Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Soukromé právo

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

S O U K R O M É P R Á V O O B Č A N S K É P R Á V O Je to velmi rozsáhlé odvětví, které lze rozdělit do dvou částí: odvětví zabývající se mezilidskými vztahy a odvětví zabývající se majetkoprávní problematikou. Hlavním pramenem občanského práva je občanský zákoník. Zákoník je zákon, který obsahuje právní normy celého právního odvětví nebo jeho podstatné části. MEZILIDSKÉ VZTAHY – Zahrnuje např. sousedské vztahy- schválnosti, pomluvy, urážky na cti, které řeší orgány samosprávy nebo i soudy. MAJETKOPRÁVNÍ PROBLEMATIKA – Patří sem osobní a rodinné majetkové vztahy, např. dědictví, darování, prodej a koupě. Majetek =věci hmotné a nehmotné (hmotný a nehmotný majetek). Hmotný majetek = rozděluje se na movitý a nemovitý Movitý majetek = majetek, který lze přemístit, např. peníze. Nemovitý majetek = majetek, kterým nelze pohnout, nelze přemístit, např. dům, pozemek, les. O všech nemovitostech vedou záznamy katastrální úřady (soubor těchto údajů se nazývá katastr nemovitostí České Republiky). Nehmotný majetek = duševní vlastnictví, např. ochrana autorských práv, vynálezů, patentů. Vlastnické právo =je nejvýznamnějším věcným právem. Vlastník má nejvyšší a úplnou moc nad věcí, která je předmětem jeho vlastnického práva. Může si s ní dělat, co chce. Vlastnické právo lze získat různě, např. smlouvou, děděním, vydražením věci nebo rozhodnutím státního orgánu. Nálezem cizí ztracené věci nálezce nenabývá vlastnictví. Je povinen vydat věc vlastníkovi, popř. státnímu orgánu. Má ale nárok na nálezné ve výši 10% z ceny nalezené věci. Vlastnické právo obsahuje velmi složitá ustanovení, která se týkají i občanského soužití. Toto právo nelze vykonávat libovolně, bez ohledu na práva ostatních osob. Na svém majetku nemůžeme provozovat aktivity, které by výrazně a trvale obtěžovaly ostatní. Do občanského práva spadá i částobchodního práva- ochrana zákazníků, reklamací, reklamační právo. Reklamační právo = je součástí ochrany spotřebitele a je to právo na vrácení koupeného zboží, které má vady. Nesmí jít o vady způsobené špatným zacházením. Reklamaci musíme uplatňovat včas v místě, kde jsme výrobek koupili. Žádat můžeme odstranění vady, výměnu nebo vrácení peněz. Součástí této problematiky jsou smlouvy o nabytí majetku, které vyžadují přesné formulace, mají právní náležitosti. Např.závěť (= testament). Musí být nadepsána, musí být přesně uvedeno jméno, příjmení, datum narození, bydliště, rodné číslo osoby, která závěť sepisuje. Je- li text závěti delší než jeden list, musí být každý list samostatně vlastnoručně podepsán, datován, musí být spolupodepsán svědky. Nejlépe je závěť nechat úřadně sepsat notářem nebo advokátem. Institucestátní notářství slouží občanům k informování o složité problematice těchto otázek. Vždy je vhodné využít služeb a nechat si poradit. Existují i bezplatné služby. R O D I N N É P R Á V O Je to souhrn právních norem upravujících manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, mezi dalšími příbuznými a vztahy při náhradní výchově dětí. Je zahrnuto v Zákonu o rodině. Vyčlenilo se z občanského práva. Týká se výhradně vzniku a zániku rodiny, chrání práva dětí. Rozlišuje manželství, rodinu neúplnou a rodinu úplnou. Manželství je životní společenství m uže a ženy založené zákonným způsobem. Uzavírá se slavnostním způsobem, veřejně, za přítomnosti dvou svědků buď před státním orgánem (civilní forma) nebo před orgánem státem registrované církve (církevní forma). Civilní formou se manželství uzavírá na úřadě obce, kde se vede matrika pro obvod, v němž má jeden ze snoubenců trvalý pobyt. Každé uzavřené manželství se zapisuje do matriky. Manželství v ČR uzavírají osoby opačného pohlaví starší 18-ti let. Výjimky pro mladší osoby povoluje soud ze závažných důvodů – gravidita. Podle zákona o rodině mají manželé stejná práva a povinnosti. Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí. Manželství zaniká smrtí jednoho z manželů nebo soudním rozhodnutím o rozvodu manželství, jestliže je vážně tak rozvrácené, že už nemůže plnit svůj účel. Zákon o rodině chrání především zájmy dítěte, stanoví práva a povinnosti členů rodiny. Povinností rodičů je zajistit děti materiálně, vychovávat je, umožnit vzdělání do jejich samostatnosti. Plnoleté dítě = dospělý člověk nemůže od rodičů zákonnou cestou vyžadovat nic. Zákon předpokládá, že vztahy rodičů a dětí mají především mravní charakter. Děti nejsou povinny se o rodiče starat. Děti mají povinnost prokazovat rodičům úctu a pomáhat jim podle svých schopností, pokud žijí ve společné domácnosti, když jsou výdělečně činní, přispívat na provoz domácnosti. V případě opuštěného dítěte zákon řeší možnosti jeho výchovy a vzdělání ústavní formou – dětské domovy pěstounskou péčí– příbuzní, nejčastěji prarodiče. Pěstounská péče je dočasná, zaniká dosažením zletilosti dítěte. adopcí– cizí nepokrevní osoby. Adopce má několik podob.Adopce dočasná = pokrevní matka a její manžel.Adopce trvalá = cizí rodiče. P R A C O V N Í P R Á V O Obecné zásady pracovního práva obsahuje Zákoník práva. Pracovní právo je souhrnem právních norem o zaměstnaneckých vztazích a o vztazích souvisejících s výkonem práce. Jednotlivá ministerstva mají svoji specifikaci pracovního práva v tzv. věstnících. Na pracovištích zájmy zaměstnanců pomáhá ochránit odborná organizace, např. v případě sporu, porušení kázně, výpovědi, mzdové problémy.

Témata, do kterých materiál patří