Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychické vlastnosti

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (221,05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Psychické vlastnosti 20MO - Osobnost – skládá se ze složky biologické, psychologické a sociální, celek duševního života, soustava vlastností, procesů, stavů, návyků, které tvoří celistvou strukturu a dynamiku, individualitu konkrétního člověka • vytváří se ve společnosti a projevuje se tam (společenské vztahy) • dynamická – osobnosti se neustále mění a rozvíjí • stálá – systém hodnot, vlastností, to co člověka dělá sama sebou - Osoba – spojení schránky duševní a tělesné Temperament – (z lat. temperamentum = poměr) – soubor vrozených psychických vlastností, který určuje dynamiku a intenzitu prožívání a chování osobnosti. Projevuje se zejména způsobem reagování člověka, jak snadno reakce vznikají, jak jsou silné a jak rychle s e střídají. Typologie osobnosti Nejstarší teorii temperamentu vypracoval ve starověku Hippokrates, dále ji upravil Galentos → určování podle tělních tekutin ▪ Sangvinik (z řeckého sangius = krev) - veselý, společenský, optimista, otevřený, výřečný, povrchní, lehkomyslný, nestálý ▪ Cholerik (cholé = žluč) – rychlý, samostatný, pracovitý, , snaha po uplatnění, vášnivý, citlivý, výbušný, špatné sebeovládání, snadno se rozhněvá, ale i rychle uklidní ▪ Flegmatik (flegma = hlen) - vyrovnaný, klidný, dobromyslný, přátelský, pomalý, lhostejný ▪ Melancholik (melaina = černá žluč) - citlivý, uzavřený, hlubokomyslný, vážný, smysl pro povinnost, ohleduplný, věrný přítel, smutný, zakřiknutý, křehký, nedostatek sebedůvěry, stydlivý, urážlivý Typologie podle I. P. Pavlova - Vlastnosti nervové soustavy • silný typ: a) vyrovnaný – aktivní (sangvinik) a klidný (flegmatik) b) nevyrovnaný (cholerik) • slabý typ (melancholik) Kretschmerova konstituční typologie - Podle stavby těla odvozuje vlastnosti a temperament ▪ Pyknik – kratší končetiny, zaoblený, podsaditý, sklony k obezitě, malé a zapadlé oči →realista, dobrák, přátelský, požitkář ▪ Leptosom – malá váha, vysoký, úzká ramena, hrudník a ruce →uzavřený, bohatý vnitřní život, citlivý ▪ Atletický typ – velké svaly, velká ramena, urostlý, výrazné obličejové kosti → houževnatý, důkladný, stabilní ▪ Dysplastický typ – kombinace různých typů Teorie C. G. Junga - Dělí vlastnosti podle vztahu jedince k vnějšímu světu • EXTROVERT – otevřený vůči okolí, energie směřuje ven, optimistický, družný, nespolehlivý, snadno přizpůsobivý, společenský • INTROVERT – klidný, nevyhledává vzrušení, spolehlivý, zdrženlivý, málo průbojný, plachý, nejistý H. J. Eysenck – Model osobnosti Spojení všech poznatků Schopnosti → Vlastnosti osobnosti, které jsou předpokladem pro úspěšné vykonávání určité činnosti. Jsou ukazatelem toho, jaký rozdíl bude v kvalitě, rychlosti a snadnosti osvojení si určitého výkonu u různých lidí za stejných vnějších podmínek. Stupně: Nadání- souhrn schopností určitého druhu, který umožňuje až nadprůměrné výkony v určité oblasti činnosti Talent- vysoce rozvinutý souhrn schopností, který umožňuje člověku dosáhnout vynikajících výsledků ve svém oboru Genialita – mimořádně rozvinutý talent, umožňuje vytvářet vrcholná díla Rozlišování schopností: - Verbální - Prostorová představivost – orientace v prostoru, vizualizace - Numerická – schopnost operací s čísly - Paměťová – krátkodobá / dlouhodobá - Percepční pohotovost – schopnost rychlého postřehu - Psychomotorické – schopnost koordinace dvou či více pohybů najednou - Umělecké – literární, hudební, výtvarné, … Inteligence → označení pro rozsah určitých poznávacích schopností, které umožňují řešit problémy, učit se, přizpůsobovat se, apod. - Dobrá orientace, dobré myšlení, pohotové a přesné vyjadřování - Přesné vnímání, dobrá paměť - Koncentrace 2 druhy: Fluidní inteligence – vrozená, během lidského života se už nevyvíjí Krystalická inteligence – založena na zkušenostech, vědomostech získaných učením Úroveň obecné inteligence se vyjadřuje hodnotou IQ (inteligenční kvocient): Průměrná hodnota IQ 100 Hraniční pásmo defektu IQ 80 Nadprůměr IQ 120 a více Emoční inteligence - Znalost vlastních emocí - Zvládání emocí - Schopnost sám sebe motivovat - Schopnost vnímat emoce jiných lidí - Schopnost dosahovat dobrých mezilidských vztahů Charakter - soubor vlastností, které se projevují v mravní stránce chování a jednání - formuje se výchovou, působení výchovy a společnosti - kontroluje chování dle morálních norem, spjat s temperamentem, s motivací, intelektem - J. Piaget • Heteronomní morálka – pravidla přijímána od okolí • Autonomní morálka – jedinec si sám vytváří pravidla ve skupině - Svědomí – systém morální kontroly a autoregulace (vnitřní hlas), přináší uspokojení (ve shodě s morálními zásadami), působí výčitky (porušení morálních zásad) Chování - aktivní činnost jedince, kterou může pozorovat jiný jedinec, reaguje na vnější i vnitřní podněty Prožívání - to co si ze svého duševního života uvědomujeme - vztah k sobě samému, vztah k okolí, vnitřní svět Jednání - je obecný pojem pro jakoukoli motivovanou, víceméně reflektovanou a cílevědomou činnost nějakého subjektu (člověka, skupiny lidí). Jako vědomá činnost je výrazem jejich svobody, za niž v důsledku toho nesou také odpovědnost

Témata, do kterých materiál patří