Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Právní řád, Ústava, LZPS

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (98,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Právní řád - uspořádání právních norem podle jejich důležitosti: - z vrchu od nejdůležitějších po méně významné (tzv. descendenční uspořádání) - nižší právní normy nesmí být v rozporu s vyššími - případný rozpor může posouditústavní soud => může tu nižší zrušit příklad: Listina základních práv a svobod A) Právo na vzdělání –> školský zákon, zákon o VŠ nařízení vlády (např.: o učitelských platech) vyhláška MŠMT (např.: pamlskou vyhláška, maturitní vyhláška) a) kraj –> střední školy b) obec –> mateřské a základní školy (např.: slučování škol) Právní odvětví = uspořádání právních norem podle obsahu, společného tématu, které řeší - např.: vznik pracovního poměru – řeší odvětví pracovního práva - mnoho právních odvětví - dělí se na 2 skupiny, které se často prolínají: 1. odvětví veřejného práva 2. odvětví soukromého práva - účastník právních vztahů je stát - má nadřízené postavení nad ostatními - ostatní účastníci se musí podřídit ústavní právo trestní právo správní - vše co se řeší na úřadech živnostenské - otevření provozovny (kadeřnictví) sociální zabezpečení - dávky, podpora v nezaměstnanosti mezinárodní - řeší vztahy mezi státy finanční - účastníci v rovnocenném postavení - i tehdy, když je účastníkem stát - prostor pro dohodu účastníků pracovní právo občanské právo rodinné (dnes součást občanského zákoníku) obchodní - vytváření sro, akciová spol. mezinárodní soukromé - vztahy mezi jednotlivci z různých států Historie 1848 – revoluční rok v Evropě – v Rakousku byl1. pokus o vytvoření konstituční monarchie – sepsána ústava, ta nevstoupila v platnost 1849 – 2. pokus 1861/61 – byla vytvořenaústava => založila parlament 1868 – vytvořena ústava, ta vytvořila Rakousko – Uhersko => dualismus Rakousko – Uhersko – ústava fungovala až do roku 1918 1918 – prozatímní ústava – fungovala do roku 1920 1920 – ústavní listina ČSR 1948 – vydánanová ústava tzv. „ÚSTAVA 9. KVĚTNA“ – jeden z hlavních bodů – ČSR se stává diktaturou (diktatura proletariátu) – lidová demokracie 1960 – další ústava - změněn název státu na ČSSR - změna článku o vedoucí úloze KSČ - hlavní ideologii je Marxismus a Leninismus - změny ve státních symbolech 1968 – zákon o federaci 1992 – přijata současná ústa va Ústava Dělba moci ve státě: ZÁKONODÁRNÁ – parlament VÝKONNÁ – vláda a prezident SOUDNÍ – soudy, ty musí být nezávislé - JohnLocke oddělilvýkonnou moc od zákonodárné - Charles LouisMontesquieu v 18.století přidal 3. složku =>nezávislá soudní moc Obsah ústavy: -Preambule =úvodní slavnostní prohlášení („My, občané republiky…“) -8 hlav - popisují: moc zákonodárnou, výkonnou a soudní Českou národní banku Nejvyšší kontrolní úřad územní samosprávu přechodná ustanovení 1 . hlava - základní principy demokracie: volná soutěž politických stran lid je zdrojem moci (volby, referendum) nepřípustnost změny demokratických principů respektuje se názor menšiny dodržování základních lidských práv a svobod - státní symboly: Velký státní znak (2 lvi a 2 orlice) Malý státní znak (1 lev) Státní vlajka Prezidentská standarta Státní pečeť Státní hymna Trikolora 2. hlava -moc zákonodárná - tu máv ČR parlament - hl. úkoly parlamentu: – zákonodárná funkce – má právo měnit ústavu – ratifikuje mezinárodní smlouvy – schvalování rozpočtu – armádní mise mimo ČR – přijímat zákony – ratifikace - náš parlamentmá 2 komory: 1) dolní komora = poslanecká sněmovna - více pravomocí - má nejdůležitější postavení - 200 poslanců voleno na 4 roky => poměrný systém 2) horní komora - senát - méně pravomocí - 81 senátorů voleno na 6 let (každé 2 roky se 1/3 mění) => většinový systém - zaručuje plynulost politického vývoje (při rozpuštění PS) - senát nelze rozpustit + – - zabezpečení demokracie (pojistka) - je drahý - zabezpečení proti nedemokratickým změnám - zpomalení procesů - volen jiným systémem než sněmovna - při některých zákonech má senát právo veta –senát iposlanecká sněmovna mají imunitu –>nelze je trestně stíhat, bez souhlasu komory Legislativní proces = postup přijímání zákonů v parlamentu -návrh zákona - navrhovatel (má zákonodárnou iniciativu): poslanec (1 i více) senát (celek) vláda zastupitelé krajů (VÚSC) - k návrhuse může vyjádřit ivláda -projednáváse v poslaneckém klubu (mezi poslanci jednotlivých stran) -trojí čtení zákona = projednávání - po3. čtení se schvaluje normální zákon: nadpoloviční většina přítomných poslanců ústavní zákon: 3/5 všech = 120 poslanců -senát to může vrátit/schválit/nezabývat se tzn. přijmout v nejrychlejším procesu -prezident podepíše /1x vrátí (u ústavního zákona ne)  PS může znovu přehlasovat 101 hlasy/obrátí se na ústavní soud: je-li v rozporu s ústavním pořádkem  podpis předsedy PS a vlády vyhlášení (ve sbírce, platnost) -platnost (vyjde ve sbírce) ≠ účinnost (musíme se tím řídit) -mezi platností a účinností je legisvakační doba (různě dlouhá) 3. hlava -moc výkonná -prezident a vláda A) PREZIDENT -volen na 5 let (max. 2 období) - osoba volitelná do senátu musí splnit podmínky jako občan volitelný do senátu věk nad 40 let nesmí být člen Parlamentu - nesmí být volen do senátu -navrhovat kandidáty může každýobčan ČR, který dosáhl 18 let + 50 000 podpisů - navrhovat kandidáty může i10 senátorů nebo 20 poslanců - konají se2 kola voleb (1. kolo nad 50%, 2. kolo 2 nejsilnější) -nelze trestně stíhat, jen za velezradu (návrh Senátu) soudil by to ústavní soud Pravomoci: 1) co může sám: - jmenuje premiéra, členy vlády, ústavní soudce (senát je schvaluje) - jmenuje i prezidenta a víceprezidenta NKÚ, bankovní radu ČNB - přijímá demisi ministrů - rozpouští Poslaneckou sněmovnu (3x nevysloví důvěru vládě) - uděluje milost (jednotlivě) - vrací/podepisuje zákony 2) co může s kontrasignací (podpis premiéra): - zastupuje stát navenek - mezinárodní smlouvy - velitel ozbrojených sil - vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a Senátu - jmenuje generály, soudce - státní vyznamenání - amnestie = kolektivní odpuštění trestu, B) VLÁDA -předseda vlády, místopředsedové a ministři -vrcholný orgán výkonné moci - ministr bez portfeje nemá ministerstvo -pr

Témata, do kterých materiál patří