Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2) Empirické poznání

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (42,71 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2. EMPIRICKÉ POZNÁNÍ empirie = zkušený, z řeckého empeiros; zkušenost VNÍMÁNÍ psychický proces založený na přijímání podnětů z okolí vnímané smyslovými orgánypoznávací (tzv.kognitivní)proces odrazu reality ve vědomípočitek =odraz jednotlivých vlastností objektivní reality ve vědomí člověka(barva,vůně…)vjem= komplex počitků,vjem – zobrazuje obraz předmětu jako celku (výsledek vnímání)počitek+vjem = vše, co v daný okamžik vnímáme smyslyvnímáme pomocí smyslů -receptorů smyslových orgánů Druhy vnímání zrakové vnímání umožňuje poznávat předměty i na značnou vzdálenost, s velkou přesností kontrola a regulace pohybůčichové a chuťové vnímání mají význam zejména v odlišování potravy od látek nevhodných nebo životu nebezpečnýchsluchové vnímání poskytuje informace o předmětech výstražná funkce velký význam pro vnímání řečipohybový analyzátor umožňuje vnímat polohu těla a kontrolovat pohybyvnímání doteku slouží k obraně před nebezpečím (bolest…)hmat slučuje informace kožního a pohybového analyzátoru Typy vnímání u člověka Analytický typ:rozkládá vnímané jevy a předměty na části, snaží seproniknout do podrobnosti, hrozí, že nebude schopen udělat závěr, pochopit smysl Syntetický typ:odráží jevy v celku, snaha opochopení základního smyslu jevu a předmětu, odráží je v jejich obecné podobě, může vést k nesprávným závěrům o vnímaném jevu Analyticko – syntetický typ:členění na části vnímání v rámci celku,správné adekvátní pozorování skutečnosti Emocionální typ:emocionální vnímání, zaměřuje se především navlastní prožívání, vlastní city, pochopení smyslu skutečnosti není podstatné Představa konkrétní a obecná názornýobraz něčeho, cov daném okamžiku nepůsobí na naše smyslové orgány, zakládá se na minulém vnímání, je méně výstižná než bezprostřední vjem základní druh představy =fantazie (obrazotvornost)psychický proces, ve kterém vytváříme nové představy, základem jsou zkušenosti, vjemy a paměťové představy, často jsou pozměněné nebo zkombinované do celků, které se ve skutečnosti nevyskytují rozdíly v představách a fantazii mezi jedinci mohou být značné, velmi živé představy mají např. děti rozlišujeme fantazii:rekonstrukční – vytvoření představy na podkladě slovního popisu nebo schématického znázornění,důležitá v technických oborechtvůrčí – vytvoření nových představ (např. v umělecké tvorbě)záměrná– chtěná,řídí se vědomým záměrembezděčná – nemá záměrné usměrnění,představy se vybavují samy,probíhá např. ve snění Smyslové klamy (iluze) nepřesné a zkreslené vnímánízrakové iluze:iluze o velikosti a tvaru – vlivem pozadí se stejné tvary jeví jako různénereálné útvary – existují pouze na papíře, ale ne v realitěreverzibilní obrazce – obrázky, které můžeme vidět dvojím nebo trojím způsobem, podle toho, na co se zaměříme→ popředí nebo pozadí (kachna – zajíc,stařenka – dívka), využívají se při zjišťování pozornosti a únavybarevné iluze – jsou založeny na principu doplňkových - komplementárních barev (doplňují se do spektra), když se delší dobu díváme na jednu barvu, pak na bílou plochu objeví se doplňkové barvy (jde o únavu buněk v sítnici = čípků) CITY psychicképrocesy, kteréhodnotí různé skutečnosti, situace,události, průběh a výsledky činnosti jedince, vyjadřují subjektivní prožívání našeho vztahu k určitému podnětu mohoupodněcovat a motivovat k činnosti stejně jako potřeby, zároveň doprovázejí její průběh projevují semimikou, gestikulací, v hlase, změnách činnosti vnitřních orgánů atd. souvisí s oblastí mozku zvanoulimbický systém souvisí svegetativními nervy – vyvolávají vnější projevy citů (pocení, červenání, blednutí...) hodně častáambivalence – pokud člověk současně prožívá kladné i záporné emoce k určitému člověku či skupině Vývoj citů: mimické projevy citů lze pozorovat už u nenarozených dětí po narození se projevujínegativní city, křik, pláč, úlekové reakce u kojenců a batolat se city rychle střídají→ tzv.citová nákaza (pláč jednoho dítěte vyvolá pláč jiného) dítě musí mít dostatek lásky a péče 1 dospělé osoby jinak citově strádá → citová deprivace(důsledkyá opožďování vývoje, různé psychické problémy, citová otupělost, neschopnost navazovat citové vztahy, popř. delikvenci atd. postupně se dítě učí své city ovládat v pubertě nastává znovucitová labilita, střídání nálad a špatné sebeovládání, city často přecházejí z extrému do extrému v dospělosti by měly býtcity a rozum v rovnováze v obdobíklimakteria u žen (tzv. přechod, okolo 50.let) opětcitová labilita, smutek, deprese, úzkost... ve stáří také přecitlivělost, snadné dojmutí se Dělení: podle úrovně: nižší – vrozené, mimické projevy (radost, zlost, úlek, smutek...) vyšší – získané, ovlivňuje je výchova zvyky a tradice, sbevýchova aj. Estetické city (prožívání krásy x ošklivosti) Etické city (vznikají při prožívání dobra a zla, pocit rozhořčení při nespravedlnosti apod.) Intelektuální city (vznikají při poznávání něčeho nového) podle kvality:stenické – podněcující,posilující emoce, dodávají energii a chuť do činnosti, posilující sebevědomí a radost ze životaastenické –oslabující emoce, snižují aktivitu, zvyšují nesamostatnost, závislost, neprůbojnostambivalentní–rozporuplné podle délky:pocity –jednoduché emocionální fenomény(zima,hlad), výjimečně mají širší význam: pocit vinynálady –setrvávající emocionální stavy, které podbarvují celkové prožívání člověka v určité situaci (rozjařenost, skleslost)afekty –silné, bouřlivě a krátce probíhající, obecně se vyznačují snížením nebo ztrátou sebekontroly a vysokou intenzitou (zuřivost)vášně–silné, dlouhotrvající emocionální stavycitové vztahy – komplexní více či ménědlouho setrvávající, charakteristické zejména prosociální vztahy (mateřská l.) Charakteristické znaky citů: subjektivnost spontánnost předmětnost aktuálnost Fobie polarita vliv na další psychické procesy Citové poruchy: Fobie = chorobný strach z předmětů, jevů, které v ostatních nic nevyvolávají; těžko se léčí příčiny:kombinací vrozených faktorů + životní vlivy např.:klaustrofobie(z uzavřených prostor),agorafobie (z otevřených prostor),nyktofobie (ze t

Témata, do kterých materiál patří