Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Totalitarismus a ideologie inklinující k totalitárnímu režimu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Totalitarismus a ideologie inklinující k totalitárnímu režimu formy vlády podle původu moci definice a prvky totalitarismupoužití pojmuideologie fašismus nacismus komunismus čučchepříklady totalitních států Formy vlády podle původu moci DEMOKRATICKÉ AUTOKRATICKÉ přímá demokraciezastupitelská demokracie absolutismusdiktaturadespocietotalitarismus Demokracie – forma vlády, ve které se občané přímo nebo nepřímo podílejí na řízení státu Přímá demokracie – občané přímo rozhodují o veřejných věcech a jednotlivých otázkách formou referend a plebiscitů; v antické Řecku; v současné době žádný takový stát neexistuje, objevují se jen její prvky, např ve Švýcarsku – polopřímá demokracieZastupitelská demokracie – občané si volí své zástupce, kteří za ně rozhodují o jednotlivých otázkách – většina demokratických států včetně ČR Autokracie – forma vlády, kde držitelem moci je jednotlivec nebo malá skupina lidí Absolutismus – forma vlády, kde držitelem moci je panovník, který není nijak omezen jinými vládnoucími složkami a své postavení zakládá na základě šlechtického tituluDespocie– krajní forma absolutismu, kde jsou poddaní chápáni jako majetek nemají žádná práva a svobodu, panovník vládne zcela na základě své libovůleDiktatura – forma vlády, jejímž čele stojí diktátor nebo politická skupina, které mají v rukou veškerou politickou moc, ale na rozdíl od totalitarismu nezasahují do všech oblastí života ve státě Definice a prvky totalitarismu Totalitarismus je princip politické moci vynucující si všemi prostředky neomezené disponování jí podřízenými osobami (i jejich vědomím a svědomím). politickou a ekonomickou diktaturou ve všech sférách společenského života, centrální řízení ekonomiky,potlačováním jakýchkoliv tendencí k demokraciipoužíváním teroru vůči skupinám i jedincům, kteří se nechtějí podřídit nebo jsou považováni za potenciálního protivníkaideologizací společenských norem, státem vynucovaná ideologie,politizací soukromé sféryjediná strana ovládající státní aparát,policejní kontrola a sledování občanů včetně používání mimosoudní represe a zastrašování,uzavření hranic,manipulací lidí prostřednictvím propagandymonopol na prostředky masové komunikace Použití pojmu (z lat. totos = celý) pojmenování se objevilo až ve 20. století, kdy vznikaly nové ideologie a s nimi nové formy vlády, které se lišili od diktaturypředstavu totalitarismu jako totální politické moci formuloval v roce 1923 Giovanni Amendola, který popsal italský fašismus jako systém fundamentálně odlišný od prosté diktaturyse slovy totální a totalitní výrazně pracoval italský fašismus, avšak v pozitivním významu; pojem totalitario používal například teoretik fašismuGiovanni Gentiletermín totalitarismus se poprvé objevil v knize rakouského spisovateleFranze Borkenaua Komunistická internacionála z roku 1938, ve které ho považuje za sjednocující prvek nacismu a komunismuI Sung-man, později první jihokorejský prezident, ve své knize Japan inside out z roku 1941 označil jako totalitarismus označil japonskou nadvládu nad jinými asijskými státydalším, kdo používal pojem totalitarismus, byl v roce 1945 britský historikEdward Hallett Carr. Vzhledem k tomu, že byl velmi prosovětský označil za nejúspěšnější totalitarismus marxismus-leninismus, opíral to o podíl vítězství SSSR ve 2. světové válce a růst sovětského průmyslnaopak kritiku totalitarismu přinesl britsko-rakouský filozofKarl Raimund Popper, ve svém díle (např. Otevřená společnost a její nepřátelé(1945); Bída historicizmu(1957)) ho staví do kontrastu s otevřenou společností, která podle něj směřuje k lidskosti, rovnosti a svoboděHannah Arendt ve své knize Původ totalitarismu totalitarismus definovala ukázala na společné prvky jednotlivých totalitních režimůNázory na charakteristiku totalitarismu jsou ovšem rozdílné – Největší rozdíly názorů existují v otázce, zda je přítomnost teroru v totalitních režimech nutná: Raymond Aron – je důležitým prvkem Hannah Arendt – je podstatou Giovanni Sartoria José Linz – není nezbytnou součástí, ale může se zde objevitdalšími, kdo se zabývali totalitarismem, jsou:Zbigniew Brzezinski, Robert Conquest,Claude Lefort neboRichard Pipes Ideologie Ideologie = soustava myšlenek, teorií a názorů vyjadřujících zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny, Zabývá se základními problémy společnosti a státu, vnitřní i mezinárodní politikou, problematikou hospodářského a sociálního vývoje. Souvisí vždy s politickou praxí. Ideologické proudy lze rozdělit podle toho, zda se přibližují více k demokracii nebo k totalitě a zda jsou jejich myšlenky pravicové nebo levicovémezi ty směřující spíše k demokracii patří liberalismu, konzervatismus, ekologická hnutí a sociální demokracienaopak k totalitě směřuje především fašismus a komunismus Fašismus nedemokratická forma vlády, která vychází z nesouhlasu s modernitouzákladem fašismu jsou silná nedemokratická východiska, uctívání státu, jednota, preference boje a vůdcovstvíje spíše pravicový Fašismus v Itálii: vzniká v Itálii po 1. světové válcepříčiny vzniku fašismu: oslabení a zklamání z výsledků války, sociální nestabilita, nespokojenostod slova fasces (svazky prutů, pochází z antického Říma, označení vysokých úředníků)antisocialismus, antikapitalismus, nacionalismus a radikalismusna rozdíl od nacismu nebyl rasistický a antisemitský 1919 vznik ozbrojených bojových svazů – oddíly důstojníků, vojáků, střední vrstvy (černé košile), rychle stoupal počet jejich příslušníků vzniklo uskupení Fašistická strana, v čele Benito Mussolini (zakladatel strany) začal jejich teror, pronásledování, vydírání, vraždy 1922 pochod na Řím (asi 26 tisíc mužů) král Viktor Emanuel III. kapituloval, Mussolini se stal ministerským předsedou 1925 neomezená fašistická diktatura zrušen parlament, konec demokratického zřízení, omezena občanská práva zákaz nefašistických stran, kult vůdce, vůdcovský stát, totalitarismus Mussolini – titul Duce = vůdce 1929 Lateránské dohody – smlouva mezi papežem a státem Vatikán se stal samostatnou neutrální zemí, cí

Témata, do kterých materiál patří