Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Významné mezinárodní organizace

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (41 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

V Ý Z N A M N É M E Z I N Á R O D N Í O R G A N I Z A C E Už od středověku vznikaly názory, že sporné záležitosti by měly být řešeny jednáním a ne nátlakem. Tyto snahy byly neúspěšné, jen výjimečně panovníci dokázali naplňovat politické cíle bez použití násilí (sňatková politika). Český král Jiří z Poděbrad se v 15.století pokusil získat evropské panovníky pro ideu sestavení tzv. ligy panovníků, která by všechny konfliktní otázky řešila jednáním, ne válkami. Teprve po 1.sv.válce měla být vytvořenaSpolečnost národů. Zahrnovala jen Evropu. Iniciátorem byl americký prezidentWoodrow Wilson, ale USA do Společnosti nevstoupily, protože se zde nedodržela zásada demokratické rovnosti členských zemí a výsadní postavení v SN měla velká Británie a Francie. Sídlem bylaŽeneva. SN své cíle ale nenaplnila, nedokázala zabránit konfliktům, došlo ke 2.sv.válce, SN zanikla. O S N Za 2.sv.války na jednání spojenců (USA, Velká Británie, Sovětský Svaz, Francie) bylov únoru 1945 naJaltské konferenci schváleno založení OSN. Schválili ho Roosevelt, Stalin, Churchil a DeGaulle. Samotná OSN vzniklav září 1945 v SanFrancisku a byla zde přijataCharta, která obsahuje dva hlavní dokumenty: Organizační řád (pravomoce nejdůležitějších institucí) Všeobecná deklarace lidských práv (formulace svobod, práv a povinností) OSN je největší mezinárodní organizace, která sdružuje téměř všechny země světa (158 zemí). Vznikla s cílem řešit konfliktní otázky mírovým způsobem, zabránit další světové válce. Cíl splnila, ale lokálním válkám zabránit nedokázala. Dalším smyslem činnosti OSN je spolupracovat v ekonomice, v kultuře, v oblastech školství i zdravotnictví. Z toho důvodu má mnoho institucí. RADA BEZPEČNOSTI Je to trvale zasedající orgán OSN. Má 15 členů, z nichž 5 je stálých (Velká Británie, USA, Francie, Rusko, Čína) a 10 se volí na 2 roky. Stálí členové mají právo veta. Tyto země musí mít stejný názor. Reaguje na válečné konflikty ve světě přijímáním rezolucí, v nichž stanoví agresora, míru porušení mezinárodních dohod a navrhuje řešení. Má morální význam. Disponuje vojsky OSN. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ Je to ustavující orgán OSN, který zasedá každý rok od třetí neděle v září. Jsou zde téměř všechny státy světa. Zástupce do valného shromáždění vysílá vláda členského státu, obvykle je to ministr zahraničních věcí, popř. jeho zástupce. Valné shromáždění projednává důležité problémy, které v průběhu roku vznikly, přijímá petice a volí členy do dalších orgánů OSN, nejdůležitější je volba generálního tajemníka a členských zemí Rady bezpečnosti. Mezinárodní soud Sídlí v Haagu. Řeší sporné otázky hospodářské, válečné zločiny, problémy životního prostředí, mezinárodní spory (1993 Gabčíkovo-Nadmároš). Vojska OSN Říká se jim„modré barety“ nebo„un profor“. Tyto mírové sbory bývají vysílány do konfliktních oblastí, aby svou přítomností zabezpečovaly např. rozdělování potravin a zdravotního materiálu a zabraňovaly válečným konfliktům. O jejich rozmístění rozhoduje Rada bezpečnosti. Rada deseti + Poručenská rada Měla za úkol organizačně zajišťovat dekolonizaci světa = osvobozování bývalých kolonií. Rada deseti ještě existuje, protože existují ještě kolonie. (VB Gibraltar, Falklandy (u J.Ameriky)). Unesco Je to mezinárodní organizace pro kulturu, vědu a výzkum. Jednak sleduje situaci ve všech členských zemích OSN v počtu a dostupnosti škol, zacházení s kulturními památkami a např. vyhlašuje mnohé památky jako tzv. světové kulturní dědictví (vila v Brně, Telč, Litomyšl, Kroměříž). Další organizace zajišťují mezinárodní spolupráci v různých oblastech, např. spoje, doprava, výzkum. SEKRETARIÁT Je to trvalý orgán OSN výkonného typu, tvořený placenými zaměstnanci. Jeho úkolem je zajišťovat plnění rezolucí (usnesení) přijatých Valným shromážděním (ochrana kulturních památek). V čele je generální tajemník (volený Valným shromážděním na 4 roky- Koffi Anan). Je to sdružení zatím 15-ti evropských států, které má jednotnou měnu a společné principy hospodaření a politiky. Sídlem je Brusel. EU vznikala postupně v období po 2.sv.v. a má těchto 6 mezníků: Rok 1950 (Schumanova deklarace). Spojuje se 6 států do organizace s názvemSpolečenství uhlí a oceli (Benelux, Francie, Itálie, NSR). Rok 1957. Rozšiřuje se spolupráce na vědu a výzkum. VznikáEuratom = Evropské společenství pro atomovou energii (je to etapa výstaveb atomových elektráren). Současně se uvolňují celní pravidla mezi těmito státy, začíná těsnější všestranná hospodářská spolupráce. VznikáEHS = Evropské hospodářské společenství a přistupují k němu další 3 státy-Velká Británie, Irsko a Dánsko. Rok 1986. Jsou schválenySchengelské dohody = volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu. K EHS přistupují další 3 státy-Řecko, Španělsko, Portugalsko. Rok 1992. Zaniká EHS, vznikáEU. Je podepsánaMaastrichtská smlouva = dohoda o jednotné měně. V 90.letech přistupují další 3 státy-Rakousko, Švédsko a Finsko. Norsko podruhé odmítlo vstup do unie. Rok 2002. Zavedení EURA. V rámci zemí EU přestaly platit hranice a cla, takže všichni občané členských zemí mohou zcela svobodně volit místo svého pobytu, hledat si zaměstnání v kterékoliv zemi EU a žít tam. Dnes je celý proces zjednodušen i tím, že lidé odvádějí při zaměstnání jednotné dávky. Lze podnikat, obchodovat nezávisle na národnosti. O to přísnější je kontrola vnějších hranic EU. Evropská rada = oficiální nejvyšší orgán EU Členové: Evropské rady jsou hlavy států nebo premiéři zemí EU. V čele se pravidelně střídají státy (např. nyní leden-červen Španělsko, pak Dánsko). Cíle: Evropská rada stanoví dlouhodobé strategické plány. Zasedání: 2x za rok na 2 dny Evropská komise = pracovní orgán EU. Členové: 20 komisařů + 16 000 úředníků (odborníků) Cíle: Vytvářet legislativu (zákony) Zasedání: 1x týdně Evropský soud Členové: 15 soudců (z každé země 1) Cíle: Jednotně vykládat zákony EU Zasedání: Podle potřeby. Sídlo: Lucemburg Rada ministrů = schvalovací instituce. Členové: Ministři vlád členských zemí EU Cíle: Schvalovat zákony- uplatňuje se princip tzv. kvalifikované větši

Témata, do kterých materiál patří