Tato moderní informační média pak umožňují, aby komunikace zasáhla v krátké době velké množství lidí.Komunikace.prostřednictvím.vizuálních informačních médií (tiskoviny, Internet, reklamní poutače, orientační tabule, dopravní značení, tištěné ovládací prvky…). PASIVITA V KOMUNIKACI Pasivní chováníse vyznačuje bezbranností vůči požadavkům druhých. Pasivnímu člověku chybí sebejistota. Ustupuje ostatním. Je nejistý. Stále se omlouvá. Vyhýbá se výměně názorů. Někdy je nadmíru a nepřirozeně snaživý, aby ho druzí „proboha" nekritizovali. Jindy se vyhýbá sociálním kontaktům. Obviňuje okolí z agresivity. Má pocit, že ho druzí využívají. Často také využíván je. Někdy si pak vybije vztek na někom ještě slabším. ASERTVITA V KOMUNIKCI asertivní člověkpřebírá plnou odpovědnost za svoje chování. Ví, co chce dělat a jak. Jsou mu jasné i důsledky. Vyhýbá se manipulaci a agresi. Je aktivní. Většinou přímo řekne své pocity a o co mu jde. Nepovyšuje se a zásadně se neponižuje. Umí naslouchat druhému. Když udělá chybu, přizná ji. Umí přistoupit na kompromisy. Působí vyrovnaně, uvolněně, srozumitelně. Častěji vyjadřuje pozitivní věci. Kritizuje věcně, konstruktivně a tak, aby nikoho neponížil. Jde mu více o spolupráci s druhými než

Témata, do kterých materiál patří