Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Sociální zabezpečení, obchodní právo a soudnictví

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Právo sociálního zabezpečení odvětví veřejného práva zahrnuje sociální podporu a pomoc občanům (nemoc, stáří, invalidita) stát (nebo jiná instituce) nejprve vybere peníze z pojištění, a pak je přerozděluje potřebným občanům. Pojištění( je vybíráno od občanů popř. zaměstnavatelů a slouží k tomu, aby stát nebo jiná instituce měla peníze na vyplácení dávek) zdravotní: – jde do zdravotních pojišťoven, strháváno ze mzdy, platí i zaměstnavatel, výsadní postavení VZP – možnost kontroly ostatních; pojišťovna platí část nákladů za léčbu, léky.. - za studenty, nezaměstnané, důchodce a ženy na mateřské platí pojištění stát (tzv. státní pojištěnci) - jde do kasy zdravotních pojišťoven - nespadá do toho dobrovolné úrazové pojištění sociální: a) nemocenské – jde do státního rozpočtu, strhává se z platu, platí se z něj nemocenské dávky, ošetřovné, mateřská dovolená – peněžitá pomoc v mateřství (28 týdnů ), nové dávky: dlouhodobé ošetřovné a otcovská poporodní péče. Nemocenské poj. pro OSVČ je dobrovolné, body b) a c) povinné b) důchodové – povinné; jde do státního rozpočtu, platí se z něj důchod: starobní, popř. invalidní (plný či částečný), vdovský, vdovecký, sirotčí; u nás průběžný systém pro starobní důchod (mladší pracují na starší) c) příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – jde do státního rozpočtu, platí zaměstnavatelé, zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné, osoby dobrovolně účastny důchodového pojištění Životní minimum – minimální peněžní příjmy k zajištění výživy a osobních potřeb, odstupňováno podle počtu členů rodiny a jejich věku (např. pro jednotlivce 3 410,-Kč) Existenční minimum - minimální příjmy umožňující přežití, má sloužit k větší motivaci dospělých osob v hmotné nouzi hledat si práci a nebýt závislý na soc.dávkách (2 200,-Kč). Při nezaměstnanosti delší než 1 rok. Státní sociální podpora stát ji poskytuje rodině v určité státem uznávané sociální situaci např. mateřství, … jde ze státního rozpočtu, pro výpočet dávek stát.soc. podpory je důležitý zákon o život.minimu Druhy dávek stát.soc.podpory: přídavky na dítě – pokud příjmy nepřekročí 2,7násobek životního minima, závislé na věku dítěte, zletilý musí sám požádat o přídavky příspěvek na bydlení porodné - u 1.nebo 2.dítěte, do 2,7násobek život.minima (13 000,-Kč nebo 10 000,-Kč u druhého dítěte) * pohřebné – 5000,-Kč jen pro pohřeb nezaopatřeného dítěte, nebo rodič nezaopatřeného dítěte * rodičovský příspěvek – rodič pečující o dítě do 4 let celodenně, rodič si může přivydělat, příspěvek odstupňován dle délky doby rodičovské dovolené , max. 220 000,-Kč na 4 roky * = nezáleží na výši příjmu rodiny Státní sociální pomoc Je poskytována v situaci hmotné nebo sociální nouze, pokud člověk není schopen se sám o sebe postarat, jsou to např. příspěvek nevidomým, příspěvek na motorové vozidlo u postižených…. Pro výpočet dávek stát určuje minimální příjmy: Hmotná nouze – situace, kdy osoba nemá dostatečné příjmy a nemůže si situaci zlepšit prací, prodejem, pronájmem atd. Podpora v nezaměstnanosti pokud za poslední 2 roky alespoň 12 měsíců pracoval nesmí pobírat starobní důchod musí se pravidelně hlásit o místo na úřadu práce podpora celkem 5 měsíců, dva měsíce – 65% průměrné čisté mzdy, (ale je daná maximální výše podpory – v r. 201816 682.,- Kč, při rekvalifikaci více další 2 měsíce – 50% mzdy, zbytek 45%,při rekvalifikaci více, max. výše je stanovena, doba podpory se liší dle věku (nad 50 let se prodlužuje doba podpory, do 55 – 8měs.,nad 55 – 11měs.) nabídnuté místo musí přijmout, jinak může být vyřazen z evidence (odmítnutí jen ze závažných zdravotních důvodů) Obchodní právo - řeší vztahy mezi podnikateli a zakládá obchodní korporace - prameny: NOZ (Nový občanský zákoník) - řeší uzavírání smluvZákon o obchodních korporacích NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: -právnické osoby: korporace (spojení osob) fundace (spojení majetku; nadace, nadační fondy) ústavy OBCHODNÍ KORPORACE a) Obchodní společnosti Osobní Veřejná obchodní společnost (v. o. s.) Komanditní společnost (k. s.) Kapitálové Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) Akciová společnost (a.s.) Evropská společnost * Evropské hospodářské zájmové sdružení * b) Družstva Družstvo (např. bytové) Evropská družstevní společnost * *řídí se hlavně předpisy EU a) Obchodní společnosti - vznikajíspolečenskou smlouvou, když je více společníků - nebozakladatelskou listinou, když je jen jeden - formální vznik až když je zapsána doobchodního rejstříku - je to veřejný seznam těchto společností, je vedený u krajských obchodních soudů - každá společnost musí mít statutární orgán (ten kdo za společnost jedná) OSOBNÍ SPOLEČNOSTI - každý ze společníků se musí osobně angažovat na činnosti firmy (z toho vychází název) - jsou zakládány za podnikatelským účelem nebo za účelem správy vlastního majetku 1) Veřejná obchodní společnost - minimálně 2 společníci - za dluhy ručí společně a nerozdílně - vzniká na základě společenské smlouvy - statutárním orgánem jsou všichni společníci, pokud smlouva neříká něco jiného 2) Komanditní společnost - minimálně 2 společníci - jeden společník ručí za dluhy omezeně (komanditista) a jeden neomezeně (komplementář) - statutárním orgánem jsou všichni komplementáři KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI - nejde o osobní účast, ale o určitý majetek, kapitál - může ji založit i jediný společník (v tomto případě na základě zakladatelské listiny) - nutný zápis v obchodním rejstříku Společnost s ručením omezeným - s.r.o. - všichni společníci ručí za dluhy společně a nerozdílně do výše nezaplaceného vkladu - základní vklad je minimálně jedna koruna - dříve byl minimální vklad vyšší, sníženo kvůli mladým lidem, aby bez majetku začali podnikat - valná hromada hlasují v ní všichni společníci - statutární orgán je 1 nebo více jednatelů, kterým přísluší obchodní vedení společnosti - může být vytvořena i dozorčí rada, pokud stanoví společenská smlouva - tato možnost je nejsnadnější pro vznik (je jich nejvíce) - základní listina – více lidí se společnou smlouvou B.Akciová společnost – a.s. - Základní kapitál spole

Témata, do kterých materiál patří