Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Management (PEM / BPMAN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PEM / BPMAN - Management, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Management otázky na ústní Neznámý 18.05.2018 00:47 10
Management přednášky Neznámý 18.05.2018 00:47 4
Management seminární práce Neznámý 18.05.2018 00:47 9
Management výpisky Neznámý 18.05.2018 00:48 11

Další informace

Obsah

Seznam témat:1. Vymezení pojmu management, funkce a členění managementu. Manažerská odpovědnost, charakteristika manažera a jeho role. Typy manažerů v průběhu vývoje firmy2. Vývoj managementu, charakteristika jeho vývoje a přínosů pro dnešek3. Moderní směry vývoje managementu, současný management a jeho metody4. Systém řízení podniku, tvorba organizačních struktur v podniku5. Charakteristika procesu řízení - základní manažerské funkce6. Charakteristika procesu řízení - průběžné a zabezpečovací funkce7. Strategický management, jeho postavení a cíle v řízení organizace. Volba strategií a jejich implementace8. Riziko a krize v podnikání, efektivní komunikace a proces kontroly. Rizikový lidský faktor.Krizový management a jeho význam9. Základy etiky v řízení a podnikový kultura, etický kodex a projevy podnikové kultury10. Management inovací a informační management11. Specifické formy managementu (management jakosti, ekologický management)12. Některé specifické znaky managementu v USA, Japonsku a Evropě, jejich porovnání. Podnikatelské prostředí v současnosti a jeho vliv na vývoj managementu. Speciální formy managementu.13. Metoda Balanced Scorecard1. Vymezení pojmu management, funkce a členění managementu. Manažerská odpovědnost, charakteristika manažera a jeho role. Typy manažerů v průběhu vývoje firmy.Manažer, jeho činnosti, vlastnosti, role a odpovědnost. Obsahový význam pojmu management.2. Vývoj managementu, charakteristika jeho vývoje a přínosů pro dnešekVývojové etapy managementu - předovojová etapa řízení, klasická teorie řízení, neoklasická teorie řízení. Hlavní představitelé jednotlivých etap.3. Moderní směry vývoje managementu, současný management a jeho metodyModerní teorie managementu, pragmatický přístup, empirický přístup, participační přístupy. Současné metody řízení.4. Systémy řízení podniku, tvorba organizačních struktur v podnikuVymezení systému řídícího a řízeného. Řídící systém. Základy procesu organizování, tvar organizace, organizační struktury.5. Charakteristika procesu řízení - základní manažerské funkceVymezení základní manažerských funkcí - plánování, organizování, operativní řízení a kontrola.6. Charakteristika procesu řízení - průběžné a zabezpečovací funkceVymezení a charakteristika funkcí průběžných a funkcí zabezpečovacích.7. Strategický management, jeho postavení a cíle v řízení organizace. Volba strategií a jejich implementace.Vymezení pojmu strategie, podstata, funkce. Vývoj a tvorba strategie podniku. Charakteristika strategického managementu.8. Riziko a krize v podnikání, efektivní komunikace a proces kontroly. Rizikový lidský faktor. Krizový management a jeho význam.Pojem riziko a jeho členění, podnikatelské riziko. Krize, její definice, příčiny, projevy. Krizový management.9. Základy etiky v řízení a podniková kultura, etický kodex a projevy podnikové kulturyEtika a morálka. Etika v podnikání, etický kodex podniku. Podniková kultura - definice, význam, prvky, projevy, změny podnikové kultury.10. Management inovací a informační managementPojetí inovací podle Zelené knihy EU. Inovace - typologie, zdroje a potřeby inovací. Informační management, jeho význam, poslání, informační technologie v podniku.11. Specifické formy managementu (management jakosti, ekologický management)Systémy řízení jakosti, základní přístupy managementu jakosti. Pojem Environmental Management System, zavádění do praxe.12. Některé specifické znaky managementu v USA, Japonsku a Evropě, jejich porovnání. Podnikatelské prostředí současnosti a jeho vliv na vývoj managementu. Speciální formy managementu.Společné znaky a rozdílnosti v managementu uvedených systémů. Vliv podnikatelského prostředí na vývoj managementu.13. Metoda Balanced ScorecardMetoda Balanced Scorecard - význam, využití, charakteristika, perspektivnost metody. Ukazatelé finanční, zákazníků, interních procesů, inovací.

