Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 6 - Kultura, globalizace, média a komunikace

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (106,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

6) Kultura, globalizace, média Kultura =sociálně zakotvené vzorce vnímání a jednání, které si lidé jako členové společnosti osvojili a které jsou pozorovatelné v jejich každodenním jednání a chování člověk je produkt i tvůrce kultury → způsob, jímž se člověk adaptuje na vnější prostředí svět naučených vzorců chování způsob života, který pomáhá lidem přežít (udává řád, zabraňuje chaosu, nedorozuměním,…) umožňuje společnosti přetrvat z jedné generace na druhou každou společnost charakterizuje specifická kultura (organizuje život lidí, vymezuje bariéry,…) prvky kultury: vědění a znalosti kognitivní (poznávací) stránka kultury informace, které odlišují reálné od nereálného (existující od neexistujícího) každodenní co věci a události z našeho okolí znamenají jak se máme v běžném životě chovat nezbytné pro každodenní přežití člověka většinou neuvědomované odborné (vědecké) informace, které mají vědci určitého oboru → jsou důležité hlavně pro tento obor a jeho stav bádání nejsou nezbytné pro každodenní přežití člověka normy a hodnoty označují ideje a standardy, na nichž se většina lidí žijící v jedné společnosti shoduje vymezují lidské jednání určují, co je přípustné a co ne motivují lidi, aby jednali určitým způsobem (+ ospravedlnění jednání) materiální statky materiální stránka kultury: artefakty – fyzické předměty charakteristické pro určitou kulturu symboly – objekty se specifickým kulturním významem jazyk symbolická komunikace v kultuře prostředek, jeho prostřednictvím vnímáme svět a s jehož pomocí se dorozumíváme s druhými lidmi naučený systém symbolické komunikace (umožňuje sdílet svět s ostatními) pro každou kulturu – klíčový prvek nejen k dorozumívání, ale i nástrojem k přenosu myšlenek, vyjádření osobní zkušenosti, prostředkem k označení abstraktních věcí podoby kultury: materiální kultura prostředek sloužící k výrobě (nástroje, stroje) → technologie, stavby, sídliště člověkem přetvořená krajina duchovní kultura soubor jevů, procesů, vztahů, které slouží k uspokojování duchovních a sociálních potřeb zvyky, symboly, představy, ideje, ale také způsob jejich zobrazení normativní kultura (→ instituce) typy jednání vymezené společností, které lidé naplňují, aby mohli společně existovat kulturní povaha – nejsou neměnné viz otázka č. 7 gender – označení kulturně vytvořených rozdílů mezi muži a ženami proměny kultury: jsou v neustálém vývoji, procházejí neustálou změnou (musejí se přizpůsobovat stále novým jevům, okolnostem, podmínkám) rozdíly v kulturách můžeme sledovatv čase (kultura antiky, středověku,…) av prostoru (kultura evropská, kultura Východu,…) kulturní difúze– přenos kulturních prvků z jedné kultury do druhé mezi nejvýznamnější příčiny kulturních změn patří: technologie způsob zpracování materiálu v daný výrobek ovlivňuje především technickou úroveň kulturního života akulturace přebírání kulturních rysů při setkání dvou nebo více kultur ovlivňuje zejména symbolickou stránku kulturního života (hodnoty, normy, jazyk) asimilace a integrace(viz otázka č. 12) osvojení si kulturních rysů většinové společnosti menšinou dochází k ní především u etnických menšin (sice pocházejí z jiné kulturní oblasti, trvale žijí v dané kultuře) strategie soužití etnik: asimilace přizpůsobení se imigrantů a národnostních menšin majoritní kultuře, v níž se ocitli dochází k přejímání zvyků a opuštění vlastní tradice ( → kulturní ochuzení, ztráta rozmanitosti) tavící kotel v USA) multikulturní společnost kultury jsou rovnocenné identita člověka je kulturně vázaná ztráta vlastní kultury = narušení osobní identity oceňuje rozmanitost, staví se proti asimilaci společnosti jsou otevřené, tolerantní i tolerující jinakost a odlišnost pojmy kultury: etnocentrismus interpretace kulturní, společenských a životních jevů cizích kultur v pojmech vlastní společnosti podstata: přesvědčení o nadřazenosti vlastní kultury (→ jedna kultura se vyvyšuje nad ostatní) předsudky xenofobie strach z cizinců (obavy z jejich tradic a odlišné kultury) odpor proti imigraci bez integrace do společnosti rasismus začátek v 19. století → tělesné parametry – rozlišení méněcennosti vyrůstá z neschopnosti brát odlišnosti jako obohacení (→ bereme je jako ohrožení) předpokládá vyšší fyzickou a duševní nerovnost mezi lidmi → podle rasistů je lidstvo rozděleno na „vyšší a nižší plemena“ (toto rozdělení hraje zásadní roli v lidských dějinách a kultuře) Joseph Arthur Comte de Gobineau míchání ras vede k neschopnosti udržet pokrok, neboť existují tzv. rasy vyšší a nižší (nejvyšší – rasa bílá) na jeho myšlenky navazuje anglický anatom Robert Knox ekologická stopa plocha země, kterou člověk ročně potřebuje k zajištění všech zdrojů a k likvidaci odpadů Globalizace =proces, který narušuje zavedený model moderní politiky, založený na jednotě politického (stát a suverenita), kulturního (národ) a hospodářského (národní ekonomika) prostou projevy od 70. let ropné krize na Západě → ekonomické recese 1960 – založen OPEC na podzim roku 1973 OPEC záměrně snížil těžbu ropy (o asi 5%), aby mohla její cenu ovlivňovat ve svůj prospěch, a zároveň vyhlásila embargo na vývoz ropy do zemí, které podporovaly Izrael během Jomkipurské války (hlavně USA a Nizozemí) a odstartovala tak první a prozatím největší ropný šok ceny ropy se tehdy zvýšily na čtyřnásobek blízkovýchodní státy produkující a vyvážející ropu získávaly v průběhu času kontrolu nad ropnými zařízeními, nacházejícími se na svých územích arabští vývozci ropy – ropné kohoutky přiškrtí do doby, dokud Izrael nevyklidí území obsazená v rámci jomkippurské arabsko-izraelské války požadavkem bylo, aby země postižené embargem na vývoz ropy přestaly podporovat Izrael v listopadu 1973 ministři zahraničí Evropského společenství pod tlakem hospodářských dopadů ropného embarga vyzvali Izrael, aby obsazená území vyklidil kohouty s ropou opravdu přiškrceny, na trhu zavládl nedostatek ropy, vypukla panika a šok → rostoucí poptávka po ropě se střetávala s klesající nabídkou a rovnováhy mohlo být dosaženo jen vyšší cenou a pří

Témata, do kterých materiál patří