Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Biologie a genetika (E0102003)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu E0102003 - Biologie a genetika, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
1. Historie genetiky Neznámý 30.04.2018 10:49 11
10. Průběh gametogeneze, srovnání spermatogeneze a oogeneze Neznámý 30.04.2018 10:49 7
11. Nondisjunkce a její důsledky Neznámý 30.04.2018 10:49 10
12. Struktura chromozomu a metody studia struktury chromozomů, karyotyp a jeho určení Neznámý 30.04.2018 10:49 20
13. Chromozomové aberace Neznámý 30.04.2018 10:49 11
14. Germinální a somatické změny karyotypu Neznámý 30.04.2018 10:49 18
15. Zygota fertilizace Neznámý 30.04.2018 10:49 10
16. Dědičnost vázaná na pohlaví Neznámý 30.04.2018 10:49 11
17. Genetická determinace pohlaví Neznámý 30.04.2018 10:50 13
18. Chromozom Y Neznámý 30.04.2018 10:50 15
19. Kompenzace genové dávky Neznámý 30.04.2018 10:50 18
2. Mendelovy zákony dědičnosti Neznámý 30.04.2018 10:49 11
20. Struktura lid. genomu Neznámý 30.04.2018 10:50 11
21. Genová exprese, vztah gen, protein, znak Neznámý 30.04.2018 10:50 23
22. Význam a základní typy polymorfismů v sekvenci DNA Neznámý 30.04.2018 10:50 10
23. Základní typy mutací z hlediska molekulárního mechanismu, příklady Neznámý 30.04.2018 10:50 11
24. Základní typy mutací z hlediska dopadu aktivitu, příklady Neznámý 30.04.2018 10:50 11
25. Základní typy mutací z hlediska polohy mutace v genu, příklady Neznámý 30.04.2018 10:50 13
26. Nekódující oblasti genu příklady funčně významných mutací Neznámý 30.04.2018 10:50 9
27. Alelická heterogenita Neznámý 30.04.2018 10:50 10
28. Monogenně dědičné choroby kritéria pro rozlišení základních způsobů dědičnosti znaků v rodokmenu Neznámý 30.04.2018 10:50 11
29. Dominantně dědičné choroby Neznámý 30.04.2018 10:50 15
3. Intraalelické vztahy Neznámý 30.04.2018 10:49 8
30. Recesivní dědičnost Neznámý 30.04.2018 10:50 12
31. Gonozomální dědičnost Neznámý 30.04.2018 10:50 9
32. Vztah manifestace znaků k pohlaví Neznámý 30.04.2018 10:50 10
33. Genetické důsledky příbuzenských vztahů Neznámý 30.04.2018 10:50 13
34.Choroby vyvolané expanzemi krátkých repeticí - příklady, genetiky, molekulární biologie Neznámý 30.04.2018 10:50 15
35. Zdroje variability fenotypové manifestace genetických chorob Neznámý 30.04.2018 10:50 10
36. Genetická heterogenita Neznámý 30.04.2018 10:50 9
37. Tumorsupresorové geny a typy mutací nacházející se v nádorech Neznámý 30.04.2018 10:50 20
38. Ztráta heterozygotnosti Neznámý 30.04.2018 10:50 22
39. Onkogeny a protoonkogeny a typy mutací nalézané v nádorech Neznámý 30.04.2018 10:50 23
4. Vazba genů a její využití pro genetické mapování Neznámý 30.04.2018 10:49 12
40. Dědičná nádorová predispozice Neznámý 30.04.2018 10:50 25
41. Epigenetika Neznámý 30.04.2018 10:51 21
42. Penetrance a expresivita, příklady a možné mechanismy Neznámý 30.04.2018 10:51 16
43. Fenokopie interakce genotypu a prostředí, příklady Neznámý 30.04.2018 10:51 11
44. Hardy-Weinbergův zákon Neznámý 30.04.2018 10:51 18
45. Multifaktoriální znaky a heritabilita Neznámý 30.04.2018 10:51 11
46. Procesy měnící frekvenci alel v populaci Neznámý 30.04.2018 10:51 25
47. Studium dvojčat a jeho význam v lékařské genetice Neznámý 30.04.2018 10:51 10
48. Hlavní histokompatibilní komplex, inkompatibilní reakce při transplantaci Neznámý 30.04.2018 10:51 15
49. Uspořádání BCR a TCR receptorů, V-D-J rekombinace Neznámý 30.04.2018 10:51 12
5. Síla vazby vyjádření síly vazby výpočet Neznámý 30.04.2018 10:49 14
50. Genetická determinace krevních skupin Neznámý 30.04.2018 10:51 12
51. Mnohotná alelie Neznámý 30.04.2018 10:51 11
52. Struktura hemoglobinu globinové geny a jejich organizace a regulace, regulace syntézy hemoglobinu během ontogeneze Neznámý 30.04.2018 10:51 9
53. Choroby způsobené mutacemi vedoucími ke strukturálním změnám hemoglobinu - genetika, příklady Neznámý 30.04.2018 10:51 13
54. Heterozygotní výhoda, frekvence jednotlivých genotypů v populaci Neznámý 30.04.2018 10:51 22
55. Talasémie - rozdělení, genetika, typy mutací a molekulární biologie Neznámý 30.04.2018 10:51 11
56. Rodina enzymů Cytochrom P 450, význam pro metabolismus léků Neznámý 30.04.2018 10:51 18
57. Genetika a molekulární biologie syndromu polycystických ledvin Neznámý 30.04.2018 10:51 15
58. Farmakogenetika Neznámý 30.04.2018 10:51 20
59. Mikrosatelity a jejich využití v genetickém mapování člověka a DNA diagnostice Neznámý 30.04.2018 10:51 9
6. Genové interakce a alelické Neznámý 30.04.2018 10:49 14
60. DNA diagnostika, zdroje nepřesnosti nepřímé DNA diagnostiky Neznámý 30.04.2018 10:51 9
61. Základní pravidla sestavení rodokmenu a význam genealogie v medicíně Neznámý 30.04.2018 10:51 9
62. Genetická prognóza Neznámý 30.04.2018 10:51 16
63. Význam modelových organismů v genetice Neznámý 30.04.2018 10:51 6
7. Epistatické a modifikační geny Neznámý 30.04.2018 10:49 8
8. Průběh a význam meiozy Neznámý 30.04.2018 10:49 12
9. Crossing-over Neznámý 30.04.2018 10:49 7

Další informace

Sylabus

b

Literatura

Necas, O.: a kol: Biologie.Ucebnice pro lékarské fakulty. Praha 2000Reischig, J.: Obecná genetika. Praktická cvicení. Praha Karolinum 2003Reischig, J. a kol.: Obecná biologie. Praktická cvicení. Praha Karolinum 2003Alberts, B.: Základy bunecné biologie.Ústí nad Labem, Publishing 1998Nečas, O.: a kol: Biologie. Praha, Avicenum, 1989 Reischig, J.: Genetická praktika. Praha, Karolinum 1994 Reischig, J. a kol.: Obecná biologie. Praha, Karolinum 1997

Garant

RNDr. Martin Pešta, Ph.D.doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D.

Vyučující

PharmDr. Václava ČernáRNDr. Pavel DvořákDoc. Ing. Jiří Hatina, CScMgr. Zbyněk Houdek, Ph.D.RNDr. Alena Kučerová