Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Filozofie 18. a 19. století

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

OSVÍCENSTVÍ myšlenkové hnutí, navazující na renesanci, odehrálo se mezi revolučním (Průmyslová rev-> Velká fr. rev.) zastává rovnost, volnost, bratrstvívzniká v Anglii, Francii a Nizozemínázev metafora = rozum přinese světlo do temnot nevědomosti ve středověkuznaky: důvěra v lidský rozum a schopnosti, proticírkevní zaměření, snaží se shrnout dosavadní lidské jednání, přemýšlení o přirozeném stavu člověka a o vzniku státu Britská empiristická filozofie John LOCKE anglický, empirický filosofzabýval se smyslovým poznáním“nic nebylo v rozumu, co dříve nebylo ve smyslechlidský rozum jetabulka rasasoučasně představitelemsensualismu,sensus = (smysl, vjem) gnozeologický směr patřící k empirismu, základem lidského poznání je smyslová zkušenost, lidský rozum smyslové vjemy pouze skládá a kombinuje -> vytváří ideje:primární ideje- objektivní vlastnosti těles (tvar, váha,...)sekundární ideje - ideje komplexní, složené, vlastnosti těles, které každý člověk bere subjektivně (chuť, barva, krása)vyjádřil se také k teorii společenské smlouvy - státu (T. Hobbes), podle Locka platily základní nepsané zákony a pravidla, která lidé dodržovali (zbytek stejně jako Tommy Hobbes) George BERKELEY irský filozof a teologsvoji teorii poznání se snaží bojovat proti ateismu, chce ho zničitpolemizoval s Lockem i Descartem: “být, znamená být vnímán” David HUME Přiklání se k Berkeleymu, souhlasí s jeho kritikou rozdělení zkušeností na primární a sekundárníneúspěch v právech = začal pracovat jako knihovník v Nymburku- všechno zlé pro něco dobré, měl přístup k materiálům, k historickým dokumentůmDílo:Dějiny Anglienavazuje na Berkeleyho- zajímá ho, jakým způsobem člověk poznáváHumovo poznání:základem je lidská zkušenostuznává Matematiku - ta zkoumá naše idejenevěrohodné jsou vědy, které přináší výklad všech skutečností = jsou nepřesné (Metafyzika)Hume popírá KAUZALITUotázku víry nelze vyložit empiricky, ani nijak jinak, tak se tím nezabýval Francouzské osvícenství nejkritičtější vůči církvi, vzniká zde filozofické hnutí:encyklopedisté - shrnutí veškerého dosavadního poznání do jednoho slovníkuC. L. Montesquieu, J. J. Rousseau, Denis Diderot d’Alembert, Voltaire (F. M. Arouet)všichni tito fr. osvícenci ostře kritizovali cirkevni dogmata, vyznalvalideismusdeismus =náboženství vysvětluje jenom racionálními důvody, odmítá nadpřirozené pravdy, bůh existuje a stvořil svět, už ho ale dále neřídí (svět řídí člověk)teismus =filozofický postoj všech náboženství, bůh stvořil svět a řídí hopanteismus =bůh je totožný se světem (Spinoza)ateismus =popření a zpochybňování existence boží Charles Louis MONTESQUIEU představitel deismunejvyšší hodnotu světa pro něj byla občanská svoboda, rovnost před zákonempožadoval, aby politická moc byla rozdělena na 3 na sobě nezávisle složky (exekutiva, legislativa, jurisdikce) => díloO duchu zákonůdomníval se, že přírodní podmínky mají vliv na státní zřízení VOLTAIRE požadoval náboženskou toleranci, největší kritik církevních dogmatlidské uvažování má být plně svobodné a nezávislépožadoval politickou svobodupředstavitel deismu -> bůh se vůbec nepodílí na řízení světaFilozofický slovníku = shrnul veškére dosavadní názory na umění, dějiny, náboženství, filozofie = dějiny filozofie, musí znát své předchůdcevěřil vědecky pokrok (společnost bude lepší a lepší) Jean Jacques ROUSSEAU osvicensky filozof, hudebník, spisovatel, švýcarský původprvní kritik osvícenských principů -> důraz na rozum je nebezpečnýliteratura: důležitý pro člověka je cit, emoce, srdce (preromantismus)první kritik osvícenství, i když k němu patřilpříspíval do encyklopedie Diderota, psal články o hudbě a politické ekonomiijeho myšlenky ovlivnily Velkou francouzskou revolucitvorba: zkoumal původ zla ve společnosti, snaha dokázat, že na počátku své existence byl člověk dobrý, narozen jako dobrá bytost, kazí ho vždycky společnost (před vznikem civilizace žili lidé v harmonii)jeho cílem je NÁVRAT K PŘÍRODĚ (k přirozenosti před civiizacemi)dílo:O původu a základech nerovnosti mezi lidmi (ostrá kritika soukromého vlastnictví, jedna z příčin zla ve společnosti, války kvůli majetku)představitel rovnostářství, egalitářství, vědecký rozvoj kazí společnostdílo:O společenské smlouvě- společné zájmy převedeny na politickou moczastánce přímé demokracie - svrchovaná společnost, panovník slouží lidemdílo:Emil, aneb o výchově- pedagogický spis, ve kterém kritizuje vliv náboženství na člověka, vliv společnosti a městského prostředí, spis zakázán a Rousseau byl vyhnán z Francie a později i ze Švýcarska, trochu magor Německá osvícenská filozofie liší se od francouzské a anglické filozofie -> je idealistickáidealismus - neexistují hmotné předměty, které by byly nezávislé na lidském vnímání, neexistuje hmota, existují hmotné ideje, německý idealismuszobrazování idejí, velká spekulace, obrat k subjektu, zkoumají rozumovou činnost člověka, nikoliv realitu samotnou Immanuel KANT představitel transcendentálního (něco, co přesahuje zkušenost) idealismusjeho filoz. dělíme do 3 období:předkritické stádium -> zkoumá přírodní vědy, astronomie, vznik Sluneční soustavy, no hate, vůbec nezmiňuje boha při vzniku vesmírukritické stádium -> zkoumá vědecké stádium, možnosti lidského poznání, v této době 3 díla:Kritika čistého rozumu,Kritika praktického rozumu,Kritika soudnosti- navazuje na Humův skepticismus a agnosticismusklade si stejnou otázku jako Hume: Je možné, aby vědecké poznatky byly všeobecně platné? je možné najít poznatky, které nám zkušenost nevyvrátí?Kant odmítá metafyzika (nejistá věda) otevřeně říká, že se musíme zabývat pouze rozumovou činností člověka, ne empirií, lidé ho nikdy nepoznajípojem:Svět pro nás - svět tak, jak se nám jevípojem:Svět o sobě - svět o své nezávislé existenci, nelze jej vnímatje mezi nimi hranice, kterou nelze překonat, je nepoznatelnýapriorní schopnosti= přesahují skutečnost a zkušenost, jsou vrozené, přesahují realituzatímco my svět o sobě nemůžeme poznat, můžeme v něm jednat pomocí praktického rozumu c)postkitické stádium - uvažuje o

Témata, do kterých materiál patří