Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pěstounská péče

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Pěstounská péče Zprostředkování pěstounské péče je součástí sociálně-právní ochrany dětí, kterou zajišťují orgány sociálně-právní ochrany (viz výše). O svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje soud. Pěstounská péče individuální Forma náhradní rodinné péče, při níž pěstounská rodina přijímá dítěči skupinu dětí do své péče. Pěstounská péče je zvláštní formou státemřízené a kontrolované náhradní rodinné výchovy, která zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a zaniká dosažením zletilosti dítěte, úmrtím dítěte nebo pěstouna. Může být i zrušena z různých závažných důvodů (např. výchovné problémy, nepřipravenostžadatelů, nevhodné výchovné postoje pěstounů, zdravotní postižení dítěte, zdravotní problémy pěstounů). Skupinová pěstounská péče Je vykonávána v zařízeních pro výkon pěstounské péče. Zřizovateli zařízení mohou být okresní úřady, obce i nestátní subjekty. Pěstounovi, který vykonává pěstounskou péči ve zvláštním zařízení k tomu určeném, náleží odměna, která se posuzuje jako mzda. Mezi zřizovatelem a pěstouny se uzavírá písemná dohoda o vzájemných právech a povinnostech. V těchto zařízeních, tzv. rodinných buňkách, pečují o děti manželské páry. Počet dětí ve skupině zpravidla nepřesahuje 10 dětí, přičemž manželé přijímají do své péče celou skupinu cizích dětí různého věku a pohlaví, případně sourozenecké skupiny. Každá takto uměle vytvořená rodinažije zcela samostatně, začleněna do normální populace. Pěstounská péče ve zvláštním zařízení– SOS dětská vesnička Specifickou formou zvláštních zařízení jsou SOS dětské vesničky, v kterých se o skupinu dětí starají pouzeženy.4 Vesničku tvoří společenství rodinných skupin, které jsou založeny na mateřském principu. Je schopná přijmout početnější sourozenecké skupiny, nezřídka od sebe odloučené a rozdělené do několika ústavů. Statistika z hlediska dítěte Počet dětí svěřených do pěstounské péče (bez rozlišení jejích jednotlivých forem) ve vybraných letech Rok 1975 1979 1985 1989 1995 1998 2000 Děti do náhradní výchovy celkem 6 024 4 533 4 545 3 524 3 843 3 932 3961 Z toho do pěstounské péče 858 721 780 775 842 403 339 % 14,9% 15,9% 17,2% 22 % 21,9% 10,2% 8,7% Zdroj: Materiály MPSV (viz také Příloha, Tabulky 2.2 a 2.3) Některé údaje k financování pěstounské péče Tabulka rozložení nákladů na jednotlivé dávky PP v roce 2000 Typ dávky Celkové náklady v tisících Kč Průměrná dávka v Kč Příspěvek na potřeby dítěte 252 800 3 543 měsíčně Odměna pěstouna 79 063 1 384 měsíčně Odměna za převzetí dítěte 6 271 7 440 Příspěvek na motorové vozidlo 1 156 88 973 Celkem 339 290 --- Tabulka nákladů na pěstounskou péči přepočtených na počet dětí / rok 2000 Náklady na PP v milionech Kč 339 Počet umístěných dětí v PP 884 Počet dětí celkem 6 000 Náklady na 1 dítě a rok v tisících Kč 56,5

Témata, do kterých materiál patří