Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4) Občan a stát

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59,89 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

4. OBČAN A STÁT STÁT = organizace společenství lidí, žijících trvale na ohraničeném území Znaky státu státní aparát (úřady, vláda …)ohraničené územíobčanéozbrojená mocstátní suverenita (neboli svrchovanost = stát podřízen žádnému vyššímu orgánu) aprávní subjektivita (= způsobilost samostatně vystupovat v právních vztazích)jazyk, kultura, daně Vznik státu prvotní tvoření– usazení na určitém územídruhotné – rozpad státu válkami (ve 20. stol.) Formy státu nauka o formách státu se děli do 3 částí:nauka o formách vlády (kdo stojí v čele)nauka o správním členění (uzemní uspořádání)nauka o státním režimu nauka o formách vlády: monarchie: vláda panovníka doživotně, dědičná vláda absolutistická – panovník má neomezenou moc, např. dnes Saudská Arábie, Katar konstituční – moc panovníka omezena ústavou, např. Japonsko parlamentní– moc panovníka omezena parlamentem, např. Dánsko stavovská - moc panovníka omezena stavy, šlechtou, (není už, byla za vlády Jagellovců) republika: (rés publica = věc veřejná)prezidentská – prezident má velké pravomoci , volen často přímo občany, např. USA, Rusko, částečně Francieparlamentní – prezident má méně pravomocí než prezident, většinou volen parlamentem, např. ČR, Maďarsko, Polsko teokracie (boží vláda => starověký Egypt, Čína) dnes spíše vláda duchovenstva( Vatikán, islámské státy) nauka o správním členění (uzemní uspořádání): unitární státjednotný, bez dalšího členěnínapř. ČR, Slovensko, Franciefederacespojení 2 a více států do 1 celku orgány republik. I federálnínapř. USA, Ruskozemské zřízeníněkdy chápáno jako druh federace např. Rakousko, Německo,konfederacespojení států na základě mezinárodní smlouvydnes není ale byly např. byly Libie, Maroko, Egypt a Sýrieuniesjednocené zákony, normy v těch státech nauka o státním režimu: kdo vykonává státní moc, jak je umožněna účast občana na řízenízpůsoby zasahování státu do života občanů (jak stát ovlivňuje občany), vztah mezi státem a občanem, který určuje, jak svobodně občané mohou rozhodovat o státu. Diktatura:cezaristickávčele stojí jeden panovník, např. César, Bělorusko (prezident Lukašenko)totalitnízasahuje do složek života občana a není rozdíl mezi státním a soukromím Stát si vše hlídáz latinského tótum = celek např. Severní Korea, Kuba, Čínavojenská juntado čela státu se dostane armádaovládá zemi prostřednictvím zbraní, např. Barma, v 70. letech v Chile – generál Pinochet Znaky totalitních režimů: jednaoficiální ideologie –> 1 vládnoucí strana, 1 vůdcepropaganda – zkreslené informace v prospěch 1 ideologiekult osobnosti – např. Fidel Castro, Stalin, Hitleromezení základních práv a svobod –> neexistuje svoboda slova, tisku, shromáždění, nejsou volbypřímá cenzura tajná policie např. za Hitlera – gestapo, u nás STB, v bývalé NDR – Stazicentrálně vedená politika, silná armádamezinárodní vztahy –uzavřená a agresivní zahraniční politika Demokracie:vláda lidu = státní moc vykovává lid Znaky demokracie: existuje mnoho názorů =pluralita názorůmnožství politických stran, hnutí, sdruženídodržování lidských práv a svobod – garance státemsvobodné volbydělba státní mocimezinárodní vztahy –otevřená zahraniční politika Formy demokracie: přímápodíl občanů na rozhodování státu = referendum (vstup do EU, hlavně Švýcarsku, Dánsku)pozn. referendum – plebiscit – o připojení území k nějakému státu nebo odpojení území nepřímá (zastupitelská)občané si zvolí své zástupce a ti rozhodují za občany, např. my, Francie, Slovensko, Británie Stát a občan stát poskytuje:ochranu, sociální jistotu, vzdělání, pomoc v zahraničípožaduje:platit daně, poplatky,dodržování zákonů,obranu státu Občanství nejtypičtější vztah mezi státem a občanempůvod Athény, 1776-USA, 1789-Franciezískání: narození, 1 rodič občan ČR osvojení, alespoň jeden rodič musí být občan ČR určení otcovství, otec musí být občanem ČR nalezení dítěte (dostane české občanství, do 15 let) prohlášení (za rozdělení Československa) na žádost (cizinec;po pětiletém trvalém pobytu, pak musí projít zkouškou českého jazyka – pohovor) (pozn. sňatkem může získat, není to automatické -> pokud již dříve má trvalý pobyt) Zánik občanství Nikdo nesmí být zbaven občanství proti své vůlimůže zaniknout na vlastní žádostpokud na vlastní žádost získá jiné státní občanství, tak to původní může zaniknout FILOSOFIE A STÁT Platón - 427 – 347 př. n. l. - významný občan - byl přesvědčen o představěideálního státu -chtěl udělat státní převrat - odešel z Athén do Syrakusy, kde přemluvil švagra vládce, aby vládl, že by mohl být ideálním panovníkem - to se nelíbilo aktuálnímu vládci, tak převrat potlačil dal je zavřít a Platona prodal jako otroka - Platonovi přátele ho vykoupili a odvezli zpět do Athén - v Athénách založil filozofickou školuAkademia 388 př.n.l.40 stál v jejím čelezavřena v roce 529 n. l. (zavřel ji císař Justinián)přednášky, semináře, badatelské okruhybylo to spíše badatelské společenství než školačasem se přiklonila ke skepticismu -psal dialogy, od Sokrata měl myšlenku,že pravda se rodí v rozhovoru - není úplně jasné, co je od Sokrata a co od Platona - jako mluvčího svých dialogů dal vždy Sokrata -dialogy navozují reálné prostředí (na hostině, na tržnici), často koncipovány jako drama - v průběhu času jsou čím dál tím víc dogmatičtější směřují k tomu, že Sokrates má vždy pravdu - dílo: Obrana Sokrata, Faidón - jeho neobsáhlejším dílem je díloÚstava pojednává o jeho představě ideálního státu v ideálním státě neexistuje soukromé vlastnictví všechno je státu, i ženy a děti shrnuje jeho filozofický názor je přesvědčen, že svět, ve kterém žijeme, vnímáme pomocí smyslů ten je podřadnější než svět, který je z idejí je přesvědčen, že smysly nás klamou součástí je iPodobenství o jeskyni (lidé jsou spoutáni smyslovým názorem, vyjdou na světlo a to bolí) DUŠE - našeduše dříve žila ve světě ideií, až umřeme, opět se tam vrátí -3 základní složky duše: 1) žádostivost – stará se o výživu a rozmnožování, sídlí v podbříšku 2) vůle – stará se o společenské sebeprosazení, realizaci člověk, sídlí v srdci 3) rozum – sídlí

Témata, do kterých materiál patří