Získané způsobilosti

Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou a významem managementu a jeho interdisciplinární charakteristikou, dále poskytnout stručný přehled vývoje i současného stavu této disciplíny. Pozornost se soustřeďuje na obsahovou náplň manažerských funkcí (základních, průběžných a zabezpečovacích), na manažerské jednání. Management je chápán jako systém (organická jednota struktury a procesu řízení). Součástí je vymezení poslání manažera, stylů a principů řízení s vazbou na využívání moderních informačních technologií a komunikaci v systémech řízení.

Literatura

GREY, Ch., WILLMOTT, H. Critical Management Studies. Oxford: Oxford University Press, 2005. ISBN 0-19-928608-6.CHOBOTOVÁ, M., KONEČNÝ, M. Management. Karviná: SU OPF, 2004. ISBN 80-7248-240-8.VEBER, J. A KOL. Management - základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-095-5.GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M., DONNELLY, J. H. Management: principles and functions,4th ed. Homewood: Illinois, 1989. ISBN 0-256-06671-X.COLE, G. A. Management. Theory and Practice. London: Thomson Learning, 2004. ISBN 1-84480-088-1.FARNHAM, D. Managing in a Strategic Business Context. London: Chartered Institute of Personnel and Development, 2005. ISBN 978-0-85292-998-8.LEDNICKÝ, V. Stručná učebnice managementu. Ostrava: Repronis, 2008. ISBN 978-80-7329-201-0.LEDNICKÝ, V. Základy managementu. Ostrava: Akademie J. A. Komenského, 2005. ISBN 80-7048-017-3.GREENBERG, J., BARON, R.A. Behavior in Organizations. Prentice Hall: Upper Saddle River, 2003. ISBN 0-13-111592-8.Časopisy: Moderní řízení. BURNS, P. Entrepreneurship and Small Business. Hampshire UK: Palgrave Publisher Ltd., 2001. ISBN 0-333-91474-0.ANTUŠÁK, E., KOPECKÝ, Z. Krizový management - úvod do teorie. Praha: Oeconomia, 2005. ISBN 80-245-0951-2.VETRÁKOVÝ, M. A KOL. Ľudské zdroje v organizácii. Banská Bystrica : UMB, 2006. ISBN 80-8083-193-9.ROBBINS, S. P., COULDER, M. Management. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0495-1.DONNELLY, J.H., GIBSON, J.L., IVANCEVICH, J.M. Management. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-71694-22-3.DRUCKER, P.F. Management - budoucnost začíná dnes. Praha: Management Press, 1992. ISBN 80-85603-00-4.ZADRAŽILOVÁ, D. Mezinárodní management. Praha: Oeconomia, 2004. ISBN 80-245-0683-1.CRAINER, S. Moderní management - základní myšlenkové směry. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-7261-019-8.VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, L. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-85943-19.WALKER, A., J. A KOL. Moderní personální management. Praha : Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0449-8.BLÁHA, J., MATEICIUC, A., KAŇÁKOVÁ, Z. Personalistika pro malé a střední firmy. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0374-9.SVOBODOVÁ, H., VEBER, J. A KOL. Produktový a provozní management. Praha: VŠE, 2003. ISBN 80-245-0611-4.RAIS, K., SMEJKAL, V. Řízení rizik. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0198-7.FISHER, K., FISHER, M. D. The Distance Manager. New York: McGraw-Hill, 2010. ISBN 0-07136065-4.

Požadavky

Průběžný test (minimální úspěšnost 60%).Semestrální práce (téma a rozsah budou určeny nejpozději do 3. výukového týdne).Zkouška kombinovaná.

Garant

Ing. Werner BERNATÍK, Ph.D.

Vyučující

Ing. Werner BERNATÍK, Ph.D.