Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
POLITOLOGIE

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (509,75 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

POLITOLOGIE “polis” = řecký městský stát, “logos”= věda= společenská věda o politicejako věda se institucionalizovala koncem 19. stol. v USAvýraz politologie se používá ve východní a střední Evropě, v západní Evropě se používá termín”politická věda”hl. předmět je politika (= omezení užívání sociální moci)zabývá se studiem podstaty a zdroji těchto omezení a technikami pro užívání sociální moci v rámci omezenípředmětem jejího zájmu je tak fungování státu, jeho institucí (např. ústava) a jejich funkce, politické systémy, činnost politických stran, polit. organizací a zájmových skupin Disciplíny: obecná politologie a politická metodologiepolitická teorie a politická filozofiepolitická institucesrovnávací politologiepolitická sociologie, resp. politické chováníveřejná politika a administrativapolitická ekonomiemezinárodní vztahy pozitivní politologie- zabývá se popisem politické reality, konstatuje, že něco je x normativní politologie- zabývá se tím, co by mělo být, hledání ideálu, vychází z filozofie Metody: popis politických struktur, organizací, procesůhistorická metoda (srovnávání)empirická (předvolební průzkum)statistikaexperiment Historie: antikaprvní politické myšlenky již se vznikem prvních státních útvarůnapř. směr sofisté (Prótagoras, Gorgias)Sókratés, Platón, Aristotelesstoikové středověkspjata s křesťanstvímAugustinus Aurelius (sv. Augustýn), Tomáš Akvinský renesanceNicolló Machiavelli (kniha Vladař)Jean Bodin (kniha Šest knih o státu) MACHIAVELIZMUS = nauka, že účel světí prostředky a)lidé jsou většinou zlí, dobro konají jen tehdy, jsou li k tomu přinuceni b) nejvýznamnější hnací silou dějin jetouha po moci- dějiny jsou zápolením těch, co moc mají, s těmi, kdo ji nemají, nebo ji chtějí mít ještě větší c)kdo má morální zábrany, nemá dělat politiku d) panovník by měl býtsilný jako lev a chytrý jako liška e) pokud je to nutné, použije i nemorální prostředky f) panovník se má obklopit chytrými poradci EMPIRISMUS Thomas Hobbes (Leviathan) John Locke (Druhé pojednání o vládě) OSVÍCENSTVÍ Jean Jacques Rousseau (O společenské smlouvě) Charles Montesquieu (O duchu zákonů- rozdělení moci na 3 složky- zákonodárná, výkonná, soudní) Immanuel Kant (Metafyzika mravů)George W. F. Hegel (Filosofie práva)Karl Marx (Komunistický manifest, Kapitál)John Stuart Mill (O svobodě) Česká politologie: 3 fáze 1) husitství- 19. stol. Jan Hus, Petr Chelčický, Jiří z Poděbrad, Jan Ámos Komenský, Bernard Bolzano, František Palacký 2) 19.- 20. stol. T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Inocenc Bláha, Josef Ludvík Fischer, Zdeněk Neubauer 3) pol. 20. stol.- současnost V. Havel, V. Klaus, Petr Pithartpolitologie se v současnosti vyučuje na všech univerzitách, kde jsou katedry politologie Současní politologové v ČR a ve světě: Vladimíra Dvořáková Katedra politologie FMV VŠE- vedoucí katedry srovnávací politologie: téma: přechod režimů k demokracii předsedkyně Akreditační komise České republiky- péče o kvalitu vysokoškolského vzděláváníPetr Fiala 2014 zvolen předsedou ODS 2012 ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ve vládě Petra NečaseJacques Rupnik francouzský politolog a historik zabývá se stř. a V Evropou 1990-1992 poradce prezidenta Václava Havla člen Institutu mezinárodních studií a Fakulty sociálních věd UKBlanka Říchová Katedra politologie FSV UK- vedoucí šéfredaktorka Acta PolitologicaFrancis Fukuyama americký spisovatel a filozof japonského původu proslavil se díly: Konec dějin a poslední člověk, Budování státu podle Fukuyamy Politický systém: = všechny vztahy a všichni účastníci vztahů díky nimž se ve společnosti rozděluje moctrvalý model lidských vztahůje tvořen všemi institucemi, stranami, státem, normami, které určují charakter rozdělování moci a způsob uplatňovánímoc= možnost ovládat druhéautorita= ovládat druhé dobrovolně (nechají se sami dobrovolně ovládat)Max Weber- 3 zdroje moci legitimita (str. 59 uč.) tradiční moc (rada starších, prezident,...) charismafunkce polit. systému- dává společný směr, určuje cíle, stanovuje a aplikuje pravidla, zaručuje politickou socializaci (str. 60 uč.)druhy politických systémů demokratický nedemokratický Politické strany, politický pluralismus: teorie politického pluralismuplus= vícezáklady položil Gottfried W. Leibniz (17. - 18. stol.)rozvoj až ve 20 stol. se jménem: Robert Dahlsubjekty pluralismu mohou být různé politické strany, zájmové skupiny, odbory, církve, národnostní menšiny, spolkysdružení se snaží o prosazení svých zájmů, nesmí se však dít násilnou formou, pouze podle demokratického právního řádu POLITICKÉ STRANY subjekty polit. pluralismu postavení polit. stran je upraveno v Ústavě, v Listině základních práv a svobod = dobrovolné organizace občanů, které usilují o získání účasti na státní moci program stran je zaměřen do všech sfér života společnosti stanovuje cíle; sdružuje lidi se stejným cílem a podněcuje změny ve společnosti; hraje roli v politické socializaci; vychovává lidi určitým způsobem každá polit. strana musí mít svůj organizační řád (stanovy) je zde uveden název, sídlo, způsob volby stranických orgánů vzniká dnem zápisu do evidence členem polit. strany se může stát každý občan starší 18 let, který není zároveň členem jiné polit. strany členství je dobrovolné, nikdo k němu nesmí být donucen fce politických stran: zprostředkovatelská- funguje jako most mezi lidmi a vládou integrativní- všechny oblasti života společnosti socializační- učení politických rolí ústavní- vytváření koalicí druhy: centralizované- hierarchické uspořádání (podřízenost, autorita) decentralizované podle členů kádrové- menší počet členů; cílem není nabírání nových členů; zastupují jistou vrstvu obyvatel masové- velká členská základna; program, který osloví co nejvíce obyvatel politický program: obsahuje představu o organizaci společnosti a o prostředcích, jak tuto představu realizovat odlišné pohledy na politický program pragmatické klade důraz na užitečnost a na uspokojování aktuálních potřeb (V. Klaus) antipolitické protiklad pragmatiky; globální pohled na lidstvo a jeho pr

Témata, do kterých materiál patří