Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
40. Dědičná nádorová predispozice

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,68 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

40. Dědičná nádorová predispozice Geneticky podmíněné choroby vznikají na základě šumu ve vnitřní paměti organismu na úrovni genů ( genové mutace) nebo genoforů ( chromozomové nebo genomové mutace). Dědičnou nádorovou predispozicí se zabývá klinická genetika. Dědičná choroba= její primární příčina je šum v genetické paměti a přenáší se (vertkálně) z rodičů na potomky. Má-li se mutovaný gen přenést na potomstvo, musí být obsažen v některé z gamet a po oplození v zygotě. Asi 10–15 % nádorů má dědičný charakter; pak je frekvence výskytu určitého typu nádoru v rodině / rodokmenu vyšší než je jeho výskyt v populaci. !!! Naprostá většina nádorů není dědičných, ale vznikají tzv. sporadicky, tedy bez rozhodující dědičné příčiny.!!! (*Fenotypové vlastnosti jsou však výslednicí interakce informací uložených v paměťovém systému a vstupu z okolí ( fenotyp = genotyp + prostředí). Škodlivý efekt faktorů působívích z okolí závisí i na stavu vnitřní paměti=> Genetické hledisko mají tedy nejen geneticky podmíněné alei získané choroby.) Onkogeneze = vývoj zhoubného bujení, je mnohastupňový proces, během kterého buňka akumuluje poruchy několika kritických genů ovlivňující mitózu ( protoonkogeny, tumor-supresorové geny, mutátorové geny). Malá část se vyvíjí jako následek genetické predispozice, která zahrnuje světlou pigmentaci kůže ( obyvatelé severní Evropy), rezavé vlasy spojené s pihatostí a defektní geny, jejichž poruchy se účastní reparace DNA.(= jde většinou o genové mutace, které vznikly v průběhu evoluce čl., nejsou letální a nebyly eliminovány selekcí, protože jsourecesivní) Z hlediska genetické patogeneze jsou hereditární nádorové syndromy spojeny s: Mutacemi tumor-supresorových genůMutacemi mutátorových genůNěkterými geneticky podmíněnými chorobami a komplexními syndromy Typicky jde zejména o mutace tumor-supresorových genů (kódující protein potlačující mitózu). Tytomutace mají recesivní charakter, tedyke kompletnímu vyřazení tumor-supresorového genu je zapotřebí vyřazení (mutace)obou alel tohoto genu (Knudsonova teorie dvou zásahů). Z hlediska klinické genetikysehereditární nádorové syndromy dědíautozomálně dominantně (byť s neúplnou penetrancí). Důvodem je skutečnost, že vrozená (zárodečná) mutace příslušného tumor-supresorového genu je výrazným rizikem pro rozvoj příslušného onemocnění, které se tak rozvíjí u naprosté většiny osob s příslušnou zárodečnou mutací. Pro familiární výskyt nádorů je charakteristické: postižení více členů rodiny stejným typem nádorudřívější nástup onemocnění ve srovnání se stejným typem nádoru vyskytujícím se sporadicky(často 35 let i méně!)multifokální nebobilaterální výskytvznik jednoho, dvou, někdy dokonce i několika primárních nádorů různých orgánů u téhož jedince (obecně –nádorová multiplicita) Knudsonova teorie dvou zásahů Klasická teorie vzniku hereditárního nádorového onemocnění vyslovená Knudsonem pracuje s tzv.dvěma zásahy. Tumor-supresorový gen je totiž zcela vyřazen z funkce až mutací obou jeho alel. V případě sporadického výskytu nádorového onemocnění je potřeba, aby byla buňka postižena dvěma zásahy po sobě, které postupně vyřadí obě alely příslušného genu. Naopak, pokud člověk již mutaci jedné alely příslušného genu zdědil (první zásah) - stačí pak v každé tělesné buňce jakýkoliv další zásah ke kompletnímu vyřazení funkce příslušného genu (druhý zásah). Zvýšené riziko vzniku nádorového onemocnění může být i u jiných komplexních syndromů - např.: Downův syndrom (až 20x vyšší riziko vzniku leukémie)Turnerův syndromSyndrom fragilního X chromozomu Nejčastější hereditární nádorové syndromy Retinoblastom- Vzácný maligní nádor vycházející z retiny, neléčené onemocnění končí až ztrátou zraku nebo dokonce smrtí. Existují sporadicky se vyskytující případy retinoblastomu (většinou unilaterální forma - postiženo je jen jedno oko), stejně jakorodinný výskyt, kdy retinoblastom vykazuje dědičnost (zdejde většinou o oboustrannou - bilaterální formu). Manifestace do 5 let věkuPříznaky: Leukokorie ( tenzní dilatace zorničky), strabismus Syndrom Li-Fraumeni- onemocnění způsobené mutací TP53 genu ,syndrom zvýšeného rizika vzniku nádorového onemocnění, častý výskyt nádorů v rodině. Vysoce variabilní fenotyp:  Osteosarkomy a sarkomy měkkých tkání Karcinom prsu  Nádory CNS  Leukémie Hereditární karcinom prsu a ovarií (OMIM: 114480) Hereditární karcinom prsu tvoří asi jen 10% všech případů Nejčastěji způsoben mutacemi genů BRCA1 a BRCA2 ( zkratky BReast CAncer) *Další choroby choroby na : http://www.genetika-biologie.cz/onkogenetika

Témata, do kterých materiál patří