Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Stát a občan

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

STÁT A OBČAN Stát je forma politické organizace lidské společnosti, která sdružuje obyvatele určitého území v právní celek. Státní moc je nezávislá, neodvozená od žádné jiné (suverenita a svrchovanost státu). Vnitřní i vnější záležitosti si řeší každý stát sám. Stát je území, které má hranice, vláda=moc, obyvatelé, armáda, nerostné suroviny, zahraniční vztahy, symboly, historie. Území – část zemského povrchu, kde je jedna vláda, dle mezinárodního práva je to 3 rozměrný prostor, který sahá od zemského jádra až do kosmu. TEORIE VZNIKU STÁTU Existuje několik základních teorií, jak stát vznikl: NÁBOŽENSKO-TEOLOGICKÁ Toto učení patří k nejstarším. TEORIE MOCI Představuje si stát jako vládu silného nad slabým a současně prohlašuje tento stav za přirozený. TEORIE PRÁVNÍ Vidí stát jako právní výtvor. PATRIARCHÁLNÍ teorie vysvětluje vznik státu arodiny jako přirozeně vzniklých foremspolečnosti.PATRIMONIÁLNÍ teorie ukazuje vládní moc jako moc založenou na pozemkovém vlastnictví.SMLUVNÍ teorie, podle níž je smlouva právním důvodem pro vznik státu.teorie PRÁVNÍHO STÁTU je založená na odmítnutídualismu státu a práva (resp. jejich ztotožnění) TEORIE ETICKÁ Usiluje o to, dokázat, že stát je mravně nutný. TEORIE PSYCHOLOGICKÁ Sem lze zařadit všechny, kdo prohlašují stát za produkt duchanároda, výtvorpřírodypsychické vlastnosti či bio-psychické instinkty a na tomto základě ho zdůvodňují. FUNKCE STÁTU vnitřní – správa, legislativní, soudní, výkonná, hospodářšká, obranná, kulturní, sociální vnější – zajištění vztahů s dalšími státy (diplomacie), regulace zahraničního obchodu, obrana území před případným napadením, zapojení se do boje za světový mír a mezinárodní bezpečnost ZNAKY STÁTU organizace státu – soustava státních orgánů spjatá se státním aparátemprávo - zajištění práv a povinností mezi státem a občanemozbrojená moc, která je představena armádou a policiíohraničené územíobyvateléstátní suverenita – uznání nezávislosti státu ostatními státy a mezinárodními organizacemi, svrchovanost nad obyvatelstvem FORMA STÁTU - je dána – formou vlády, politickým režimem a státním zřízením = způsob organizace státní moci. Zahrnuje složení nejvyšších orgánů státu a jejich vztahy k nižším orgánům a občanům. Demokratické státy na správě a řízení státu se podílejí všichni občané Nedemokratické státy - vládne úzký okruh osob či jedinec aristokracie (vláda privilegovaného stavu, šlechty)plutokracie (vláda bohatých)oligarchie (vláda jedince, samovládce, diktátora)vojenská diktatura (bez prezidenta, vláda vojenských představitelů, např. Egypt) TYPY STÁTU = jednotlivé druhy státního zřízení monarchieabsolutní – panovník má veškerou výkonnou moc, je nejvyšším zákonodárcem i soudcemkonstituční – panovník je omezen pravomocemi dalších státních orgánů, často volených parlamentemrepublikaparlamentní – vyznačuje se vedoucím postavením parlamentu složeného z poslanců více stran, kterému je odpovědná vládaprezidentská republika – má v čele prezidenta, který zároveň plní úkoly moci výkonnékancléřská – kancléř má výrazně větší kompetence než ministerští předsedové jiných států c) Územní struktura státu = ústřední a místní orgány vykonávají státní moc v příslušných částech území, na které je stát členěn Unitární stát - jeden druh obyvatelstva, jedna vláda, jedno státní zřízení, jeden národ (ČR, SR, Itálie, Polsko, Nizozemsko) Federace - stát složený z více států, jednotlivé státy nemají právní subjektivitu (USA, Německo, Rusko, Švýcarsko, SSSR v letech 1922- 1991) – občani mají dvojí občanství Konfederace - volné sdružení jednotlivých států (NATO, EU) např. kvůli společné obraně či zahraničním obchodu při zachování vlastních ústav i občanství DEMOKRACIE= vláda lidu Nejrozšířenější způsob řízení státu (téměř všechny státy Evropy, Austrálie, Nový Zéland, Indie, Izrael, USA, Kanada a některé státy Jižní Ameriky)Přímá demokracie – lid vykonává státní moc přímo rozhodnutím, vyslovením své vůle (referendem, přímou iniciativou)Zastupitelská demokracie (reprezentativní, nepřímá) – lid vykonává státní moc prostřednictvím lidem volených zástupců a orgánů (parlamentu, přímo voleného prezidenta,…) Principy demokracie: • princip suverenity lidu (lid je zdrojem veškeré státní moci)• princip parlamentarismu (zákonodárná moc je obnovována cestou všeobecných voleb konaných v pravidelných intervalech)• cílem státní moci je sloužit všem občanům• princip dělby moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní• vztah občana a státu je vymezen právním řádem• právně zakotvená základní lidská práva a svobody• pluralita politických subjektů• politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny, ale dbají na ochranu menšin• decentralizovaná státní správa a samospráva• právo na soukromé vlastnictví a svobodné podnikání• ochrana a sociálně-ekonomické zabezpečení starých, nemocných a nezaměstnaných občanů• svoboda tisku a projev Znaky demokracie: Účinná a informované veřejná diskuse – nezávislá média, kulturaZajištění lidských práv jednotlivců (právo na život,…)Ochrana menšin a umožnění jejich integraceDělba moci na legislativu (zákonodárství), exekutivu (výkonnou moc) a justici (soudnictví)Přehledné financování, účinný veřejný dozor nad státní mocí a použitím jí svěřených prostředkůRovnost šancí (na vzdělání, podnikání, …)Základní sociální podmínky pro důstojný život Právní stát Právnímu řádu podřízena i státní moc (vláda)Právní jistota (jednoznačnost a vymahatelnost práva, nezměnitelnost právního řádu)Stát je garantem rovnosti před zákonem (občan smí činit vše, co zákon výslovně nezakazuje)Spravedlivost zákonůDělba státní moci Národnost = příslušnost osoby k určitémunárodu Běžně se určuje podlestátu nebo oblasti, kde se člověk narodil nebo prožildětství, nebo podle původu předků, zde zejména matky. Občanství =příslušnost osoby k určitému státu Tato příslušnost je spojena správy. Ten, kdo je držitelem těchto práv, je občan. Občan může mít i více občanství

Témata, do kterých materiál patří