Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
37. Tumorsupresorové geny a typy mutací nacházející se v nádorech

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (254,07 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Tumorové supresorové geny a typy nalezených mutací v nádorech 37. Tumorové supresorové geny a typy nalezených mutací v nádorech = antionkogeny, recesivní onkogeny potlačují vznik nádorového onemocněníregulují buněčný cyklus – zabraňují nekontrolovatelnému dělení HistorieS první teorií tumor supresorových genů přišel v roce 1969 Henry Harris. Fúzoval buňky potkana s nádorovými buňkami. Potkan však ani po fúzi nejevil žádné známky maligní transformace. Harris tedy vyslovil hypotézu, že nemutované buňky obsahovaly genový produkt schopný nahradit poškozený protein v nádorových buňkách, a tím potlačit nekontrolovatelné dělení buněk. Avšak definice těchto genů na molekulární úrovni přišla až se zkoumáním vzácných dědičných forem rakovin u člověka - retinoblastóm. antiproliferační účinekúčastní se oprav DNApůsobí proapoptoticky Na rozdíl od onkogenů, musí býtobě kopie tumor supresorového genu v buňcevyřazeny z funkce (proto se můžeme také setkat s označením - recesivní onkogeny), aby mohlo dojít k procesu maligní tranformace. jedinec může zdědit od rodiče jednu kopii tumor supresorového genu již mutovanou (můžeme ho považovat za heterozygota)stačí, aby během života mutace postihla jen jednu kopii genu a dojde k onemocněníKnudsova teorie dvojího zásahu první zásah - zdědění druhý zásah - mutace druhé kopie v průběhu životajedinci se zděděnou mutovanou kopií - větší pravděpodobnost nádorunejznámější tumor supresorové geny jsou TP53 a RB1inaktivace – delece, bodové mutace, metylace TP53 někdy zvanýp53lokalizován na krátkém ramenu chromosomu 17 (17p13.1)produkt -protein p53významná úloha při buněčném dělenízajišťuje, aby se buňkanezačala dělit, pokud je její jadernáDNA poškozenapokud je poškozena - dvě odpovědi: pozastavení dělení a reparace chyb (pozor samotný gen p53 sám nezastaví cyklus a neopravuje, pouze to kontroluje prostřednictvím jiných genů - přes Cdk inhibitor p21) pokud je poškození příliš velké – apoptóza (indukce BAX genu) uplatňuje se i v 2. kontrolním bodě interfáze velký význam - přezdívka:STRÁŽCE GENOMUinaktivace viry ( HPV ), mutací, proteinem ( MDM2 ) Li-Fraumeni syndrom dědičné onemocněnízpůsobené mutací jedné alely p53vyšší riziko tumorufenotypově různorodé - nádory prsů, mozku, leukemie... ACP normální bb. APC/β catenin komplex → destrukce kateninustimulované nebo mutované APC/β catenin bb. → catenin aktivuje transkripční faktor genů buněčného cyklukolorektální karcinomy Retinoblastomový gen (Rb) důležitý pro udržení buňkyv klidovém stádiu (v interfázi)zabraňuje nechtěnému dělení buňkyprodukt -protein p105 RBváže v normálním stavu faktor potřebný k přechodu do S fáze (E2S transkripční faktor) Retinoblastom při fyziologické aktivaci buňky k dělení je inhibiční místo RB proteinu inaktivováno fosforylací maligní nádor sítniceneléčený - ztráta zraku, smrtunilaterální forma (postiženo jedno oko)bilaterální forma (postiženy obě oči) - DĚDIČNÁdědičnou formu retinoblastomu způsobujemutace RB genuv rodokmenu se projevuje jakoautozomálně dominantní s neúplnou penetrací (nutnost vyřazení i druhé alely) Typy mutací nalezených v nádorech bodová mutace - změna jedné báze na protoonkogenu a tím změna funkce proteinu syntetizovaném na daném řetězciampfilikace (zmnožení) protoonkogeny – zmnožení protoonkogenůinzercí virových promotorů a enhancerů do blízkosti protoonkogenů dojde k zvýšení jejich produkce, tedy k nádorové transformacitranslokace chromosomů

Témata, do kterých materiál patří