Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Sociologie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

S O C I O L O G I E sociés = společnost,logie = věda sociologie je moderní věda o společnosti Vzniká v polovině 19. století, zakladatelem jeAugust Compte. Sociologie se zabývá vztahy ve společnosti, společenskými strukturami a dynamikou jejich změn (člověk ve vztahu k jiným lidem, k okolnímu světu) (struktury- rodina, škola, politická strana, občanské hnutí, stát jako takový). Společnost se strukturovaně mění (nyní více politických stran a organizací než např. v 80.letech). Jestli budeme přijati do EU, stát ztratí nějaké své struktury. Vzniká ve Francii, k nám se dostává díkyT. G. Masarykovi koncem 19. st. (1833), po určité stagnaci se opět rozvíjí (stagnace- 2.sv. válka a socialismus. Socialismus nahrazoval sociologii marxismem). V současné době se opět rozvíjí, studuje se na univerzitách jako 5-ti letý obor a využívá se i na dalších pracovištích (obory sociálních studií). Dnes vychází i mnoho odborné literatury a fungují další instituce nezbytné pro sociologii –instituce veřejného výzkumu (mínění)– SOPRES FAKTUM, IVVM (instituce výzkumu veřejného mínění), STEM. Nejširší kampaně tohoto typu jsou označovány celostátně, v pravidelných intervalech (sčítání lidí, domů a bytů). Využití: Jako společenská věda spolupracuje sociologie se všemi ostatními společenskými vědami (politika, dějepis, ekonomie, právo, náboženství, umění, kultura; obory: sociologie umění, kultury, práva, víry,...). Nejvíce jsou soc. výzkumy využívány v činnosti médií, v činnosti politiků (vysvětlují názory ve společnosti, požadavky, využívají se prognosticky). Základní metody sociologické práce formulovat problém (stanovit úkol), např. zjistit míru religiosity u žáků gymnázia v Jevíčku (věřící, sekty, církve). Je stanovena otázka, vymezena lokalita a osoby. stanovení pramenů – z jakých zdrojů můžeme čerpat –anketa (ústní, písemná) vyhodnocení odpovědí shrnutí – k jakým výsledkům jsme dospěli K nejčastěji používaným metodám patříprůzkum = anketa, sčítání, srovnávací metoda (buď mezi lokalitami nebo časová). Sociologie je praktický příklad pozitivistické metody, sociologie maximálně využívá pozitivistických metod. Předměty sociologie: člověk v sociálních vztazích – socializace lidského jedince, začleňování člověka do společnosti, sociální učení, komunikace, interakce (vztahy), konflikty a jejich zvládání, vztahy mezi lidmi, sociální interakce sociální útvary– lokální seskupení a útvary, skupiny, rodina, organizace a byrokracie, instituce sociální procesy– označuje déle trvající vlivy na člověka specifického zaměření – mravní výchova, právní vzdělávání, umění, tradice, zvyky, pracovní návyky, patologické vlivy (špatné vlivy- kriminalita, deviace (úchylka)) sociální struktury–stratifikace –rozčlenění společnosti z ekonomických nebo politických hledisek – psychologické rozdělení - nerovnost, moc, autorita - třídy a vrstvy Socializace člověka – socializací rozumíme začlenění – přijímání a přenášení zvyků, poznatků, modelů chování a řeči. Sociologie se zabývá zařazením lidí do společnosti, všímá si vnějších vztahů a projevů člověka. Jedinec je socializaci vystaven od dětství do smrti – je ovlivňován okolím. K základním modelům chování patří: nápodoba – v novém prostředí si všímáme chování jiných a napodobujeme je. identifikace(ztotožnění) – objevuje se tehdy, když jsme okouzleni chováním vzoru, zcela se přizpůsobujeme. podřizování se –je potlačena individuální přirozenost násilnou formou, strachem nebo příkazy, přizpůsobení se autoritě. Asociální chování – nepřizpůsobivé Resocializace – znovuzačlenění Sociální skupiny Člověk jako společenský tvor žije ve skupinách, rozdělujeme je na: primární rodina – rodina tvoří životní jistoty věkové skupiny – skupiny tvořené vrstevníky, pravidelně se scházejí (party). pracovní skupiny – ve školách třídní kolektivy, v dospělosti pracovní kolektiv zájmové kolektivy – jedinec si je sám vybírá, během života je mění volnější skupiny – vznikají na základě společných znaků bez trvalejších vazeb sekundární – náhodně utvořená seskupení (cestující), krátkodobá, někdy s cílem sociálně negativním. Nebezpečí těchto skupin je porušování právních předpisů Sociální komunikace – označuje předávání a přijímání informací ve společnosti, rozčleňujeme ji : verbální, neverbální – verbální = slovní komunikace, je v mluvené i psané formě. U příjemce i odesílatele se předpokládá společný jazyk. Neverbální komunikace je založena na gestikulaci. komunikace meziosobní, skupinová, mediální – meziosobní komunikace mívá konverzační charakter KONFLIKT – označuje nedorozumění při komunikaci. Může mít podobu nepochopení, neshody nebo krize. Zvládání konfliktů: Konfrontace – situace, kdy jedna strana útočí na stranu druhou. Účastníci konfliktu si nechtějí navzájem naslouchat. Cílem je porazit druhého. Únik, popření – jde o popření existence konfliktu, lze tak na čas sporu uniknout. Vyřešení problému – účastníci konfliktu se snaží o problému hovořit, aniž by se navzájem napadali. Hledají způsob, jak konflikt vyřešit. Sociální kontakty – nelze se jim vyhnout, záleží na mnoho ukazatelích, jaký budou mít charakter: vnější postoje – otevření, uzavření vzhled – oblečení, čistota gesta a mimika mluvené slovo Sociální útvary Společnost se člení na vrstvy (z profesního, majetkového hlediska) na třídy a strany (z hlediska politického). V historii se soc. členění uplatňovalo k označení tzv. společenskoekonomických formací, rozlišujeme v dějinách 5: prvobytní pospolná – neexistují žádné soc. útvary, pouze seskupení rodového, kmenového typu. V závěru dochází k společenské dělbě práce, vzniku profesí otrokářská společnost – dvě třídy – otrokáři X otroci + svobodní občané + společenské vrstvy – rolníci, řemeslníci, obchodníci feudální – vlastníci půdy (feudálové) X lidé závislí na nich (poddaní, nevolníci) + svobodné vrstvy buržoazní – buržoazie (majetní, kapitalisté) X třída pracujících. Vyčleňuje se vrstva. Která svými profesemi zajišťuje fungování státu (vojáci, učitelé, úředníci) socialistická – bez tříd, vyznačuje se diktátorským z

Témata, do kterých materiál patří