Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Politologie, právo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (243,73 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Politologie vědecká disciplína, která se zabývá studiem politikyslovo pochází z řečtiny – POLIS (stát), LOGOS (rozum)zkoumání politiky znamená umění řídit státvznikla v antickém Řeckuprohloubila se v období renesancebývala součástí filosofiesamostatně se začala rozvíjet na přelomu 19. -20. století v USArozšířila se po 2. sv. válcepředmětem = moc → nástroj prosazování politických zájmů, fungování státu, politické teologie a ideologie, politické systémy a instituce, politické strany, politické chování lidí, nátlakové skupiny a mezinárodní vztahy orientuje se třemi směry:normativní– to na čem by měla být společnost založena pozitivní– to co dnes je prognostická– na čem společnost bude založena politické disciplíny –obecná politologie – zabývá se historií oboru –politická teorie – sleduje dějiny politických teorií (feminismus,…) –instituce – zabývá se ústavou, státem, administrativou –srovnávací politologie – srovnává formy států a ústav –politické chování – chápe jedince v pol. a soc. prostředí –politika, administrativa, politická ekonomie Společenské vědy související s politologií filozofiesociologiehistorieekonomieprávopsychologie Antika Platón –vyjádřil své politické názory v dílech Ústava a Zákony –propaguje sofokracii, vládu jednoho nebo několika filozofů –zdrojem zla = bohatství, ideální stát = monarchie Aristoteles – 1. teoretik politiky, napsal: Politika –vláda by měla být omezena zákony a vládnout v zájmu obyvatel obce –občan = ten, kdo má účast na vládě Středověk politické myšlení bylo pod vlivem křesťanství a teologiehlavním problémem byl soulad mezi mocí církevní a světskou Tomáš Akvinský –navazuje na Aristotela a jeho teorii aplikuje na křesťanství Novověk s rozvojem renesance se přisoudila jedinci důležitější role v politickém životěsoučasně klesla závislost politiky na církvi Niccolo Machiaveli –z Florencie; významný spis – Vladař → ospravedlňuje moc a politiku, které se nemají zatěžovat morálkou Osvícenství Thomase Hobbes a John Locke–vytvořili tzv. smluvní teorii státu, kdy stát je výtvorem racionálně myslících jedinců Charles De Montesquieu – francouzský osvícenec → „Duch zákonů“ – dělení moci Jean Jacques Rousseau-„O společenské smlouvě“ – definuje princip demokraice a účast lidu na moci 19. a 20. století přináší společenské, ekonomické i politické změny, objevují se teorie socialismu a komunismuprosazuje se všeobecné volební právo Karel Marx –teorie beztřídní společnosti prostřednictvím diktatury Max Weber–protiklad Marxismu, člověk žijící v kapitalismu by měl žít střídmě a rozmnožovat svůj majetek Stát forma organizace lidské společnosti, sdružuje obyvatele určitého území v právní celek Státní moc = nezávislá, omezena prostorově.každý stát rozhoduje o svých záležitostech pomocí zvoleného způsobuvolí si své vnitřní uspořádání a formu vládyZnaky: 1)organizace– soustava státních orgánů spjatá se státním aparátem 2)právo –pravidla a meze chování lidí 3)území a obyvatelstvo 4)státní suverenita - Funkce: a)vnitřní –právní, ekonomická a bezpečnostní –garance základních práv a svobod občanů –problémy ekonomiky, školství, zdravotnictví, kultury a soc. zabezp b) vnější –zahraniční politika, regulace zahraničního obchodu, obranná, –angažmá při naplnění světového míru, mezinárodní bezpečnosti –využití výhod spolupráce na poli ekonomiky, kultury, vzdělání, CR Teorie vzniku státu: 1) Smluvní 2) Náboženská 3) Patriarchální – vznikl rozšiřováním rodiny, největší moc → otec 4) Mocenská – vláda silnějšího nad slabšími 5) Násilí – uplatnění státu jako produkt uplatnění síly Niccoló Machiavelli – definoval „stát“, jako pojem, který vyjadřuje politický útvar, aniž by sledoval typ režimu, který v něm je Max Weber –definuje „stát“ jako lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Thomas Hobbes –definuje „stát“ jako společenskou smlouvu mezi jednotlivcem a panovníkem Národ latinsky „natio“společenství lidí se společným jazykem, tradicemi, zájmyrozlišujeme politický a etnický národNárodnost –společný jazyk, víra, zvyklostiNárodnostní menšina –společenství občanů žijících na území určitého státu, kteří se odlišují etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi Státní občanství plnoprávné členství jedince v daném státním útvaru na území státudemokratický stát zaručuje rovnost s ostatními občany státu a vzájemná práva a povinnosti mezi státem a občanemstát poskytuje občanovi plnou ochranu uvnitř celku i vněobčanství ČR může člověk nabít: • narozením • osvojením • určením otcovství • nalezením • prohlášením • udělením – cizinci žijící na našem území občanství ČR může člověk pozbýt: • prohlášením – svatba s cizincem • nabitím – člověk se stane cizím státním občanem • smrtí Formy a typy státu Forma vlády =způsob organizace státní moci od nejvyšších orgánů k nižším a k občanům → demokracie → nedemokracie –aristokracie (vláda šlechty), totalita (diktatura) Typy státu =jednotlivé druhy státního zřízení monarchie –absolutní –konstituční republika –parlamentní – prezidentská unitární stát –jednotnýfederace –spojení států, mají společnou ústavu (USA)konfederace– spojení dvou nebo několika států na základě smlouvy Právní stát vznik práva = spojen s nepsanými pravidly s tzv. zvukovým právem, které bylo uplatňováno v rodové společnostispolu s nejstaršími státy se objevilo právo v podobě písemných přepisů – zákonůdnešní moderní stát = podmíněn existencí právního řádutakoví, v němž je vztah mezi občanem a státem vymezen pomocí právaprávní řád stanoví i pravidla chování státních orgánů, aby nemohla být jejich moc zneužita proti občanům a také pravidla chování občanů ve státě Multietnicita – v jednom státě žijí národností menšiny - v ČR: slovenská, polská, německá, romská, maďarská, ukrajinská, ruská, vietnamská Xenofobie – vyhrocený odpor, nedůvěra, strach z cizinců Rasismus– pronásledování a likvidace tzv. méněcenné rasy Náš stát – historie české státnosti 9. počátek 10. století – období Velké Moravy – 1. útvar na našem území (Velkomoravská říše) po zániku se cen

Témata, do kterých materiál patří