Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pojmy z politologie (základní pojmy z politologie, vypracované)

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,85 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pojmy z politologie – str. Politologie – společensko-vědní disciplína o politice a politických problémechFunkce politologie – popisná (co a jak se stalo nebo děje), vysvětlující (proč se to stalo), predikace (předpovídající), instrumentální (vodítko pro politiky a další instituce)Politologické disciplíny – obecná politologie a politická metodologie, mezinárodní vztahy, politická ekonomie, politická sociologie, politická instituce, veřejná správa a administrativaPolitika – umění řídit stát, vztahy mezi státy, správa věcí veřejných, oblast společenské veřejné činnostiPolitická moc – schopnost držitele moci ve společnosti ovlivnit chování jiných lidí jistým způsobem, a to i proti své vůliPohledy na politiku – běžná součást života (Antické Řecko), zavrženíhodná aktivita, která odvrací člověka od víry (Starověk), hrozba lidské svobody a přirozenosti, umění prozíravého vedení širokých mas (moderní doba)Politická participace – účastí rozumíme ty aktivity soukromých osob, které mají ve snaze ovlivňovat a podpořit politiku a vládu, konvenční (zahrnuje obvyklé chování), nekonvenční (relativně neobvyklé chování, které kritizuje nebo se staví na odpor proti vládě)Politická socializace – proces, který ovlivňuje, jak se budeme stavět k politice, během něco si uvědomujeme různé polické jevy a utváříme si systém postojů a hodnot ve vztahu k politickému systémuStát – forma organizace lidské společnosti, která sdružuje obyvatele určitého území v právní celekPrvní státy – 3500 let př. n. l. (Egypt, Sumerská říše), s moderním termínem se však setkáváme až v 15. století v ItáliiZnaky státu – soustava orgánů vykonávajících státní moc a správu, ohraničené území, občané, ozbrojená moc (vojsko, policie), právní subjektivita (schopnost samostatně vystupovat v právních vztazích, např. uzavírání smluv), státní suverenita, svrchovanost (stát není podřízen žádnému vyššímu orgánu, výjimkou je dobrovolné členství v nadnárodních organizacích)Teorie vzniku státu – náboženská (vychází z božského původu státu), patriarchální (postupné rozšiřování rodiny), mocenská (výsledek bojů, silnější vládne nad starším), smluvní (smlouva je právním důvodem pro vznik státu)Funkce státu – vnější – diplomacie (zajištění mezinárodních vztahů), zahraniční obchod (stanovení podmínek a okolností), obrannost (ochrana před případným rozpadem, boj za světový mír, mezinárodní bezpečnost), vnitřní – bezpečnostní (bezpečnost občanů a jejich majetku, vnitřní zabezpečení, fungování státu), ekonomická (stanovení podmínek pro oblast ekonomiky a její garance), kulturní (péče o kulturní dědictví, rozvoj školství, vědy a výchovy)Právní stát -stát, v němž je výkon státní moci omezen zákonem, orgány veřejné moci smějí činit jen to, co jim zákon výslovně dovoluje, zatímco občan smí činit vše, co zákon výslovně nezakazuje (ČR)Monarchie– forma státu, v níž je dědičná doživotní vláda jednoho, absolutní (panovník má neomezenou moc, Vatikán, Saúdská Arábie, Brunej), konstituční (moc je omezena jinými státními orgány, Japonsko, Dánsko, Norsko, Švédsko)Oligarchie– forma vlády, ve které má politickou moc v rukou pouze hrstka osob (nejčastěji příslušníků nejbohatší vrstvy (v minulosti Sparta, dnes Rusko)Demokracie– vláda lidu, vláda většiny respektuje práva menšiny (téměř všechny státy Evropy, Indie, Izrael, USA, Kanada, Nový Zéland)Aristokracie – vláda nejlepších, urozenýchRepublika – forma státu, v němž je hlava státu volena na určité volební období, prezidentská (hlava státu je současně hlavou vlády, vláda je oddělena od parlamentu, prezident je volen přímo, USA), parlamentní (vláda je odpovědna parlamentu, hlava státu je volena nepřímo parlamentem a má malé pravomoci, ČR), kancléřská (parlamentní forma vlády s posílením pravomocí spolkového kancléře, Rakousko, Německo)Unitární stát– pouze jedno řídící centrum, jednoduchá organizační struktura (Itálie)Federace – složený neboli spolkový stát, který vznikl spojením více států (USA, Německo)Konfederace– volnější uskupení států, které úzce spolupracují v některých oblastech (Švýcarsko)Národ– společenství lidí se stejným jazykem, hlásící se ke stejným národním zvyklostem a tradicímNárodnost– příslušnost člověka k určitému národu, charakterizována společným jazykem, vírou a zvyklostmiStátní občanství – plnoprávné občanství jedince v určitém státním útvaru na území státuZpůsoby nabytí státního občanství – narozením v ČR (dítě získává občanství rodičů), udělením (příslušníci jiného státu trvale žijící na našem území, kteří splní podmínky mohou požádat o udělení), nalezením na území ČR (dítě nalezené na území ČR se stává jeho občanem), určení občanství (nemanželské dítě narozené matce, která je cizí státní občanka a otce se státním občanstvím ČR se stává občanem ČR), prohlášením (při rozdělení čsfr si mohl její občan může zvolit), osvojením (je-li alespoň jeden z osvojitelů občanem ČR)Způsoby ztráty občanství – smrtí občana, nabytím cizího státního občanství, prohlášením (člověk, který žije v cizině a má současné cizí státní občanství, se může občanství ČR vzdát)Národnostní menšina – společenství občanů žijících na území určitého státu, kteří se odlišují od většiny ostatních obyvatel etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemiXenofobie – vyslovený odpor a nedůvěra k cizincům a strach z nichRasismus– nenávist k jedinci opodstatněná pouze jeho příslušností k jiné raseGenocida – systematické násilí vůči určitému národu a etnikuIntegrace– stav, kdy přistěhovalci a menšiny tvoří plnohodnotnou část společnosti, jsou do ní zapojeni a sami se cítí být její součástíSegregace – stav, kdy se přistěhovalci a menšiny neúčastní společenského života, dostávají se do izolace a sami se necítí být součástí společnostiPrincipy demokracie – svoboda tisku a projevu, právo na soukromé vlastnictví a svobodné podnikání, dělba moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní, pravidelné svobodné volby, nezávislost soudní moci, práva menšin, princip suverenity lidu, vztah občana a státu je vyzřen právním řádem, vláda většinyFormy demokracie – přímá (z

Témata, do kterých materiál patří