Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Právo a jeho úloha ve společnosti

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

P R Á V O A J E H O Ú L O H A V E S P O L E Č N O S T I Právní řád = souhrn psaných norem a předpisů, které upravují vztahy ve společnosti a jejichž porušování je spojeno se sankcemi. Důležitým znakem je přesná formulace norem a předpisů. Důkazy existence práva se nachází v době, kdy už existuje písmo. Jeden z nejstarších zákoníků je Chamurapiho zákoník z Mezopotámie nebo Solónovy zákony z Řecka. Právo se mění v dějinách (s časem) a je různé v různých oblastech. Vývoj práva: Starověké právo (nejstarší) – formuloval ho sám panovník, popř. vládnoucí orgán státu (Rada starších- Sparta, Senát- Řím). Starověké právo se vztahovalo pouze ke svobodným a majetným, otroci byli bezpráví. V Římě vzniká soud a čtyři složky- obžalovaný, obhájce, žalobce, soudce. Středověké právo = feudální – bylo nejednotné. Dělí sestavovsky- pro každého člena společnosti platily jiné zákony, jiné tresty (šlechtice soudil panovník, kněze církev, vojáka vojenský soud). Aúzemně- na území jednoho státu platila jiná práva podle feudálních celků (na každém panství byly jiné povinnosti). Novověké právo = buržoazní – je jednotné. Lidé jsou si rovni před zákonem. Prosazení rovnosti práv pro občany promýšleli fr. osvícenci a rovnost byla prosazena v buržoazních revolucích. Buržoazní západní právo klade důraz na dodržování občanských a lidských práv! Socialistické právo– Zohledňovalo sociální jistoty, ale zařazovalo občany ideologicky (termín třídní nepřítel- ten, kdo je proti komunistům). Právní předpisy = jsou přesně formulovány orgány, které mají zákonodárnou pravomoc (legislativa). Právní předpisy mají různou právní sílu. Nejvyšší jsouústava aústavnízákony. Pak jsouzákony. Dohromady jsou písemně zakotveny (kodifikovány) v zákonících. Dále jsouvládní nařízení, vyhlášky ministrů, vyhlášky samosprávných orgánů (města, obec). Tyto mají prováděcí charakter. Dále existujívnitřnípředpisy institucí, organizací, podniků, ... Mají sice úzkou právní sílu, ale jsou stejně závazné jako vyšší předpisy, pokud s nimi nejsou v rozporu. Např. vnitřní řád školy, řád DM, domovní řád v bytovce. Každý právní předpis obsahuje právní normy a sankce. Právní normy = závazná pravidla chování, jejichž porušení se trestá. Není-li právní norma obsahem právního předpisu, má charakter morální. Morální normy = etické normy. Jsou to normy, které nejsou závazné a za jejichž porušení nikomu nehrozí právní sankce, ale přesto bychom se měli morálně chovat. Sankce = označují opatření, která následují při nedodržování právních norem a předpisů.Obecně mají dvojí charakter: preventivní – varovný (naznačují, co se stane, když...) represivní – realizace sankcí Všechny zákony, právní předpisy a normy musí být jednoznačným způsobem formulovány, aby jejich výklad byl srozumitelný. Když tomu tak není, obsahují zákony vysvětlivky, opravy. Dochází k novelizacím (právní úpravy). Na správnost formulací dohlíží tzv.legislativci. Za legislativu při tvorbě návrhů zákonů ve vládě odpovídá místopředseda vlády. PRÁVNÍ VZTAHY: Označují společenské vztahy upravené právními předpisy. Jejich znalost občany se nazývá právním vědomím. Právní vědomí = znalost zákona. Záleží na každém člověku, aby se seznamoval s právními předpisy, s nimiž přichází do styku. Úroveň právního vědomí je nízká, když lidé právní předpisy neznají a ani se nezajímají. Neznalost zákona neomlouvá! Základem právních vztahů jsou: účastníci fyzické osoby právnické osoby obsah právních norem jejich naplňování Fyzická osoba = jedinec, konkrétní člověk s právní subjektivitou (způsobilost k právům a povinnostem) a způsobilostí k právním úkonům (důležitý je věk a duševní zdraví). Právní subjektivita Právnická osoba = uměle vytvořené subjekty (instituce, organizace, družstva), které jsou zastupovány fyzickou- konkrétní- osobou, která má jisté pravomoci (např. ředitel). Fyzická osoba: Má způsobilost k právním úkonům s věkem: Do 15 let- může být účastna právního dění, např. může se stát nabyvatelem jmění, ale nesmí jím disponovat, musí mít zákonného zástupce. Je bez trestní odpovědnosti. Může realizovat běžné obchodní úkony. Od 15 do 18 let- zvětšuje se právní způsobilost. Označení mladistvý. Je trestně odpovědná, rozsah způsobilosti se zvětšuje. Od 18 let- plná právní způsobilost. Jedinec může být zbaven svéprávnosti (právní odpovědnosti): soudem – trest = odňata některá práva je-li uznán jako nepříčetný (blázen) ODVĚTVÍ PRÁVA: Právní řád lze dělit několikerým způsobem: na právoveřejné asoukromé naspecializovanáodvětví vztahující se k určitým oblastem Veřejné právo = zahrnuje to odvětví, kde na jedné straně je stát a jeho orgány a instituce a na druhé straně fyzické nebo právnické osoby. Patří sem ústavní= státní právo, správní, hospodářské, trestní právo. Soukromé právo = označuje odvětví, kde oba účastníci jsou na stejné úrovni (buď právnické nebo fyzické osoby). Patří sem rodinné, pracovní, občanské právo. Státní právo Správní právo Hospodářské právo Rodinné právo Občanské právo Pracovní právo Trestní právo

Témata, do kterých materiál patří