Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 17 - Veřejné právo a soudnictví

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

17) Právo veřejné a soudnictví tvoří právní normy, které sledují vztahy mezi státem jako nositelem státní moci a fyzickými nebo právnickými osobami stát vůči občanům a společnostem prosazuje zejm. veřejný zájem a vystupuje jako nadřazený subjekt Trestní právo souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím jednáním vymezuje jednotlivé trestné činy a tresty, které se za ně ukládají funkce: preventivní výchovná pomáhající předcházet trestnému jednání typy: trestní právo hmotné vymezuje, co jsou trestné činy a jaké tresty se za ně ukládají hlavní pramen – trestní zákon trestní právo procesní upravuje postup při zjišťování trestných činů a jejich pachatelů, při soudním trestním řízení a při výkonu trestů obsaženo v zákoně o trestním řízení soudním (trestní řád) zásady trestního práva jednání před soudem je až na výjimky ústní a veřejné akuzační princip – oddělena role žalující strany a soudící strany presumpce nevinyza nevinného tíha důkazního břemene neleží na straně obžalovaného trestný čin stát jako organizace veřejné moci se snaží zabránit společensky nežádoucímu jednání tím, že jej stíhá postihnout lze jednání, které: je označeno zákonem jako společensky nežádoucí vykazuje určitou míru společenské nebezpečnosti je jednáním zaviněným čin nebezpečný pro společnost → jeho znaky uvedeny v trestním zákoně pachatel trestného činu je ten, kdo jej spáchal sám trestnímu stíhání jsou vystaveny i osoby, které spáchání trestného činu zosnovaly, navedly jiného ke spáchání trestného činu, poskytly pachateli pomoc dělení (12 okruhů, téměř 200 skutkových podstat trestných činů) trestné činy proti republice (vlastizrada, teror, válečná zrada,…) trestné činy hospodářské (neoprávněné podnikání, padělání peněz,…) trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných (úplatkářství, útok na veřejného činitele,…) trestné činy obecně nebezpečné (ohrožení životního prostředí, šíření toxikomanie,…) trestné činy hrubě narušující občanské soužití (hanobení národa a rasy, opilství, výtržnictví,…) trestné činy proti rodině a mládeži (bigamie, opuštění dítěte, týrání,…) trestné činy proti životu a zdraví(vražda, rvačka, ublížení na zdraví,…) trestné činy proti svobodě a lidské důstojnostisvobody, vydírání,…) trestné činy proti majetku (krádež, zpronevěra, lichva, podvod,…) trestné činy proti lidskosti (genocida, mučení, válečná krutost,…) trestné činy proti brannosti (např. neplnění odvodní povinnosti,…) trestné činy vojenské (neuposlechnutí rozkazu, zběhnutí,…) přestupek zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je označeno za přestupek v zákoně o přestupcích nebo v jiném zákoně, nejde-li současně o správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů a nebo trestný čin např. porušení veřejného pořádku, dopravní přestupky, prodej alkoholu mladistvým, zanedbání povinné školí docházky, neoprávněný lov zvěře/ryb,… sankce jsou mírnější napomenutí, pokuta (obvykle max. 50 tis.), zákaz umnosti, propadnutí věci není možné odsouzení k trestu odnětí svobody trestní odpovědnost založena na spáchání trestného činu pachatelem může být pouze fyzická osoba, která v sobě spáchání činu dosáhla určitého věku a je příčetná hranice – 15 let → mezi 15 a 18 rokem – tzv.mladistvý – může být postaven před soud a odsouzen, zachází se s ním ale zvláštním způsobem nepříčetnost neschopnost pachatele rozpoznat nebezpečnost činu a ovládat své jednání zpravidla způsobena duševní poruchou za určitých okolností není jinak trestné jednání za protiprávní považováno: nutná obrana člověk přímo odvracívá nebezpečí (např. násilné zneškodnění nebezpečného pachatele) krajní nouze člověk přímo odvrací nebezpečí (např. záchrana života při živelných katastrofách) oprávněné použití zbraně trestní řízení postup, kterým jsou zjišťovány trestné činy a jejich pachatelé a zaručeno jejich spravedlivé potrestání činné orgány: soud – rozhoduje senát nebo samosoudce státní zastupitelství – podává jménem státu žalobu vyšetřovatelé – policie postup: přípravné řízení státní zástupce nebo policie provádí potřebná šetření k odhalení trestného činu a jeho pachatele → zajištění důkazů, podání obžaloby předběžné projednání žaloby výsledek – nařízení hlavního líčení nebo vrácení věci státnímu zástupci k došetření hlavní líčení soud přezkoumává obvinění, státní zástupce dokazuje vinu, obhájce dokazuje obhajobu (nevinu) končí rozsudkem o vině/zproštěním žaloby odvolací řízení proti rozsudku se může obžalovaný i státní zástupce odvolat o odvolání rozhoduje nadřízený soud výkon rozhodnut nucené splnění povinnosti dané soudním rozhodnutím o výši trestu rozhodují také faktory, které mohou odlehčit či přitížit tzv. polehčující okolnosti (přiznání, projev lítosti, náhrada škody) tzv. přitěžující okolnosti (recidiva, míra brutality) věznice (nápravný ústav) mělo by docházet k resocializaci a nápravě věznice s dohledem nejnižší typ věznice – můžou třeba chodit na víkendy domů atd. např. za újmu na zdraví věznice s dozorem za čin z nedbalosti – pachatelé, kteří již byli trestáni věznice s ostrahou za úmyslný trestní čin věznice se zvýšenou ostrahou (např. Valtice, Mírov) pachatelé s doživotním trestem nebezpeční recidivisté za závažné trestné činy ti, kteří dříve z vězení uprchli tresty odnětí svobody ztráta čestných titulů a vyznamenání obecně prospěšné práce (50 – 400 hodin) ztráta vojenské hodnosti zákaz činnosti propadnutí majetku peněžitý trest propadnutí věci (věc, kterou pachatel užil ke spáchání trestného činu, nebo kterou jím získal) vyhoštění (pro pachatele, kteří nejsou občany ČR) zákaz pobytu trest smrti– viz otázka č. 27 např. v Rusku, Číně, některých státech USA abolicionisté proti trestu smrti → legální vražda, krutý akt násilí, člověk má právo na život, vysoké nebezpečí nenapravitelných justičních omylů,… mortikalisté pro trest smrti → právo na odplatu, zneškodnění zvlášť nebezpečných pachatelů,… Správní právo odvětví právního řádu, jehož předmětem jsou společenské vztahy vznikající zejména v souvislosti s výkonem

Témata, do kterých materiál patří