Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Politický systém ČR

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (120,13 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO 15b) Politický systém ČR Ústava ČR Ústavní zákony = nejvyšší právní předpisy státu, ostatní právní předpisy nesmějí být v rozporu s ústavouSoučástí Listina základních práv a svobodNad ústavou stojí právo EU a mezinárodní právopreambule+ 8 hlav(113 článků)Schválena 16.12.1992V platnosti od 1.1.1993Rigidní (pro změnu je potřeba naprostá většina hlasů zákonodárců, v ČR 3/5) Preambule Prohlášení o tom, že ČR je svobodný demokratický právní stát, jehož občané ctí tradice své země a společně pracují na její ochraně a rozvoji, přijímají tuto Ústavu. Hlava I.– Základní ustanovení Druh státu - svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana, stát dodržuje mezinárodní smlouvyStátní moc - Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudníStátní občanství - Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanstvíÚzemí- Území České republiky tvoří nedílný celek, jehož státní hranice mohou být měněny jen ústavním zákonemHlavní město -PrahaStátní symboly velký státní znak malý státní znak státní barvy státní vlajka vlajka prezidenta republiky (tzv. prezidentská standarta) státní pečeť státní hymna Hlava II.– Moc zákonodárná Dvoukomorový parlament (PS, Senát)Volební systém ČR Poslanecká sněmovna 200 poslanců, voleni na 4 roky, může být zvolen občan ČR, který má právo volit a je starší 21 let, volba systémem poměrného zastoupení Senát 81 senátorů, voleni na 6 let, zvolen může být občan ČR, který má právo volit a je starší 40 let, volba většinovým systémem Nikdo nemůže být současně členem obou komor parlamentu Volby všeobecné, tajné, rovné, příméNeslučitelnost funkcí- s funkcí poslance nebo senátora je neslučitelný výkon úřadu prezidenta republiky, funkce soudce a další funkce, které stanoví zákonLegislativní proces Interpelace poslance dotaz člena parlamentu (u nás na něj v současnosti mají právo jen poslanci, senátoři ne – za první republiky mohli) na člena vlády, který má povinnost na něj odpovědět ústní přímo na schůzi sněmovny pravidelně určen čas projednávání (čtvrtek od 14:30 do 18:00 hodin) písemná prostřednictvím předsedy PS odpověď do 30 dnů jejich prostřednictvím vykonává moc zákonodárná kontrolu nad mocí výkonnou Hlava III.- Moc výkonná Prezident republiky volba prezidenta přímá volba, prezidentem republiky může být zvolen občan, který je volitelný do Senátu, nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou Průbeh kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voličů Není-li takový kandidát, koná se za čtrnáct dnů druhé kolo volby, kam postupují dva nejúspěšnější kandidáti Při rovnosti hlasů postupují do druhého kola volby všichni kandidáti, kteří v prvním kole volby získali nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů při rovnosti hlasů ve 2. kole se do deseti dnů vyhlásí nová volba prezidenta republiky úřadu se ujímá složením slibu, volební období trvá 5 let pravomoci prezidenta republiky jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi svolává zasedání Poslanecké sněmovny rozpouští Poslaneckou sněmovnu jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem (amnestie) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního (podepisuje zákony) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje členy Bankovní rady České národní banky zastupuje stát navenek sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy je vrchním velitelem ozbrojených sil vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu jmenuje a povyšuje generály propůjčuje a uděluje státní vyznamenání jmenuje soudce Prezidenta nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet nebo trestně stíhat Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy (souhlasit musí 3/5 přítomných senátorů a 3/5 všech poslanců)Vláda skládá se z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů, vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry Hlava IV.– Moc soudní Nezávislé soudyfunkce soudce – může být jmenován bezúhonný občan s vysokoškolským právnickým vzdělánímÚstavní soud – skládá se z 15 soudců, kteří jsou jmenováni prezidentem republiky se souhlasem senátu na dobu 10 let (bezúhonný občan, který je volitelný do Senátu, má vysokoškolské právnické vzdělání a byl nejméně deset let činný v právnickém povolání) Hlava V. – Nejvyšší kontrolní úřad Hospodaření se státním majetkem, plnění státního rozpočtuPrezidenta a viceprezidenta jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny Hlava VI.- Česká národní banka Ústřední banka státuPéče o cenovou stabilitu Hlava VII. – územní samospráva Obec = základní samosprávný celek, samostatně spravována zastupitelstvemKraj = vyšší územní samosprávný celek, spravován zastupitelstvem (funkční období všech zastupitelstev – 4 roky)Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky Hlava VIII. – přechodná a závěrečná ustanovení Přechodná ustanovení platná v minulosti, dnes už ne tak významnéÚstava nabývá účinnosti dnem 1.ledna 1993

Témata, do kterých materiál patří