Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Vladař - shrnutí kapitol

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (209,45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Shrnutí spisu Vladař
Vladař (Niccolo Machiavelli) Shrnutí kapitol 1-26 1. O různých formách vlád a o různých způsobech jimiž se moc získává Rozděluje republiky, knížectví – dědičná / nově nabitá – získávají se buď s pomocí cizích zbraní, nebo jen vlastní silou, řízením štěstěny či vynalézavostí. 2. O dědičných knížectvích • Svůj výklad ve spise omezuje jen na knížectví a způsob jejich správy a způsobu udržení si vlády • Knížectví se dělí na dědičná/nově nabytá • Nenarušovat staré pořádky • Ctnostnému knížeti jsou lidé většinou nakloněni, a to i v případě, když se k moci nedostal právem dědičným 3. O smíšených knížectvích • Součástí většího celku • Stejné mravy: o Odstranit vládnoucí rod a neměnit ani zákonodárství, ani výši daní • Odlišné mravy o Trvalé přesídlení knížecího dvora do nové země – upevnění panovníkovy moci o Přesídlení jedné nebo dvou kolonií vlastních občanů na dobytá území. Bez tohoto opatření musí panovník vyslat do země značný počet jízdního i pěšího vojska, což je nákladnější. • Chránit slabé, potlačit mocné, bedlivě střežit silné nebo silnější sousedy o Pozor, aby mu ti slabší také časem nepřerostli přes hlavu a nenabyli přílišného vlivu o Řím x Ludvík XII ▪ Ludvík se tedy dopustil těchto pěti chyb: zničil menší vládce, posílil v Itálii moc už tak dost silného pána, přivedl sem silného cizince, neusadil se zde, ani sem neposlal kolonisty, oloupil Benátky o moc ▪ Uhýbat před nepříznivými okolnostmi nelze, ani v zájmu momentálního zachování míru – válka se tím nezažehná, jen se oddálí 4. O tom, proč se Dáreiova říše po smrti svého podmanitele Alexandra Velikého nevzbouřila • Buď stojí v čele země panovník sám a všichni jeho ministři spravují krajinu z jeho milosti a vůle, nebo vládne spolu s barony, kteří si své postavení zachovávají nikoli z milosti vládce, ale jako výsadu svého starobylého rodu. Ti pak mají svá vlastní panství a vlastní poddané, jimiž jsou respektováni jako svrchovaní páni a kteří k nim lnou vžitou příchylností. Tam, kde je vládce svrchovaným pánem, bývají jeho zmocněnci, ministři a úředníci, naopak ve velké neoblibě. o Turecko x Francie ▪ Turecko - nesnadné ovládnutí - snadné udržení moci ▪ Francie 5. O tom, jak vládnout městům a knížectvím, jež žila svobodně, pod vlastními zákony • Římané zase ve snaze uchovat si Capuu, Kartágo a Numantii je vyvrátili a nepřišli o ně. Řecko naopak spravovali jako Sparťané, dali mu svobodu a ponechali mu jeho zákony. Neuspěli, a proto byli přinuceni vyvrátit mnoho měst v této zemi. Pak si je udrželi. 6. O nových knížectvích dobytých vlastní zbraní a vlastními schopnostmi • Moudrý člověk půjde cestou prošlapanou jen znamenitými předchůdci a napodobí ty největší, aby se jim alespoň v něčem podobal, když už se jim zcela nevyrovná. • Pro ty, kteří získali vládu vlastním přičiněním, je obtížné knížectví získat, ale mnohem lehčí si je udržet. • Nezavádět nové pořádky 7. O knížectvích získaných s cizí ozbrojenou pomocí a se štěstím • Pro ty, kteří se dostanou k moci díky náhodě a se štěstím, je snadné vládu získat, ale velmi obtížné ji udržet. Na cestě vzhůru většinou nemívají překážky, doslova letí k cíli. Potíže jim nastávají teprve ve chvíli, kdy se chopí vlády. 8. O těch kdo dosáhli moci zločinem • Buď je možné dostat se do čela státu zločinem a nečestnými praktikami, nebo z vůle spoluobčanů. • Agathoklés Sicilský • Jistě nelze označit za ctnost vraždění spoluobčanů, zradu přátel, věrolomnost, bezbožnost a bezohlednost, tím člověk může sice získat moc, nikdy však slávu. • Oliverotto da Fermo • Pokud je vůbec lze ospravedlnit, pak pouze zpočátku, jako akt sebeobrany, a naráz. Ve chvíli však, kdy je vláda upevněna, není žádný rozumný důvod v násilnostech pokračovat a je naopak třeba pečovat o blaho poddaných. Za špatné a neospraveditelné násilí bych označil to, jehož přibývá, přestože se ho zpočátku použilo málo, opakuje se, namísto aby ho ubývalo. 9. O občanské vládě • Přízeň lidu nebo přízeň mocných • Knížectví, svoboda, nebo anarchie. • Vyvolenec mocných se obvykle udrží daleko obtížněji než ten, kterého si vybral lid. 10. O knížectvích v časech ohrožení • Je panovník schopen se udržet sám, anebo pouze s cizí pomocí • Kdo je odkázán na cizí pomoc a nemá dost sil, aby se s nepřítelem střetl na otevřeném bojišti, má jedinou možnost: hájit se za hradbami 11. O církevních panstvích • Potíž – získat: buď bojem, nebo šťastným řízením osudu • Uchovávají se však nesmírně lehce, neboť se opírají o vžité náboženské pořádky, jež jsou tak silné, že se jejich vladaři udrží bez ohledu na to, jak žijí a jednají • Alexandr VI., Julius II. 12. O druzích vojsk a o žoldnéřích • hlavními základy všech států – starých, nových nebo smíšených – jsou dobré zákony a dobré vojsko • Pomocná a žoldnéřská vojska jsou nevhodná, protože jsou nespolehlivá. • Jeho veliteli mohou být buď schopní vojevůdci, nebo břídilové • Panovník má především velet svému vojsku sám 13. O pomocném, smíšeném a vlastním vojsku • Pomocné vojsko • Francouzské vojsko – smíšené – zčásti nájemné, zčásti vlastní 14. O úkolech panovníka ve věcech vojenských • Vladař nesmí mít jiný cíl, jinou starost a jinou povinnost než válku, její zákonitosti a řád – předpoklad nejvyšší hodnosti • Proto nikdy nesmí zapomínat na výcvik a v míru o něj musí dbát ještě daleko víc než za války • Musí seznamovat s krajinou, poznávat její charakter – Kdo dobře zná vlastní kraj, snáz se vyzná i v cizím, kudy bude muset za války táhnout, protože vrchy, údolí, roviny, řeky a močály jsou si do značné míry všude podobné • Studovat dějiny a životopisy proslulých mužů, zkoumat příčiny jejich vítězství a porážek, aby si uměl pro sebe vybrat příklady hodné následování a aby věděl, čeho se vyvarovat. 15. O věcech, za něž se lidem, a především knížatům, dostává pochvaly nebo potupy • Ten, kdo si nevšímá reality a nechce vidět, jací lidé jsou a staví spíše na svých přáních a představách, jak by svět vypadat měl, nedopadne dobře. • Musí se vyhýbat vlastnostem, které jeho moc ohrožují • Vždyť šlechetnost by ho mohla v určité situac

Témata, do kterých materiál patří