Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44,94 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO 16b) Psychologie Psychologie = věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění (psychika) včetně jejich vzájemných vztahů a snaží se je popsat, vysvětlit a předpovědět v minulosti věda o duši (do 19. stol. součást filosofie, vznik 1879 – první psychologická laboratoř, založena Wilhelmem Wundtem v Lipsku) psyché = duše,logos= učení, nauka empirická věda (založená na konkrétní zkušenosti, pozorování) na rozhraní věd přírodních a společenských disciplíny základní obecná „zákl. kámen“, zabývá se základními psych. procesy (vnímání, pozornost, paměť, učení, myšlení, motivace, emoce, fantazie, sny...), jejich zákonitostmi u duševně zdravého člověka sociální zkoumá vliv soc. faktorů na lidskou psychiku předmět zkoumání vztahy lidí navzájem skupinová dynamika psychologie davu psych. osobnosti zkoumá, v čem se lidé navzájem liší a v čem jsou si podobní (Hans Eyneck - temperament, William Stern – inteligence, IQ,současnější: Howard Gardner – 7 druhů inteligence, Raymond Catell – inteligence fluidní a krystalická) vývojová psych. zkoumá vývoj a průběh psychických procesů od početí po smrt (Sigmund Freud, Jean Piaget, Erik Erikson, Lawrence Kohlberg...) srovnávací psych./komparativní Studuje projevy chování různých živočišných druhů, cílem je pochopení obecných zákonitostí chování a specifických projevů u různých druhů psychopatologie Zabývá se tím, jaké psychické projevy jsou normální a jaké už jsou patologické aplikované klinická psych. –využití v diagnostice, při terapii, k prevenci, dále řeší vztah lékař X pacient pedagogická psych. –zkoumá zákonitosti výchovy, učení a vzdělání v různých obdobích života forenzní psych. –aplikuje psychologické poznatky při vyšetřování trestné činnosti psychologie práce – mezilidské vztahy na pracovišti, vytváření příjemné pracovní atmosféry, výběr vhodných pracovníků na určitou pozici atd.základní vývojové směry experimentální psych. 1. Wundtova vědecká laboratoř a 1. experimenty zkoumá počitky, vjemy, pocity = základní elementy lidské psychiky => taktéž psychologie elementová využití metody introspekce – později vědci kritizována pro svou subjektivitu behaviorismus přístup v psychologii vycházející z předpokladu, že chování lze vědecky zkoumat bez znalosti vnitřních duševních stavů organismu v centru zájmu stojí chování, jeho pozorování a analýza založil John Watson (1912), kritika introspekce -> extrospekce – vnější pozorování, podle něj objektivnější, dá se měřit S-R schéma Důležitá je reakce organismu na stimul, to co je mezi tím, je bezvýznamné = black box tvarová psychologie (gestalt psych./gestaltismus) Vjem (především zrakový) není syntézou jednotlivých počitků, ale specifický celek člověk má tendenci spojovat rozpojené, v náhodných bodech vidět význam Zákony: „gestalt" = tvar evropský směr počátku 20. století (konkrétně Německo 1912), období rozvoje behaviorismu v Americe Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka kognitivní psychologie zabývá se vytvářením vnitřních obrazů vnějšího světa uvnitř naší mysli návaznost na gestaltismus George Kelly psychoanalýza (hlubinná psychologie) založil Sigmund Freud (1856 - 1939) narozen v Příboře, ve Vídni vystudoval neurologii a psychiatrii jako lékař se zabýval hysterií, ve Francii se seznámil s metodou užití hypnózy a sugesce k léčbě hysterie domníval se, že hysterické ženy jsou nemocné díky potlačeným vzpomínkám – v hypnóze vyjdou potlačené vzpomínky a myšlenky na povrch, hypnózu poté nahradil tzv. volnou asociací psychoanalýza se soustředí na nevědomé procesy a obsahy definuje vrstvy psychiky: vědomí, předvědomí, nevědomí 2 zdroje veškeré energie člověka eros – pud sexuální thanatos – pud smrti popisuje psychosexuální vývoj dítěte orální období (0 – 1,5 let) - sídlem smyslné rozkoše jsou ústa, slasti se dosahuje sáním, žvatláním a jídlem anální období (1,5 – 3 roky) - zdrojem potěšení je oblast konečníku, dítě si uvědomuje vylučování a začíná jej ovládat falické období (3 – 6 let) - rozkoš pochází z dráždění genitálií, pak oidipovský komplex – má blíže k rodiči opačného pohlaví, rodiče stejného pohlaví vnímá jako soka období latence (6 – 12 let) – vytěsnění sexuality psychiku dělí na 3 části id – vládnou pocity slasti, potěšení, libido, ego – funguje podle principu reality, důležitou roli hrají zkušenosti superego – zahrnuje svědomí, hodnoty, morálku humanistická psychologie vznik v roce 1962, vymezuje se proti přístupu behaviorismu a psychoanalýzy poradenské, terapeutické, výchovné zaměření jedinečnost a celistvost každé osobnosti Abraham H. Maslow a Carl R. Rogers, ale projevuje se i v jiných směrech (psychologie Carla Gustava Junga, Alfreda Adlera a Erika Eriksona)5 současných základních směrů hlubinná psychologie –vychází z psychoanalýzy neobehaviorismus–Edward Chase Tolman, Burrhus Frederic Skinner kognitivní psychologie humanistická psychologie transpersonální psych. –pokouší se sjednotit moderní psychologickou teorii s poznatky různých forem mystiky, zkoumá změněné stavy vědomí, jejich využití v léčbě (hypnóza, vliv halucinogenů, návykových látek), Stanislav + Christina Grofovi, předchůdce Carl Gustav Jungosobnosti psychologie ANTIKA Démokritos – duše se skládá z atomů Hippokrates– tekutiny = humory => humorální teorie, osobnost podle toho, který převažuje krev – sangvinik hlen (flegma) – flegmatik černá žluč - melancholik žlutá žluč – cholerik humorální teorii ve 2.st. př. Kr. rozšířil Galenos Platón – duše 3 složky, jedna převažuje, koňské spřežení, duše pochází ze světa idejí Aristotelés - Rozlišuje duši vegetativní (rostlinnou), vnímavou (živočišnou) a rozumnou (lidskou), duši utváříme svými kroky, není v těle uvězněná STŘEDOVĚK Sv. Augustin – díky introspekci můžeme nahlédnout k Bohu a odhalit vyšší pravdy T. Akvinský – duše je esence, která určuje, jací jsme, návaznost na Aristotéla RENESANCE R. Descartes hydraulicko-mechanická teorie, lidské tělo je naplněno tekutinou, která přenáší nervový signál duši má jen člověk, duše se neřídí fyzikálními zákony, ale je s lidským tělem

Témata, do kterých materiál patří