Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Daň z příjmu - Seminární práce

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (71 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Ondřej Štěpán V1.A Seminární práce z předmětu ZAP – Daň z příjmů SEMINÁRNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU ZÁKLADY PRÁVA 2. TÉMA: DAŇ Z PŘÍJMŮ Přehled právních norem, které se vztahují k dani z příjmů: Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků Zákon č. 463/1991 o životním minimu Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob je po DPH a dani z příjmů právnických osob nejdůležitějším zdrojem příjmů státního rozpočtu České republiky. Její záběr je velmi obsáhlý a rozhodně nepatří k nejjednodušším. Kdo daň platí? Daň z příjmů platí dvě skupiny osob a podle toho, do jaké skupiny patří, jsou také zdaňovány jejich příjmy. První skupinu tvoří tzv.rezidenti. Jsou to občané s trvalým bydlištěm na území ČR, popřípadě občané, kteří se v ČR "obvykle" zdržují (alespoň 183 dnů v roce). Ti podléhají dani z příjmů svými celosvětovými příjmy. Druhá skupina se označuje jako tzv.nerezidenti. Sem patří občané, kteří podmínky rezidentury nesplňují. Navíc sem patří občané, kteří v ČR bydliště nemají, ale zdržují se obvykle v ČR pouze za účelem studia nebo léčení. Ti odvádějí daň pouze z příjmů dosažených na území ČR. Z čeho se daň platí? Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky - převážně mzdy a platy Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy z kapitálového majetku - dividendy, úroky z vkladů na účtech, apod. Příjmy z pronájmu - pronájem nemovitostí, pravidelný pronájem movitých věcí Ostatní příjmy - příležitostné příjmy, příjmy z prodeje nemovitostí a movitých věcí, výhry v loteriích, ad. Výpočet daňové povinnosti Veškeré příjmy, které jsou základem daně - příjmy vyňaté ze zdanění - příjmy osvobozené od daně - příjmy tvořící samostatné daňové základy zdaňované zvláštní sazbou daně srážkou u zdroje - uznatelné výdaje na dosažení zdanitelných příjmů = ZÁKLAD DANĚ - pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - pojistné na veřejné zdravotní pojištění = ZÁKLAD DANĚ - nezdanitelné částky základu daně - odčitatelné položky = UPRÁVENÝ ZÁKLAD DANĚ * sazba daně = DAŇOVÁ POVINNOST Z čeho se daň neplatí? Poplatníci nemusí platit daň z příjmů, které jsou vyňaty z předmětu daně nebo od daně osvobozeny. Srážková daň Určité druhy příjmů jsou zdaňovány zvláštní sazbou daně srážkou u zdroje v rámci samostatného základu daně. Jde zpravidla o příjmy z kapitálového majetku vyplácené českými firmami či jednotlivci. Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků: Týká se největšího počtu poplatníků, neboť jde o zdanění příjmů za práci ve mzdě. Odpovědnost za včasné a řádné plnění daňové povinnosti bývá ponechána na zaměstnavateli a zaměstnanec obdrží mzdu již po zdanění, resp. po sražení zálohy na daň v rámci měsíčního vyúčtování mzdy. V mnoha případech je pro zaměstnance výhodné, aby požádal o roční zúčtování záloh na daň. Příjmy z kapitálového majetku: Zákon o daních z příjmů rozumí pod příjmy z kapitálového majetku pouze příjmy z jejich držby. Příjmy z jejich prodeje se zdaňují jinak v rámci ostatních příjmů. Převážná většina těchto příjmů se zdaňuje mimo celkový daňový základ srážkou u zdroje. Příjmy z pronájmu: Dani z příjmů podléhá pronájem nemovitostí, bytů nebo jejich částí a dále pronájem movitých věcí. Je-li však příjem z pronájmu movitých věcí jen příležitostný, potom se považuje za ostatní příjem. Základem daně jsou příjmy snížené o výdaje na dosažení, udržení a zajištění příjmů. Výdaje na dosažení, udržení a zajištění příjmů může poplatník uplatnit buď v prokázané výši nebo paušálem 20 % z příjmů. Příjmy plynoucí manželům z bezpodílového spoluvlastnictví se zdaňují jen u jednoho z nich. Ostatní příjmy: Patří sem všechny zdanitelné příjmy, které nelze přiřadit k předchozím druhům příjmů a nejsou zdaňovány srážkou u zdroje. Tyto příjmy lze snížit o prokázané výdaje nutné na dosažení příjmů. Není možné uplatnit paušál. Zálohy na daň z příjmů Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, vyjma příjmů ze zahraničí, se zdaňují vždy u zdroje, a to zpravidla formou měsíční zálohy na daň. Zálohu na daň vypočítává a odvádí zaměstnavatel. Způsob stanovení záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti závisí na tom, zda poplatník u daného zaměstnavatele podepsal "prohlášení" k příjmům ze závislé činnosti a funkčním požitkům. Každý poplatník si může zvolit pouze jednoho zaměstnavatele, u kterého "prohlášení" podepíše. "Prohlášení" je jednou z podmínek, aby poplatník mohl uplatňovat v průběhu zdaňovacího období nezdanitelné části daňového základu. Pokud zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani, zaměstnavatel při výpočtu zdanitelné mzdy nepřihlíží k nezdanitelným částkám a výsledná zdanitelná mzda je zdaněna minimálně 20 %. Postup výpočtu zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti (u hlavního zaměstnavatele): Výpočet záloh daně z příjmů Hrubý příjem za měsíc (včetně naturálních požitků) bez vyňatých příjmů = HRUBÁ MZDA = ZÁKLAD DANĚ = ZÁLOHA NA DAŇ - příjmy osvobozené od daně - pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - pojistné na veřejné zdravotní pojištění - nezdanitelné částky základu daně - odčitatelné položky = ZDANITELNÁ MZDA * sazba daně Jaké nezdanitelné částky a odčitatelné položky lze uplatňovat při vyúčtování měsíčních záloh na daň z příjmů? g) 1/12 předpokládané úhrnné výše úroku z hypotečního úvěru či úvěru ze stavebního spoření při splnění podmínek daných zákonem Podmínky pro možnost uplatnění nezdanitelných částek: zaměstnanec musí podepsat prohlášení k dani (to lze podepsat na stejné období kalendářního roku jen u jednoho plátce) musí prokázat nárok na nezdanitelné částky - např. potvrzením o studiu svých dětí zaměstnanec může uplatnit nezdanitelné částky v měsíci, na jehož počátku splňuje podmínky; dítě uplatní už v měsíci, kdy se narodilo nebo v němž začalo studovat (pokud to do 30 dnů prokáže) většinu nezdanitelných částí uplatní zaměstnanec měsíčně ve výši 1/12 roční částky při stanovení měsíční zálohy na daň nezdanitelné části na manželku (manžela), nezdanitelnou část na poživ

Témata, do kterých materiál patří