Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Veřejné právo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (193,9 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pracovní právo z hlediska dělení práv patří dosoukromého (pracovní smlouva) iveřejného (minimální mzda) právaupravuje právní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a normy související s výkonem prácepramenem je Ústava, Zákoník práce, LZPS, Zákon o mzdách a Zákon o zaměstnanostizaměstnavatelem může být FO i POzaměstnancem může být osoba, která je pracovně - právně způsobilázákladním pracovně-právním vztahem je pracovní poměr (PP), který může vzniknout: a)pracovní smlouvou před jejím uzavřením musíme být seznámeni se všemi pracovními právy a povinnostmi (mzda, pracovní doba, pomůcky) musí být uzavřena písemně !! musí obsahovat: datum, druh práce a místo výkonu práce obvykle obsahuje také osobní údaje zaměstnance, název a sídlo firmy, platové podmínky, délku dovolené na zotavenou, den nástupu do práce pokud nebyla v pracovní smlouvě určena doba trvání pracovního poměru (= poměr na dobu určitou, nejčastěji 1 rok), je PP sjednán na dobu neurčitou po podpisu smlouvy běží 3-měsíční zkušební doba, během které může kterákoliv strana rozvázat pracovní poměr bez udání důvodu b)jmenováním c)volbou práva a povinnosti zaměstnance: včasná docházka, zodpovědné a svědomité plnění úkolů, péče o svěřený majetek, dodržování pracovní kázně, spolupráce s ostatními zaměstnanci právo na odměnu za vykonanou práci (nesmí být nižší než minimální mzda), na přestávku (30 minut po 4 hodinách), na příjemné pracovní prostředí, na zvyšování kvalifikace, na stravování (např. ve formě stravenek), na použití pracovních a ochranných pomůcek, na zakládání odborových organizací práva a povinnosti zaměstnavatele: povinnosti vyplývající z práv zaměstnance právo kontrolovat a přidělovat práci zákaz diskriminace z důvodu pohlaví, rasy, víry, věku, jazyka, sexuální orientace atd. běžná pracovní doba činí nejvýše 40 hodin týdně, délka dovolené na zotavenou pak 4 týdny zánik pracovního poměru: 1) událostí: smrt, uplynutí doby, ukončení prací, zrušením ve zkušební době 2) právním úkonem: jednostranným okamžité zrušení PP („na hodinu“): za hrubé porušení pracovní kázně (krádež, opilství) nebo odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin na dobu minimálně 1 roku výpověď: vždy písemná, dvouměsíční výpovědní lhůta běží od 1. dne následujícího měsíce; zaměstnavatel musí uvést její důvod, zaměstnanec nemusí; při zrušení místa v rámci reorganizace má zaměstnanec právo na odstupné ve výši jedno až trojnásobku (záleží na délce PP) jeho průměrné mzdy, podporu v nezaměstnanosti po zaregistrování na Úřad práce začne pobírat 2. - 4. měsíc (dle odstupného), délka podpory závisí na věku (do 50 let 5 měsíců, 50–55 let 8 měsíců, 55+ 11 měsíců), výše podpory závisí na délce pobírání (první 2 měsíce 65%, další 2 50%, další 2 45% průměrného čistého platu z předchozího zaměstnání), pokud během 5/8/11 měsíců nenajdeme práci, máme právo pouze na sociální dávky a ÚP nabídne pomocné práce (zametání atd.), pokud je splníme, dostaneme životní minimum (cca 3200 Kč), pokud je nesplníme, právo pouze na existenční minimum (cca 2020 Kč)dvoustranným = dohodou: obě strany se dohodnou na ukončení pracovního poměruochranná výpovědní lhůta: zaměstnavatel musí podržet místo osobám na mateřské dovolené a lidem ve státní funkci (dříve například také na vojně)pracovní podmínky mladistvých: mohou vykonávat práci odpovídající jejich fyzickému a psychickému stavu, je nutné potvrzení od lékaře a souhlas zákonného zástupce, nemají hmotnou odpovědnost (pokladny), nesmí pracovat v noci, přesčas a v dolech TRESTNÍ PRÁVO souhrn právních norem, chránících společnost, stát a občany před nežádoucím jednánímvzniklo k ochraně bezpečnosti a majetku občanů a k udržení pořádku ve společnosti 1) HMOTNÉ kvalifikuje, co je trestný čin, druhy trestné činnosti, kdo je pachatelem trestného činu nebo druhy trestůTrestný čin = chování, které se spojuje s vysokou společenskou nebezpečnostíněkterépříklady trestných činů: proti republice (vlastizrada), hospodářské (krácení daní, padělání peněz), proti rodině a mládeži (týrání, únos, bigamie), proti životu a zdraví (vražda, ublížení na zdraví), proti svobodě a lidské důstojnosti (loupež, omezování osobní svobody, znásilnění), proti majetku (krádež, podvod, lichva) atd.Trestnost se vztahuje na dokonaný trestný čin, ale zároveň se bere i to, kdo pomáhal, naváděl, organizoval nebo věděl o činu a neoznámil ho –> spolupachateléPachatel TČ Nezletilý – do 15 let, nemůže být trestné stíhán, nebude mít po vraždě záznam v trestním rejstříku, náhradu škody hradí zákonný zástupce, nikdo není potrestán odnětím svobody (ani maminka, babička, atd.), soud ale udělá to, že dítě bude odebráno rodině a umístěno do diagnostického ústavu Mladistvý – 15 – 18, má základní trestní odpovědnost, je souzen a má záznam v trestním rejstříku, doba trestu je poloviční, než u dospělých, trest doživotí není možný (šance na resocializaci a nápravu) Dospělý – 18+, hrozí plná sazba, má plnou trestní odpovědnost 2) PROCESNÍ zabývá se postupem orgánů činných v trestním řízení a podmínkami samotného výkonu trestuvychází z Listiny základních práv a svobod5 stádií:přípravné řízení - shromažďování důkazů, informací, mělo by směřovat k dopadení pachatelepředběžné projednání obžaloby - policie má dostatek důkazů, předstoupí před státního zástupce, který po posouzení zahájí trestní stíháníhlavní líčení - rozhoduje se o vině nebo nevině obžalovaného a o výši trestu, zároveň probíhají výslechy svědkůodvolací řízení - obě strany mají právo odvolat se proti rozsudku, o odvolání rozhoduje nadřízený soudvykonávací řízení – výkon samotného trestu, po 3 letech můžeme zažádat o vymazání trestního rejstříku Zavinění trestného činu: ůmyslné: Přímý úmysl – pachatel chtěl porušit nebo ohrozit zákonem chráněný zájem, např. bodnutí oběti nožem za účelem usmrcení Nepřímý úmysl - hlavní účel jednání byl jiný, ale nenadále se něco přihodilo, např. zabití vlastníka, který pachatele chytl při vykrádání jeho majetkuz nedbalosti: Vědomá nedbalost - pachatel nechce újmu způsobit, ale vědo

Témata, do kterých materiál patří