Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
39. Onkogeny a protoonkogeny a typy mutací nalézané v nádorech

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,86 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

39. Onkogeny a protoonkogeny a typy mutací nalézané v nádorech Normální průchod buněčným cyklem je podporovánrůstovými faktory – ty se váží na specifické receptory na povrchu bb. Jejich navázání na receptory je do jádra sdělovánokaskádou přenosu signálu (STC)– sérií fosforylací kináz (= enzymy vázající fosfát). Fosforylované proteiny s vazebnou schopností se pak naváží na specifická místa v DNA (geny potřebné pro buněčnou proliferaci). Proto-onkogeny -geny, které kódují normální proteiny, které aktivují bun. cyklus, stimulují proliferaci a podílí se na kontrole dělení a diferenciace buňky. Jejichmutace jsou protoaktivující a tedydominantní (jediná mutovaná kopie genu je dostatečná pro neregulovanou aktivaci daného procesu). Fungují jako normální strukturní geny buňky. Kódují především: Různé růstové faktory a jiné látky, ovlivňující růst buněkReceptory pro růstové faktoryFaktory zúčastněné při přenosu signálu v buňce (transdukční mechanismy)Faktory zúčastněné při regulaci genové exprese (transkripční faktory). V současné době je známo na 40 druhů protoonkogenů. Z toho u 16 z nich byla prokázána přímá souvislost s nádorovým bujením. *Mezi protoonkogeny patří například: SRC (non-receptor tyrosine kinase) Většina se dá rozdělit do jedné z kategorií: růstové faktory – regulují růst tkánítyrosinkinázové receptory – receptory pro růstové faktory, které přenáší signál přes membránunereceptorové tyrosinkinázy – fosforylují různé vnitrobuněčné proteinyreceptory spřažené s G proteinemmembránové G proteiny včetně malých GTPáz – přenos signálu od receptorů dovnitř buňky; např. gen Rasserin/threonin kinázy – např. RAF gen přenáší signál z tyrosinkináz, nebo MOS gen, jenž je aktivní v dospívajících oocytechtranskripční faktorya jiné proteiny vázající se na DNA – např. gen MYC, FOS, p53 *G-protein = regulační protein, který zprostředkovává spojení mezi informační molekulou navázanou na membránový receptor (např. hormon, neurotransmiter) a buněčným efektorem (např. enzym nebo membránový kanál) Onkogeny deriváty proto-onkogenůgeny, jejichž mutace způsobí neřízené dělení buňky a stává se tak základem pro nádorové bujení.Zhoubné bujení je často zahajováno poruchoutumor-supresorových genů (=tysvým normálním účinkem dělení buňky brání).V organismu mohou vznikat bb., které na regulační mechanismy( př. tumor-supresorové geny nereagují,nekontrolovatelně se v něm rozmnožují a mohou být základem pro vývoj nádorů. Tyto změny bb. označujeme jakonádorovou transformaci.(O.Nečas)Maligní transformace je vyvolána pouze somatickými mutacemi.Mutace v buněčném genomu vedoucí k maligní tranformaci mohou být způsobeny také onkogenními viry. Třídění onkogenů Označení onkogenů je odvozeno jednak z typu nádoru, ve kterém jsou tyto geny aktivní, jednakz typu onkogenního viru, který onkogen vnáší do buňky. Např.src= onkogen ze sarkomových bb (z pojivových tkání),myb = onkogen nalezený v bb. v myší myeloblastozy Onkogeny virového původu se označují předponouv( např.v-src), onkogeny buněčné předponouc(např.c-myc)Třídění podle místa dráhy mitogenního signálu, do kterého genový produkt (onkoprotein) zasahuje: Onkogeny kódující růstové faktory a jejich receptory- některé typy nádor. Bb. si vytvářejí růstové faktory(nebo produkty podobné růstovým faktorům) a samy na ně odpovídají. Aktivují tedy ve své buňce signální dráhu vedoucí k mitotic. dělení. (Př. Onkogenu jehož produkt funguje jako růst. receptor: c-erbB) Onkogeny kódující signální transduktory- skupinaras onkogenů,produktem je polypeptid p21- jako jiné G-proteiny má GTPázovou aktivitu a podílí se na transmembr. Přenou signálů pro stimulaci bb. dělení. Při mutaci zůstává p21 aktivní po nepřiměřeně dlouhou dobu->neřízené dělení bb. Onkogeny kódující proteinkinázy-2 sk.: Intracelulární ( produkty onkogenůc-src) Onkogeny c-src jsou součástí mitogenního signálu, jejich mutované formy mají vyšší kinázovou aktivitu- stimulace nádorové transformace bb. Transmembránové (onkogenyabl aerb) Kódují onkoproteiny lokalizované v plazmat. membr. (jejich extracelulární domény jsoupodobné receptorům pro růstový faktor) Onkogeny kódující transkripční faktory- jsou lokalizovány v bun. Jáře, fungují jako regulátory genové exprese. Aberantní (=odchylná) exprese c-myc je hl. mechanismem nádorofé transformace, c-myc funguje jako promotor replikace DNA,tj. jako regulátor přechodu z G0 do G1 fáze bun. CykluOnkogeny kódující proteiny blokující apoptózu- fungují jako pozitivní či negativné regulátory diferenciace a apoptózy. Aktivace jednoho onkogenu nestačí sama ke vzniku nádoru, je potřeba, aby bylo aktivováno více onkogenů a inaktivováno více supresorových genů. Přeměna proto-onkogenů v onkogeny (Typy mutací nalézané v nádorech): V nádorové tkáni mohou být mutovány jakprotoonkogeny, taktumor-supresorové geny nebomutátorové geny. Nejčastěji u protoonkogenů dochází k těmto typům mutací: Bodovým mutacím, které naruší původní sekvenci nukleotidů a způsobí zařazení odlišné aminokyseliny nebo předčasné ukončení translace (vznik STOP kodonu)Chromosomovým přestavbám, kdy dochází k narušení sekvence genu, nebo k přemístění genu k vysoce aktivní promotorové sekvenci (gen bude přepisován mnohem častěji než za normálních podmínek)Znásobením (amplifikací) sekvence proto-onkogenův genomu buňkyInzercí virových promotorů a enhancerů * do blízkosti protoonkogenů dojde k zvýšení jejich produkce, tedy k nádorové transformaci *enhancer = oblast eukaryotické DNA, na kterou se vážou regulační proteiny a společně ovlivňují transkripci přilehlého genu Zdroje: O. Nečas ( str. 290-295),http://www.genetika-biologie.cz/onkogenetika,http://www.wikiskripta.eu/index.php/N%C3%A1dory_s_famili%C3%A1rn%C3%ADm_v%C3%BDskytem

Témata, do kterých materiál patří