Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 26 - Osvícenství a německá klasická filosofie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (106 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

26) Osvícenství a německá klasická filosofie Osvícenství myšlenkový proud 18. stol. ve znamení osvíceného rozumu chce zasáhnout do všech oblastí lidského života (věda, politika, sociální otázky → mnozí považovali za ideologii francouzské revoluce) vzniká ve Francii, kde se také nejvíce rozvíjí, dále pak rozvoj (umírněnější formou) v Německu (Goethe, Schiller, Mendelson, Kant, Leasing),Rusku (Lomonosov, Radiščev),USA (Paine, Jefferson, Franklin,…) francouzští osvícenci cestovali do Anglie (svobodomyslnější) – snaha využít některé myšlenky – vycházejí hlavně z Locka (filosofie i politika) → bouří se proti autoritám (církev, panovník) proti absolutismu, pro jeho nahrazení demokratickou vládou odstranění urozenosti a neurozenosti chtějí občanskou společnost, kde jsou si všichni lidé před zákonem rovni myšlenka –je třeba osvítit chudé lidi → vzdělání → bude se jim žít lépe → rozvoj pedagogiky (učení od mládí a dětství) zdroj: renesanční myšlení (emancipace člověka), odpor k autoritě církve základem jetolerance,lidská svoboda (mj. názorů),rovnost,demokracie navazuje na empirismus (Locke, Bacon) a racionalismus náboženství osvícenců – přes věřící až k ateismu, ale často „deismus“ – Bůh stvořil svět, stál na počátku, ale dále už do něj nezasahuje, příroda je rozumná a dokonalá Francie – Montesquieu, Voltaire, Helvétius,… Charles Louis Montesquieu 1689 – 1755 právník, filosof původem šlechtic zakladatelgeografické sociologie na různých místech vznikají různé zákony, záleží na zeměpisných podmínkách, historických tradicích zastáncemdělby moci inspirace Lockem, anglickou demokracií, římským právem rozděluje státní moc podle Locka na výkonnou a zákonodárnou a přidává ještě mocsoudní je pro to, aby feudální společnost byla nahrazena konstituční monarchií Dílo: Perské listy (satira – výsměch francouzské společnosti před revolucí) O duchu zákonů (výklad vzniku a vývoje práva a státních institucí) Voltaire vlastním jménem François Marie Arouet 1694 – 1778 vzdělaný filosof, literát, dramatik (autor mnohých divadelních her → Oidipus – napsáno v Bastile) byl v Anglii → anglická demokracie → velmi kritický vůči Francii – většinou mimo vlast, aby nebyl vězněn (pobýval často u svých obdivovatelů – na dvoře mnohých šlechticů) „propagace“ svobody, lidského ducha, tisku, slova, svědomí,… vyzývá k toleranci: „Nesouhlasím s vašimi názory, ale do krve se budu bít za vaše právo je veřejně hlásat.“ deismus – věří v Boha, ale kritizuje náboženství (a jeho představitele) Dílo: Filosofické listy (demokratické názory) Materialisté blíží se až k ateismu (radiálnímu ateismu) Paul Heinrich Dietrich von Holbach 1723 – 1789 francouzský přírodovědec, filosof zakladatel mechanického materialismu Dílo: Systém přírody (Bible francouzského materialismu) Claudie-Adrien Helvétius 1715 – 1771 podílel se i na tvorbě Encyklopedie Dílo: O duši O člověku Julien Offray de La Mettrie 1709 – 1751 francouzský lékař a filosof vycházel z Descarta a Locka Dílo: Člověk (a) stroj (připodobňuje člověka k funkčnímu stroji Encyklopedisté osvícenci pociťovali potřebu napsat dílo, které by vědecky zhodnotilo dosavadní vývoj lidstva po všech stránkách: Encyklopedie aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel soubor pozitivních výsledků, kterých lidstvo dosáhlo v umění, vědě, literatuře, filosofii, ale také v oblasti techniky, průmyslu, tovární a řemeslné výroby vznikla v letech 1751 – 1780 28 svazků motto: „ Věk náboženství a filosofie ustoupil století vědy.“ nejvíce se angažovali D. Diderot, J. d’Alembert Denis Diderot 1713 – 1784 francouzský osvícenský spisovatel a filosof zabýval se filosofií, estetikou, teologií, matematikou, fyzikou věnoval se jazykům vedoucím skupiny francouzských pokrokových vědců a filosofů, sdružených k sepsání Encyklopedie, sám přispěl více než 1000 hesly proti absolutní monarchii → vzor – konstituční monarchie s moudrým vládcem rozvíjí realistickou estetiku (hájil jednotu dobra a krásy) Dílo: Filosofické myšlenky Pojednání o kráse (estetické dílo) Jakub fatalista a jeho pán (filosofické otázky svobodné vůle) Jeptiška (psychologický román) Jean Baptiste le Rond d‘Alembert 1717 – 1783 francouzský osvícenský filosof, matematik, fyzik spolupracoval s Diderotem na Encyklopedii pokusil se o klasifikaci věd Jean Jacques Rousseau 1712 – 1778 francouzský filosof a spisovatel švýcarského původu rozešel se s feudální společností, ale i s osvícenci – nesdílí jednostranný optimismus v rozum → není nakloněn technice (nesouhlasí s tím, že se člověk bude mít díky technice lépe) nenapsal žádné velké filosofické dílo jeho práce se týkala politických, sociálních oblastí a pedagogických úvah poté, co zemřela jeho matka a otec se o něj přestal starat se živil mj. jako opisovač not či vyučoval, zúčastnil se literární soutěže (Dijonská akademie), kde vyhrál téma: Jaký vliv má věda a umění na mravnost lidí →práceRozprava o vědách a umění – vyjadřuje se skepticky, přesto vítězí věda na morálku člověku nemá velký vliv, umění také ne, protože stále, i přes vědu a umění existuje lidská žárlivost, nenávist, závist,… rozčarován civilizací, nastupujícím průmyslovým věkem, anonymitou lidí ve městech, honbou za ziskem → to vše kritizoval jako první zmiňuje nastupující problémodcizení ve vztazích mezi lidmi → odcizení od přirozenosti ovlivnil VFR (hlavně Robespierra a Dantona) → „Rovnost, volnost, bratrství“ náboženství – není třeba církev – prostředník, člověk má mít vztah jen s Bohem Dílo: Význání = Confessiones (autobiografie; nazval jako sv. Augustin) Rozprava o původu a základech nerovnosti mezi lidmi zmiňuje hlavní negativní jev → soukromé vlastnictví, majetek → vliv na komunismus Společenská smlouva je pro návrat člověka k životu prostého a chudého rolníka, který by žil s ostatními v osadách, kde se všichni znají, všichni rovnoměrně rozdělený majetek, řídili se výsledky, ke kterých by dospěli společným hlasováním (→ prvky přímé demokracie) Emil aneb O výchově pedagogický spis → člověk přichází na svět jako dobrý, ale výchova ho deformuje; je třeba h

Témata, do kterých materiál patří